Vaš pravni kompas 

  • Pravni pojmovi

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1258  by legalis
 
XIII OSNOVNI POJMOVI U PARNIČNOM POSTUPKU

Bitno je da znate osnovne pojmove u parničnom postupku. U nastavku se nalazi kratki pregled pojmova s kojima biste se mogli susretati u toku sudskog postupka.Aktivna legitimacija

Arbitraža
Blagovremenost Dokazni prijedlozi (dokazi)
Dospjelost Drugostepeni sud
Dužnik (u izvršnom postupku)

Fizičko lice Glavno ročište

Izvršna isprava Izvršni postupak

Podobnost osobe da bude tužitelj u konkretnom postupku.

Jedan od alternativnih načina rješavanja sporova u kojem odluku o sporu donosi arbitar pojedinac ili arbitražno vijeće (više informacija u poglavlju Arbitraža – prednosti arbitraže i razlika u odnosu na sudske postupke).

Činjenje/radnja u roku koji je ostavljen/predviđen.

Ono čime se dokazuju navodi iz tužbe. Dokazi mogu biti u vidu isprava, saslušanja svjedoka ili stranaka, vještačenja stručnog lica, uviđaja ili suočavanja.

Predstavlja momenat kada neko potraživanje može biti naplaćeno.

Sud koji odlučuje u žalbenom postupku.29

Fizičko ili pravno lice protiv kojeg se pokreće izvršni postupak. Osoba kao pravni subjekt, tj. imalac pravne sposobnosti.
Predstavlja niz procesnih radnji stranaka i suda preuzetih radi
utvrđivanja činjenica, na koje će sud primijeniti materijalno pravo prilikom donošenja odluke. Ona je neophodna za donošenje prvostepene odluke, osim u slučajevima izričito predviđenim zakonom.

Dokument na kojem se temelji potraživanje tražitelja izvršenja. Izvršni dokumenti su: presuda, izvršna notarska isprava, itd

Postupak u kojem sudovi sprovode prinudno ostvarenje potraživanja (postupak izvršenja).


29 Prvostepeni sud je općinski sud, dok je drugostepeni kantonalni sud.

Likvidacija Likvidator

Likvidacioni sud


Medijacija
Nagodba
Nepravomoćna (nepravosnažna) presuda

Odgovor na tužbu Odbacivanje tužbe
Parnične stranke Parnični postupak
(parnica)

Postupak prilikom koga prestaje postojati preduzeće.

Osoba koja vrši likvidaciju, odnosno preispituje imovinu,potraživanja i obaveze preduzeća pred likvidacijom.

Sud koji je, prema Zakonu o stečajnom postupku Federacije BiH, nadležan za provođenje stečajnog postupka, odnosno stvarno nadležni sud na čijem se području nalazi sjedište pravnog lica ili prebivalište dužnika pojedinca.

Postupak u kojem treća neutralna osoba (medijator) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

Dogovor (sporazum) stranka o predmetu spora (u pogledu cjelokupnog ili dijela tužbenog zahtjeva). Može biti sudska (ako je sklopljena pred nadležnim sudom) i vansudska.
Presuda na koju odbrana ili tužiteljstvo mogu uložiti žalbu. Pisani odgovor kojim tuženi odgovara na navode koje tužitelj
iznosi u svojoj tužbi.

Odluka suda da se ne upusti u rješavanje glavne stvari uslijed formalnih nedostataka koji se tiču tužbe ili same prirode spora koji se pokreće.

Stranke u postupku, odnosno tužitelj i tuženi.


Sudski postupak u kojem sud raspravlja i odlučuje o sporovima iz građanskopravnih odnosa (npr. naplata potraživanja iz ugovora o kupoprodaji i sl.).

Pasivna legitimacija Podnesak


Povjerilac stečajne mase

Pravni lijek
Pravno lice

Pravomoćna (pravosnažna) presuda

Preciziranje tužbenog zahtjevaPrivredni spor

Podobnost osobe da bude tuženi u konkretnom postupku.

Dokument koji se podnosi sudu. Podnesci mogu biti tužba, protutužba, odgovor na tužbu i pravni lijekovi.

Lice koje ima potraživanje prema stečajnoj masi (troškovi stečajnog postupka i dugovi stečajne mase).

Sredstvo koje stranke imaju na raspolaganju pomoću kojeg se od mjerodavnoga suda zahtijeva preispitivanje sudske odluke.

"Vještačka ličnost" koja ima zakonska prava i obaveze kao što su: zakonske mogućnosti da se prave ugovori, da se tuži ili bude tužen, obavlja svoju djelatnost itd. To je lice, najčešće u formi organizacije ili preduzeća.

Presuda koja se više ne može pobijati žalbom, ali se može pobijati vanrednim pravnim lijekovima.


Tačno određenje tužbenog zahtjeva koje zavisi od sprovedenog dokaznog postupka kao i novonastalih i novosaznatih okolnosti u toku postupka. Tužbeni zahtjev se može precizirati na primjer u dijelu visine potraživanja, datuma od kada teče kamata, modela viđanja djeteta, iznosa troškova postupka, itd.

Spor koji se odnosi na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja.

Privremene mjere osiguranja
Pripremno ročište
Prvostepeni sud Prvostepeni spor

Po službenoj dužnosti


Povjerilac u izvršnom postupku

Punomoćnik
Ročište
Stečajni dužnik Stečajni sud

Privremene mjere su mjere koje se koriste za osiguranje zahtjeva koji se mogu podnijeti pred sudovima u FBiH/RS. Vrste privremenih mjera dostupnih u BiH su privremene mjere koje se odnose na: (i) novčana potraživanja; (ii) nenovčana potraživanja koja se odnose na određenu imovinu ili dio imovine; i (iii) osiguravanje drugih prava ili održavanje postojećeg stanja.

Prvo ročište na kome se po pravilu predlažu dokazi koje je potrebno izvesti u postupku i određuje vremenski okvir trajanja postupka.

Sud koji odlučuje u inicijalnom (prvom) postupku.

Postupak pred sudom od momenta podnošenja tužbe do donošenja prvostepene presude.

Ovlaštenja koja obavlja službenik (na primjer sudija), a koja mu nisu posebno dodijeljena. Sudija po službenoj dužnosti ima ulogu očuvanja mira.

Fizičko ili pravno lice koje pokreće postupak i koje ima izvršni dokument.

Ovlaštenje koje osoba ima za zastupanje, a koje je dobila od vlastodavca ugovorom o punomoćstvu. Punomoćnik može biti fizičko ili pravno lice.

Vrijeme u kojem stranke u postupku dolaze na određeno mjesto (najčešće u sud) radi raspravljanja o pitanjima koja su od značaja za rješenje spora.

Fizičko ili pravno lice nad čijom imovinom je otvoren stečaj. Stečajni dužnik je stranka u stečajnom postupku.

Stvarno nadležni sud na čijem se području nalazi sjedište pravnog lica ili prebivalište dužnika pojedinca.

Stečajni sudac Stečajni upravnik
Stvarna/mjesna nadležnost suda


Tužba

Tužbeni zahtjev Tuženi

Tužitelj
Vještačenje
Troškovi postupka Zapisnik


Zastarjelost

Odlučuje o otvaranju i zaključenju stečaja, imenuje stečajnog upravitelja, daje mu upute i nadzire njegov rad.

Fizičko lice (koji ima visoku stručnu spremu i položen ispit za stečajnog upravnika, a nalazi se na listi stečajnih upravnika) koje je stečajni sudija imenovao za vođenje poslova stečajnog dužnika i koje izvještava stečajnom sudiji tokom vođenja stečajnog postupka.

Stvarna nadležnost suda utvrđuje se u odnosu na predmet spora, a teritorijalna nadležnost u odnosu na mjesto prebivališta/sjedišta stranaka

Akt kojim se pokreće parnica.

Obavezni element tužbe, dio tužbe u kojem tužitelj precizira šta traži od suda.

Pravno ili fizičko lice protiv kojeg je pokrenut parnični postupak.

Pravno ili fizičko lice koje pokreće parnični postupak i koje putem suda zahtijeva ispunjenje ili utvrđenje određenih zahtjeva od druge stranke.

Dokazno sredstvo koje se određuje kada za utvrđivanje i ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenja lica koja raspolažu stručnim znanjima.

Troškovi postupka su sudski troškovi (taksa na tužbu, taksa na presudu/nagodbu, troškovi vještačenja i advokatski troškovi).

Dokument koji sadrži sve ono što se na konkretnom ročištu dogodilo. Zapisnik sastavlja zapisničar/ka na osnovu onoga što mu sudija u toku ročišta diktira.

Period nakon kojeg više nije moguće izvršiti neku radnju ili period nakon kojeg se gubi određeno pravo.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum