Vaš pravni kompas 

  • Predmet Crnkić i drugi protiv Bosne i Hercegovine

  • Europsko pravo
Europsko pravo
 #1630  by sudija
 
Službeni glasnik BiH, broj 31/21
ČETVRTI ODJEL


PREDMET CRNKIĆ I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE


(Aplikacija br. 38070/19 i 8 drugih - vidi priloženu listu)

PRESUDA

STRASBOURG

15. 4. 2021. godine

Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće redakcijske izmjene.

U predmetu Crnkić i drugi protiv Bosne i Hercegovine,

Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u sastavu:

Armen Harutyunyan, predsjednik,

Jolien Schukking,

Ana Maria Guerra Martins, sudije,

i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenice registrara Odjela,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 25.3.2021. godine,

donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK


1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su Sudu podnesene u skladu s članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ("Konvencija"), različitih datuma naznačenih u tabeli priloženoj u dodatku.

2. Aplikante je zastupao g. O. Eterović, advokat iz Sarajeva.

3. Vlada Bosne i Hercegovine ("Vlada") je obaviještena o aplikacijama dana 13.2.2020. godine.

ČINJENICE


4. Lista aplikanata i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u tabeli priloženoj u dodatku.

5. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka.

PRAVO I. SPAJANJE APLIKACIJA


6. S obzirom na sličan predmet ovih aplikacija, Sud smatra primjerenim da ih ispita zajedno u jednoj presudi.

II. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAVA 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1


7. Aplikanti su se žalili zbog neizvršavanja domaćih odluka donesenih u njihovu korist. Oni su se pozvali, izričito ili u biti, na član 6. stav 1. Konvencije i na član 1. Protokola br. 1 koji glase:

Član 6. stav 1.


"Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama... svako ima pravo na... suđenje u razumnom roku... pred... sudom...".

Član 1. Protokola br. 1


"Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni."

A. Aplikacija br. 38732/19 u odnosu na Vahudina Hodžića, Sadika Ćesku i Jelenu Ćebić i aplikacija br. 41577/19 u odnosu na Seniju Alispahić, Muhidina Rašidovića, Adnana Ikanovića, Seada Selmana, Se


8. Vlada je obavijestila Sud da su Vahudin Hodžić, Sadik Ćesko, Jelena Ćebić, Senija Alispahić, Muhidin Rašidović, Adnan Ikanović, Sead Selman, Selma Šikalo i Mladen Milosavljević zaključili prijateljske nagodbe s relevantnim tijelima u pogledu odluka koje su predmet razmatranja u slučajevima br. 38732/19 i 41577/19, odustavši od zatezne kamate i prihvativši da će isplata glavnog duga i troškova postupka predstavljati konačno rješenje predmeta. Glavnica duga i troškovi postupka su potom isplaćeni datuma naznačenih u priloženoj tabeli. Aplikanti nisu osporili činjenice koje je prezentirala Vlada. Sud smatra da je ovaj predmet riješen u smislu člana 37. stava 1. (b) Konvencije, te da poštovanje ljudskih prava, kako je to definirano u Konvenciji i njenim protokolima, ne nalaže da on nastavi s ispitivanjem aplikacija br. 38732/19 i 41577/19 prema članu 37. stavu 1. in fine u odnosu na ove aplikante.

9. Prema tome, taj dio aplikacija br. 38732/19 i 41577/19 treba brisati s liste.

B. Aplikacije br. 38732/19 i 41577/19 u odnosu na preostale aplikante i sve druge aplikacije


10. Sud ponovo ističe da se izvršenje presude bilo kojeg suda mora posmatrati kao sastavni dio "suđenja" u smislu člana 6. Sud se također poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40, Izvještaji o presudama i odlukama 1997II).

11. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke od 25. do 31, 14.11.2017, i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke od 26. do 31, 14.11.2017, Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.

12. Sud dalje napominje da je odlukama iz predmetnih aplikacija naređeno poduzimanje određene mjere. Sud stoga smatra da odluke o kojima je riječ predstavljaju "imovinu" u smislu člana 1. Protokola br. 1.

13. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i blagovremeno izvršile odluke donesene u korist aplikanata.

14. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE


15. Član 41. Konvencije propisuje:

"Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih protokola, te ako zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućava samo djelimično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravednu naknadu oštećenoj strani."

16. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke od 36. do 43, 14.11.2017, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke od 37. do 46, 14.11.2017), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u priloženoj tabeli.

17. Sud dalje napominje da tužena država ima obavezu izvršiti presude koje su i dalje izvršne.

18. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JE JEDNOGLASNO


1. Odlučio spojiti ove aplikacije;

2. Odlučio brisati sa svoje liste predmeta aplikaciju br. 38732/19 u odnosu na Vahudina Hodžića, Sadika Ćesku i Jelenu Ćebić, te aplikaciju br. 41577/19 u odnosu na Seniju Alispahić, Muhidina Rašidovića, Adnana Ikanovića, Seada Selmana, Selmu Šikalo i Mladena Milosavljevića;

3. Proglasio preostali dio aplikacija br. 38732/19 i 41577/19, kao i sve druge aplikacije dopuštenima;

4. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stava 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 zbog neizvršavanja domaćih odluka;

5. Utvrdio da tužena država mora u roku od tri mjeseca odgovarajućim sredstvima osigurati izvršenje neizvršenih domaćih odluka navedenih u priloženoj tabeli;

6. Utvrdio

(a) da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima aplikantima isplatiti iznose navedene u priloženoj tabeli, pretvorene u valutu tužene države prema kursu na dan izmirenja;

(b) da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i objavljeno u pisanoj formi dana 25.4.2021. godine, u skladu s pravilom 77. st. 2. i 3. Pravila Suda.
v.d. zamjenice tajnika
Viktoriya Maradudina


Predsjednik
Armen Harutyunyan
https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum