Vaš pravni kompas 

  • Pravo da se zahtijeva neknada place u slucaju nezakonitog otkaza

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #638  by comodore
 
PRAVO DA SE ZAHTIJEVA NAKNADA PLAĆE U SLUČAJU NEZAKONITOG OTKAZA
Zakon o radu

čl. 96 i 106

Pravosnažnošću sudske odluke kojom je odlučeno da se radi o nezakonitom otkazu zaposlenik stiče pravo da zahtijeva naknadu plaće u visini koju bi ostvario da je radio.

Obrazloženje:

"Revizijski navodi kojima tužena iskazuje neslaganje načina na koji je drugostepeni sud obrazložio početak toka zastarjelosti u ovom predmetu predstavlja prigovor koji se odnosi na revizijski razlog pogrešne primjene materijalnog prava, a ne prigovor koji se odnosi na revizijski razlog povrede odredaba parničnog postupka.

... Nije osnovan ponovljeni revizijski prigovor da su nižestepeni sudovi pogrešno, na štetu revidenta, kao početak toka roka zastarjelosti uzeli dan pravosnažnosti sudske presude kojom je poništena odluka tuženog o otkazu ugovora o radu tužiteljice i da je u konkretnom slučaju trebalo primijeniti odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima o početku računanja toka zastarjelosti potraživanja. Pravni stav nižestepenih sudova je u cijelosti zasnovan na pravilnom tumačenju odredbe člana 361. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima koja reguliše da zastarjelost počinje teći prvog dana poslije dana kada je povjerilac imao pravo da zahtijeva ispunjenje obaveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano. Kako to i revizija ističe, u ZOR nema odredbe koja reguliše početak toka zastarjelosti, pa se dakle na početak toka zastarjelosti potraživanja iz radnog odnosa primjenjuje odredba člana 361. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. Odredbom člana 96. stav 2. ZOR je propisano da ako sud utvrdi da je otkaz nezakonit može poslodavca obavezati... i isplati mu naknadu plaće u visini plaće koju bi zaposlenik ostvario da je radio i naknadi mu štetu. Iz ove zakonske odredbe proizilazi da tek pravosnažnošću sudske odluke kojom je odlučeno da se radi o nezakonitom otkazu zaposlenik stekao pravo da zahtijeva naknadu plaće u visini koju bi ostvario da je radio, jer sve dok o nezakonitosti prestanka ugovora o radu nije pravosnažno odlučeno, zaposlenik ne može osnovano potraživati naknadu plaće. Kako je presuda o nezakonitosti ugovora o radu tužitelja postala pravosnažna 18. 10. 2012. godine, a tužba za naknadu plaća zbog nezakonitog otkaza, koja u skladu sa odredbom člana 388. Zakona o obligacionim odnosima dovodi do prekida zastarijevanja, podnesena prvostepenom sudu 24. 12. 2012. godine, to su nižestepeni sudovi pravilno primijenili odredbu člana 106. ZOR kada su odbili kao neosnovan prigovor tuženog da se radi o zastarjelom potraživanju."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 18 0 Rs 020080 16 Rev od 20.4.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum