Vaš pravni kompas 

  • Pravni stavovi clan 61 Zakona o parnicnom postupku FBiH

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #984  by matrix
 
PRAVNI STAVOVI USVOJENI U POSTUPKU RJEŠAVANJA SPORNIH PRAVNIH PITANJA
ČLAN 61a. DO 61f . ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU USVOJENI NA SJEDNICI GRAĐANSKOG ODJELJENJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ODRŽANE DANA 31.05.2018. GODINE47.
KADA PRVOSTEPENI SUD NIJE DEFINISAO SPORNO PRAVNO PITANJE, NA JASAN
U NEDVOSMISLEN NAČIN, TAKAV ZAHTJEV ZA RJEŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA TREBA ODBACITI TEMELJEM ČLANA 61c. STAV 1., A U VEZI SA ČLANOM 61b. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, I NE UPUŠTAJUĆI SE U FORMULISANJE TOG PITANJA.

48.
UKOLIKO JE VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U NEKOJ OD
SVOJIH ODLUKA ILI U SJEDNICI ODJELJENJA VEĆ ODLUČIVAO O SPORNOM PRAVNOM PITANJU, TAKAV ZAHTJEV TREBA ODBACITI TEMELJEM ODREDBE ČLANA 61c. STAV 2. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU.

49.
KADA SE U VEZI SA ZAHTJEVOM ZA RJEŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA
ZAKLJUČI DA SE RADI O PRIMJENI MATERIJALNOG PRAVA NA KONKRETNO ČINJENIČNO STANJE, TE DA SE NE RADI O TUMAČENJU PRAVNE NORME KAO NEODREĐENE, NEPRECIZNE ILI NEJASNE, ZAHTJEV TREBA ODBITI TEMELJEM ODREDBE ČLANA 61d. STAV 2. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU.

50.
KADA SE OPĆINSKI SUD NE SLAŽE SA ODLUKOM KANTONALNOG SUDA U KOJOJ
JE NAKON ŽALBENOG POSTUPKA, KANTONALNI SUD IZRAZIO SVOJE STANOVIŠTE PO NAVEDENOM SPORNOM PRAVNOM PITANJU, TAKAV ZAHTJEV ZA RJEŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA TREBA ODBACITI KAO NEDOZVOLJEN TEMELJEM ČLANA 61c. STAV 1. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU.


https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum