Vaš pravni kompas 

  • Pravosudni ispit FBiH – Građansko pravo

  • Sve o pravosudnom ispitu u Bosni i Hercegovini
Sve o pravosudnom ispitu u Bosni i Hercegovini
 #1300  by comodore
 
Pravosudni ispit FBiH – Građansko pravo
Posted at 12:51h in Pravosudni ispit by admin 0 Comments
0 Likes

Pravosudni ispit FBiH – Građansko pravo polaže se u skladu sa Programom (“Službene novine FBiH” 28/16) kojim se utvrđuju gradivo, pravni izvore i literatura po kojima se polaže pismeni i usmeni dio Pravosudnog ispita pred Komisijom za polaganje.Pismeni dio se polaže iz krivičnog (materijalnog i procesnog), građanskog, porodičnog, privrednog, upravnog i radnog prava, zatim iz ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.Prilikom ispitivanja kandidata na usmenom dijelu pravosudnog ispita, ispitivači su dužni voditi računa da kandidata ispituju samo iz materije koja je utvrđena kao gradivo, odnosno pravni izvori u Programu.U nastavku možete pronaći gradivo i pravne izvore iz oblasti Građanskog prava u skladu sa Programom.

NAPOMENA: Dužni ste pratiti izmjene i dopune zakona. Pravniblog.com ne odgovara za štetu nastalu primjenom bilo kojeg dijela stranice.
1. Gradivo i pravni izvori sa nivoa Države:1.1. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” br.: 63/10)

1.2. Zakon o postupku medijacije (“Službeni glasnik BiH” br.: 37/04)

1.3. Zakon o prijenosu poslova MEDIJACIJE na UDRŽENJE MEDIJATORA (“Službeni Glasnik BiH” br.: 52/05)
2. Gradivo i pravni izvori preuzeti od ranijeg pravnog sistema:2.1. Zakon o obligacionim odnosima(“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89), (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94), (“Službeni glasnik RS”, br. 17/93 i 3/96) koji se primjenjuje kao Federalni Zakon na temelju člana IX.5 Ustava Federacije BiH

2.2. Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija (Sl. List SRBiH 33/77, 30/90, 7/92), (Sl. List RBiH 3/93, 13/94) koji se primjenjuje kao Federalni Zakon na temelju člana IX.5 Ustava Federacije BiH

2.3. Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 43/82 i 72/82); ispravka („Sl. list RBiH“ 2/92 i 13/94)
3. Gradivo i pravni izvori sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine:3.1. Zakon o stvarnim pravima FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 66/2013, 100/2013 i 32/2019 – odluka US)

3.2. Zakon o parničnom postupku FBiH (“Službene novine Federacije BiH br.: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)

3.3. Zakon o vanparničnom postupku (“Sl. novine FBiH”, br. 2/1998, 39/2004, 73/2005 i 80/2014 – dr. zakon)

3.4. Zakon o nasljeđivanju (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 80/14)

3.5. Zakon o izvršnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16)

3.6. zakon o zemljišnim knjigama FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 58/02, 19/03, 54/04 i 32/19)

Napomena: U dijelu koji se odnosi na gradivo i pravne izvore na nivou entiteta, kako za ostale, tako i za Pravosudni ispit FBiH – Građansko pravo, ispitivač je dužan pitanja prilagoditi propisima koji su važeći na teritoriju s kojeg dolazi kandidat ili gdje je obavio praksu kao uslov za polaganje Pravosudnog ispita.
Prijedlog literature:Bariša Čolak, Građansko pravo prema programu pravosudnog ispita, “Sl. list BiH”, Sarajevo 2015. godine
Osnovi obligacionih odnosa sa sudskom praksom, Enver Zečević, Logos, 2012. (napomena: u ovoj knjizi nisu obrađeni ugovori, nego samo opći dio obligacionog prava)
Komentar Zakona o stvarnim pravima, autori: Dr. Ilija Babić, Dr. Duško Medić, Dr. Enes Hašić, Dr. Meliha Povlakić i Dr. Larisa Velić, 2013.
Komentar zakona o parničnom postupku u Federaciji BiH, prof.dr. Jozo Čizmić, “Privredna štampa d.o.o. Sarajevo” Sarajevo 2009.,
Komentar Zakona o parničnom postupku u Federaciji BiH (Drugo dopunjeno izdanje), Enver Zečević, Logos, 2009.
Komentar Zakona o vanparničnom postupku u Federaciji BiH, prof.dr. Jozo Čizmić i Haso Tajić
Komentari zakona o izvršnom postupku u Federaciji BiH i RS, Zajednički projekat Vijeća Europe i Europske komisije, Sarajevo 2005.
Komentar Zakona o zemljišnim knjigama u BiH, Jorg Weike i Larisa Tajić, Privredna štampa d.d. Sarajevo 2005. godine
Knjiga “Medijacija u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine”, Prvo izdanje, Đemaludin Mutapčić, 2011. godine
Po izboru kandidata

Izvor: pravniblog

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum