Vaš pravni kompas 

  • Pravo poreznog obveznika na umanjenje poreza na dobit po osnovu investiranja

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1514  by AntunHun
 
PRAVO POREZNOG OBVEZNIKA NA UMANjENjE POREZA NA DOBIT PO OSNOVU INVESTIRANjA
Zakon o porezu na dobit

član 36 stav 1

Ukoliko je porezni obveznik u istom poreznom periodu nabavio i stavio u upotrebu opremu, ali je još nije platio, ima pravo na umanjenje plaćanja poreza na dobit po osnovu investiranja.

"Da li porezni obveznik ima pravo na umanjenje plaćanja poreza na dobit po osnovu investiranja (nabavka opreme), ukoliko je oprema nabavljena ali nije plaćena i da li se navedena olakšica može koristiti ako je nabavka opreme izvršena u prethodnom poreznom periodu?

Članom 36. stavom 1. Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 - dalje: Zakon), propisano je da porezni obveznik ima pravo na umanjenje plaćanja poreza na dobit po osnovu investiranja u skladu sa uslovima propisanim u ovom članu.

Članom 36. stav 2. Zakona, propisano je poreznom obvezniku koji izvrši investiranje iz vlastitih sredstava u proizvodnu opremu u vrijednosti preko 50% ostvarene dobiti tekućeg poreznog perioda, umanjuje se obaveza obračunatog poreza na dobit za 30% iznosa u godini investiranja. Stavom 3. istog člana definisano je investiranja u proizvodnu opremu kao kupovina stalnih sredstava i to: postrojenja i opreme, uz izuzetak putničkih automobila, koju obveznik kupuje vlastitim sredstvima u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti.

Članom 88. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 88/2016, 11/2017, i 96/2017 - dalje: Pravilnik), propisano je da obvezniku iz člana 3. Zakona će se umanjiti utvrđena porezna obaveza za 30% ukoliko porezni obveznik izvrši kupovinu proizvodne opreme u godini za koju se utvrđuje dobit, prema sljedećim kumulativno ispunjenim uslovima: a) vrijednost proizvodne opreme iznosi više od 50% ostvarene dobiti prije oporezivanja iz poreznog perioda za koji se umanjuje porezna obaveza, b) kupovina opreme se vrši iz vlastitih sredstava i c) proizvodna oprema je kupljena i stavljena u upotrebu u godini za koju se traži umanjenje porezne obaveze.

Članom 88. stavom 2. Pravilnika, propisano je da kupovina iz vlastitih sredstava se utvrđuje na osnovu Izvještaja o novčanim tokovima sačinjenog u skladu sa direktnom ili indirektnom metodom prema računovodstvenim propisima na način da je: NPA (Novčani tok iz poslovnih aktivnosti) = NIA (Novčani tok iz investicionih aktivnosti) + NFA (Novčani tok iz finansijskih aktivnosti). Stavom 3. istog člana propisano je da se proizvodnom opremom smatraju se postrojenje ili oprema koju porezni obveznik direktno koristi u procesu stvaranja nove vrijednosti (proizvoda ili usluge) kao sredstvo rada, s izuzetkom putničkih automobila.

Shodno navedenim odredbama, ukazujemo na uslove iz člana 88. Pravilnika, a među kojim nisu navedeni plaćanje nabavljene opreme, te smo mišljenja da ukoliko je porezni obveznik nabavio opremu i stavio u upotrebu u istom poreznom periodu, ali je još nije platio, i zadovoljio formulu novčanih tokova, ispunio uslove. Ukoliko je porezni obveznik izvršio nabavku i stavljanje u upotrebu opreme u različitom poreznom periodu, mišljenja smo da nije ispunio uslove iz člana 88. Pravilnika."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-3667/18-1 od 19.06.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum