Vaš pravni kompas 

  • Prekid parnicnog postupka

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #628  by matrix
 
Prekid parničnog postupka


Parnični postupak se može prekinuti samo ukoliko je u vrijeme donošenja odluke o prekidu pred nadležnim organom bio u toku postupak radi rješavanja prethodnog pitanja.

Iz obrazloženja:
Prvostepeni sud je nakon zaključene glavne rasprave donio rješenje kojim je prekinuo parnični postupak na osnovu utvrđenja da odluka o tužbenom zahtjevu zavisi od ishoda prekršajnog postupka, kao prethodnog pitanja koje rješava nadležni organ.
Iz obrazloženja prvostepenog rješenja proizilazi da je sud cijenio da je dana 02.04.2015. godine od drugotužitelja, zbog sumnje da je počinio carinski prekršaj, privremeno oduzeto putničko motorno vozilo čiju predaju tužitelji traže u ovoj parnici. Nadalje, sud je cijenio da se provodi carinski postupak, da isti nije okončan, jer tužena utvrđuje sporne činjenice putem nadležnih organa SAD-a čiji su tužitelji državljani, te da traje zakonski rok za vođenje i pokretanje prekršajnog postupka koji ističe dana, 02.04.2017. godine. Cijeneći istaknute činjenice, koje su i nesporne među parničnim strankama, prvostepeni sud je kod određivanja prekida parničnog postupka, pogrešno primijenio odredbu člana 316. stav 1. tačka 1) Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, što navode žalbe tužitelja čini osnovanim.
Budući da je putničko vozilo privremeno oduzeto povodom carinskog prekršaja, od ishoda prekršajnog postupka u kome bi se odredila njegova daljnja sudbina, zavisi obaveza tužene za vraćanje oduzetog vozila i odgovornost za nastalu štetu. Stoga se ishod prekršajnog postupka koji provodi drugi nadležni organ, kod odlučivanja o konkretnom tužbenom zahtjevu pojavljuje kao prethodno pitanje u smislu člana 17. stav 1. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH. Međutim, sud ne može primjenom člana 316. stav 1. tačka 1) citiranog zakona prekinuti parnični postupak ukoliko u vrijeme donošenja odluke o tome pred nadležnim organom nije bio u toku postupak radi rješavanja prethodnog pitanja. Samo pokretanje postupka u kome se rješava o prethodnom pitanju može biti osnov za određivanje prekida parnice, ali to ne može biti činjenica o toku zakonskog roka u kome je nadležni organ ovlašten postupak pokrenuti, kako je to pogrešno zaključio prvostepeni sud. Iz provedenih dokaza proizilazi da protiv tužitelja prekršajni postupak nije pokrenut, pa je odluka o prekidu parničnog postupka zasnovana na povredi


procesnih odredbi, usljed čega je žalbu tužitelja valjalo uvažiti kao osnovanu, prvostepeno rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na suđenje u fazu postupka u kojoj je donesena pobijana odluka.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 P 021972016 Gž od
22.02.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum