Vaš pravni kompas 

  • Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo

  • Sve o pravosudnom ispitu u Bosni i Hercegovini
Sve o pravosudnom ispitu u Bosni i Hercegovini
 #1296  by comodore
 
Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo
Posted at 11:12h in Pravosudni ispit by admin 0 Comments
0 Likes

Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravo (“Službene novine FBiH” 84/18) polaže se u skladu sa Programom koji utvrđuje gradivo, pravne izvore i literaturu po kojima se polažu pismeni i usmeni dio Pravosudnog ispita pred Komisijom za polaganje.

Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita, ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo, odnosno pravni izvori u Programu.

U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore iz oblasti Porodičnog prava u skladu sa Programom.NAPOMENA: Dužni ste pratiti izmjene i dopune zakona. Pravniblog.com ne odgovara za štetu nastalu primjenom bilo kojeg dijela stranice.Pravosudni ispit FBiH – Porodično pravoGradivo i pravni izvori1.1. Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br.: 35/05, 41/05, 31/14)

1.2. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (“Službene novine FBiH” br.: 20/13)NAPOMENA: U dijelu koji se odnosi na gradivo i pravne izvore na nivou entiteta ispitivač je dužan pitanja prilagoditi propisima koji su važeći na teritoriji s kojeg dolazi kandidat ili gdje je obavio praksu kao uvjet za polaganje Pravosudnog ispita.


2. PRIJEDLOG LITERATURE

2.1. Bariša Čolak, Građansko pravo prema Programu pravosudnog ispita “Službeni list BiH” Sarajevo, 2015. godine

2.2. Publikacija “Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine/Obiteljski zakon FBiH – Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Priređivač Đemaludin Mutapčić, Federalno ministarstvo pravde, Sarajevo 2005. godine

2.3. Po izboru kandidataPorodično pravo je grana prava koja se bavi uređenjem porodičnih odnosa između bračnih i vanbračnih drugova, između roditelja i djece i drugih srodnika po krvi i usvojenju, te odnosa starateljstva.

Porodično pravo može odrediti kao skup pravnih normi koje regulišu porodične odnose i porodicu kao cjelinu.

Predmet porodičnog prava su odnosi regulisani i zaštićeni porodičnim pravom. Prvenstveno su to porodičnopravni odnosi i porodica kao cjelina. Međutim, porodica kao cjelina nema pravni subjektivitet, već su samo njeni članovi subjekti prava.


Izvor: pravniblog

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum