Vaš pravni kompas 

  • Pravni interes suvlasnika za utvrdujucu tuzbu

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #655  by comodore
 
PRAVNI INTERES SUVLASNIKA ZA UTVRĐUJUĆU TUŽBU
Zakon o parničnom postupku

član 67 stav 1 tačka 7)

Ako je pravosnažnom presudom u parničnom predmetu odlučivano o bračnoj stečevini stranaka samo na zemljišnoj nekretnini, a ne i na stambenoj zgradi koja je izgrađena na toj nekretnini jer ona nije ni bila obuhvaćena predmetom tužbenog zahtjeva, pogrešan je zaključak prvostepenog suda o nepostojanju pravnog interesa za podnošenje tužbe za utvrđenje zgrade kao bračne stečevine.

Obrazloženje:

"Prvostepenim rješenjem odbačen je tužbeni zahtjev pod tačkom 1. koji glasi:

"Utvrđuje se da bračnu stečevinu tužitelja S.A i tužene R.S. čini porodično - stambena zgrada...

Tužitelj je prvostepenom sudu podnio tužbu u ovom parničnom predmetu i tužbenim zahtjevom tražio da se utvrdi da bračnu stečevinu njega i tužene čini porodično-stambena zgrada, bliže opisna u stavu 1. izreke pobijanog rješenja, a koja zgrada je izgrađena na k.č. br.... k.o. B... - grad po novom katastarskom operatu, a kojoj parceli po starom katastarskom operatu odgovara k.č.br.... k.o.... i da je suvlasnički udio tužitelja u sticanju ove bračne stečevine 1/2 a tužene 1/2, zatim je tužbenim zahtjevom tražio da se izvrši i fizička dioba predmetne porodično-stambene zgrade a na način kako je opisano u tački 2. izreke pobijanog rješenja, te tražio da tužena dio predmetne porodično-stambene zgrade - prizemlje (koje u diobi pripada tužitelju) oslobodi od stvari i ljudi.

Iz stanja predmetnog spisa i obrazloženja pobijanog rješenja proizilazi da je pravosnažnom presudom prvostepenog suda broj 17 0 P... P od 25. 7. 2013. godine utvrđeno da je tužiteljica u tom predmetu S.-R a tužena u ovom parničnom predmetu, suvlasnik parcele označene kao k.č.br.... C..., u naravi oranica površine 493 m2 upisana u Zk. ul. br.... k.o. SP b... sa udjelom 1/2, da je na osnovu ove presude rješenjem prvostepenog suda, Zemljišnoknjižnog ureda broj....od 6. 2. 2015. godine dozvoljena uknjižba prava vlasništva na predmetnim nekretninama u zemljišnoj knjizi u korist tužene S. R. sa 1/2 dijela.

Polazeći od ovog, prvostepeni sud zaključuje da je temeljem pravosnažne presude i upisom tužene u zemljišnu knjigu na nekretninama iz Zk. ul. br.... k.o. SP B.. sa 1/2, koje su predmet tužbenog zahtjeva naveden u tački 1. izreke, dokazano da tužena ima suvlasništvo na navedenoj nekretnini i stoga da nije potrebno da se to utvrđuje u ovom postupku, te kako je tužitelj tražio ovim tužbenim zahtjevom utvrđenje bračne stečevine na ovim nekretninama iz tačke 1. izreke sa suvlasničkim dijelom stranaka od po 1/2, a isti da je već utvrđen na osnovu pravosnažne presude, to tužitelj temeljem odredbe iz čl. 67 st. 1 t. 7 ZPP da nema pravni interes za podnošenje predmetne tužbe, pa je odlučio kao u stavu 1. izreke pobijanog rješenja - odbacio tužbeni zahtjev u ovom dijelu.

Međutim, prvostepeni sud nije imao u vidu činjenicu da se tužbenim zahtjevom u ovom parničnom predmetu traži utvrđenje da bračnu stečevinu stranaka čini objekat - porodično stambena zgrada izgrađena na k.č. br.... iz Zk. ul. br.... k.o. SP B..., da pravosnažnom presudom u parničnom predmetu broj 17 0 P... P od 25. 7. 2013. godine je odlučivano o suvlasništvu stranaka samo na zemljišnoj nekretnini (k.č. br.... C..., u naravi oranica površine 493 m2 upisana u Zk. ul. br.... k.o. SP B...) a ne i na porodično stambenoj zgradi koja je izgrađena na toj nekretnini jer zgrada nije ni bila predmetom tužbenog zahtjeva u parničnom predmetu broj 17 0 P..., pa je zbog ovakvog propusta pogrešan zaključak prvostepenog suda o nepostojanju pravnog interesa za podnošenje predmetne tužbe u skladu sa čl. 67. st. 1 t. 7 ZPP, a što je dovelo do nezakonite odluke u stavu 1. izreke pobijanog rješenja kojom je tužbeni zahtjev u tom dijelu odbačen, pa je žalbu, koja na ovo osnovao ukazuje, valjalo uvažiti, pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovan postupak temeljem odredbe iz čl. 235. st. 1. t. 3 ZPP

Kako od odluke o tužbenom zahtjevu iz stava 1. izreke ovisi i odluka o tužbenom zahtjevu iz stava 2. i 3. izreke, ukinuto je pobijano rješenje i u tom dijelu (u cijelosti)."(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, 17 0 P 061523 15 GŽ od 8.11.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum