Vaš pravni kompas 

  • Preispitivanje uvjeta za mjeru osiguranja

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #666  by comodore
 
PREISPITIVANJE UVJETA ZA MJERU OSIGURANJA
Zakon o parničnom postupku

član 269

Ukoliko predlagač izvršenja učini vjerojatnim da je on vlasnik stvari, neosnovan je žalbeni navod da je prvostepeni sud stavom o vjerovatnosti predlagačevog vlasništva prejudicirao odluku o spornom pravu vlasništva na toj stvari već se tu radi o preispitivanju uvjeta za mjeru osiguranja.

Obrazloženje:

"Prvostepenim rješenjem određena je mjera osiguranja kojom se odlaže izvršenje u pravnoj stvari pobliže označenoj u izreci i to do pravomoćnog okončanja parničnog postupka i obavezan protivnik predlagača da naknadi troškove predlagaču.

Protiv tog rješenja žalbu je izjavio protivnik predlagača pobijajući rješenje u cijelosti zbog svih zakonskih žalbenih razloga. Žalba obrazlaže da je usvajanjem mjere osiguranja prvostepeni sud prejudicirao odluku o tužbenom zahtjevu u smislu konstatacije o vlasništvu predlagača iako se o tome tek trebao odlučiti u parnici, nadalje žalba smatra da ne postoje uvjeti za određivanje mjere osiguranja a naročito uvjet postojanja opasnosti da bi bez mjere osiguranja bilo spriječeno ili otežano ostvarivanje potraživanja te žalba smatra da u konkretnom predlagač nije dokazao takvu opasnost kada žalba predlaže ukidanje pobijanog rješenja.

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Žalba nije osnovana.

Ovaj sud ispitao je pobijanu odluku u granicama žalbenih razloga i po službenoj dužnosti te odlučio kao u izreci iz slijedećih razloga:

Prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio relevantne činjenice i na iste pravilno primijenio odredbe Zakona o parničnom postupku na koje se pozvao, što prihvata i žalbeni sud.

U konkretnom slučaju, po pravilnom nalaženju prvostepenog suda, predlagač je učinio vjerojatnim postojanje svoga prava odnosno da bi on bio vlasnik predmetnih krava, pa se ukazuje neosnovanim žalbeni navod da je sa takvim stavom prvostepeni sud prejudicirao odluku o spornom pravu vlasništva na kravama. Dakle, stav suda o vjerovatnosti predlagačevog vlasništva nije prejudiciranje odluke o glavnoj stvari u parnici, već je preispitivanje uvjeta za mjeru osiguranja u smislu čl. 269. ZPP-a.

Nadalje, prvostepeni sud je na pravilnom stanovištu da je predlagač učinio vjerovatnim postojanje opasnosti iz iste zakonske odredbe jer sama činjenica o toku izvršnog postupka već po sebi jeste opasnost koja bi mogla osujetiti ostvarenje odnosno zaštitu prava vlasništva predlagača. Uz to pravilno prvostepeni sud primjećuje da nakon isteka roka odlaganja izvršenja ponovo se otvara mogućnost provođenja izvršenja na istom predmetu izvršenja a time i ponovo nastaje opasnost za utuženo potraživanje predlagača mjere osiguranja."(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, 17 0 P 080677 17 Mož od 15.5.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum