• Pravosudni ispit

  • Sve o pravosudnom ispitu u Bosni i Hercegovini
Sve o pravosudnom ispitu u Bosni i Hercegovini
 #1303  Postao/la comodore
 
Pravosudni ispit


Pravosudni ispit jedan je od najznačajnijih koraka ka profesionalnoj zrelosti svakog pravnika. Polaže se radi stjecanja uslova za obavljanje poslova čije je vršenje uvjetovano pravosudnim ispitom, a znanje koje se stekne pripremom ispita, od koristi je za svakog pravnika bez obzira na posao koji obavlja.Pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini moguće je polagati na nivou države Bosne i Hercegovine, te entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.Bez obzira na mjesto polaganja Pravosudnog ispita, on vrijedi za čitavu teritoriju države Bosne i Hercegovine.U ovome tekstu obrađuje se Pravosudni ispit u skladu sa propisima Federacije Bosne i Hercegovine.


Pravosudni ispit FBiHU Zakonu o pravosudnom ispitu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/95, 35/98 i 29/03), propisano je da Ispit mogu da polažu lica koja su kao diplomirani pravnici radila najmanje dvije godine na pravnim poslovima. U slučaju da ispunjavaju uvjet trajanja radnog iskustva, ispit mogu da polažu i pripravnici volonteri.Prijava za polaganje pravosudnog ispita podnosi se neposredno ili poštom Federalnom ministarstvu pravde, a uz prijavu kandidat podnosi dokaze o završenom pravnom fakultetu (ovjerena kopija diplome) i provedenom radu na pravnim poslovima. Uvjerenje o provedenom radu za pripravnike volontere izdaje predsjednik suda, odnosno advokatska komora kod koje je osoba upisana u imenik kao advokatski pripravnik.Ispit se polaže u okviru Programa pravosudnog ispita (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/16) koji sadrži pravne izvore i literaturu za svaki predmet. Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita koje se sastoji od predsjednika i četiri člana sa liste ispitivača, a imenuje je federalni ministar pravde.Programom pravosudnog ispita utvrđeno je gradivo, pravni izvori i literatura na osnovu kojih se polaže pismeni i usmeni dio pravosudnog ispita pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita. Pismeni dio polaže se iz krivičnog i građanskog odnosno porodičnog prava, a usmeni dio iz krivičnog (materijalnog i procesnog), građanskog (materijalnog i procesnog), porodičnog, privrednog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.


Cijena polaganja pravosudnog ispita FBiHPravilnikom o naknadama za rad u Komisiji za polaganje pravosudnog ispita federalnog ministra pravde broj 01-2-814/17 od 23.02.2017.godine uplaćuje se naknada za polaganje pravosudnog ispita u sljedećim iznosima:880,00 KM – cijeli ispit
440,00 KM – popravni ispit iz dva predmeta s JEDNIM PISEMNIM RADOM
400,00 KM – popravni ispit iz dva predmeta bez pismenog rada
300,00 KM – popravni ispit iz jednog predmeta s pismenim radom
250,00 KM – popravni ispiti iz jednog predmeta bez pismenog radaUplate se mogu izvršiti na žiro-račun broj 102-050-00001066-98 na ime Federalno ministarstvo finansija – kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, budžetska organizacija 1501001, Vrsta prihoda: 722591 iznos od 880 KM, na ime ispitne Komisije Ministarstva pravde.Uplata se vrši nakon što kandidat primi obavijest o terminu polaganja ispita, a dokaz o uplati se predaje sekretaru Komisije neposredno prije pristupanja pismenom dijelu ispita.

Izvor: pravniblog

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum