Vaš pravni kompas 

  • Pravna posljedica nistavosti ugovora o prijenosu udjela

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #721  by law
 
PRAVNA POSLJEDICA NIŠTAVOSTI UGOVORA O PRIJENOSU UDJELA
Zakon o obligacionim odnosima

čl. 104 i 210

Utvrđenjem ništavosti ugovora o prijenosu udjela otpada pravni osnov na temelju kojeg su tuženi postali članovi društva i vlasnici udjela i time prestaje njihovo pravo na naplatu dividende, a kada oni i pored toga naplate iznose dividende, oni su primili nešto što im ne pripada, odnosno neosnovano su se obogatili na štetu tužitelja.

Obrazloženje:

"Iz stanja spisa vidi se da su nesporene činjenice da je tužitelj bio vlasnik udjela u E. d.o.o. M.; da su na temelju Ugovora o prijenosu udjela iz 1999.godine, udjeli tužitelja preneseni na prvotuženog... osiguranje, odnosno E.M., s tim da je ovaj drugi prenio odgovarajući udio na trećetuženu O.G.; da su se prvotuženi i trećetužena kao novi članovi društva registrovali kao vlasnici udjela, pa im je na temelju te činjenice isplaćena dividenda za 2002. godinu i to prvotuženom 258.918,80 KM, a trećetuženoj iznos od 32.683,04 KM; da je A.k.isplaćen iznos od 109.200,00 KM, ali je kasnije između ovog tuženog i tužitelja došlo do kompenzacije potraživanja na iznos od 152.317,55 KM; da je po tužbi tužitelja, presudom Županijskog/Kantonalnog suda u Mostaru, broj Pž.... od 15.10.2004. godine, utvrđeno je da su ugovori na temelju kojih su tuženi stekli udjele apsolutno ništavi, pa je određeno da se njihovi upisi kao vlasnika udjela u sudskom registru brišu a da se tužitelj ponovo upiše kao vlasnik što je i realizovano; da je protivtužitelj na zahtjev društva E. d.o.o. M., istom vratio dio isplaćenog iznosa za koji nije bilo zakonskog utemeljenja za isplatu (umanjenje za porez).

Odredbom čl. 338. Zakona o privrednim društvima propisano je da se "dobit dijeli među članovima društva u srazmjeri sa visinom udjela, ako drugačije nije ugovoreno". Dakle, dividenda je drugi naziv za dio dobiti u dioničkom društvu koji se isplaćuje vlasnicima dionica.

Sa ovih razloga tačni su navodi žalbe tužitelja da se Sud bavio potpuno irelevantnim činjenicama koje se odnose na registraciju tužitelja, pripajanje E.d.o.o.... telekomunikacijama i da je samo trebao odgovoriti na pitanje kome je trebala biti izvršena isplata dividendi, odn. tačni su navodi žalbe drugotuženog da je u predmetnoj pravnoj stvari bitno ko ima pravo na dividendu.

Istina, tačni su navodi iz osporene presude da je Skupština E. donijela odluku br... od 28.03.2003. god. da se izvrši isplata dividende, pored ostalih i tuženima "srazmjerno udjelima društva" u iznosima bliže navedenim u toj odluci (tač.III), ali to nije dalo aktivnu legitimaciju E., niti osporilo pasivnu legitimaciju tuženima. U vezi sa tim uopšte nisu bitni navodi prvo i treće tužene da je trebalo utvrditi da li je E. stavio van snage prednju odluku o isplati dividende i donio drugu odluku o preraspodjeli dividende u korist tužitelja.

Naime, odredbom čl.104. st.1.ZOO propisano je da je u slučaju ništavosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvog ugovora, a ako to nije moguće, ili ako se priroda ono što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, ukoliko zakon što drugo ne određuje.

Utvrđenjem ništavosti ugovora o prijenosu udjela presudom Pž.... od 15.10.2004.god. otpao i pravni osnov na temelju kojeg su tuženi postali članovi društva i vlasnici udjela u smislu odredbi čl. 214. st. 4. ZOO-a, a time je prestalo i njihovo pravo na naplatu dividende iz 2002. godine. Dosljedno tome, kada su naplatili iznose dividende za ovu godinu, tuženi su primili nešto za što se kasnije ispostavilo da im ne pripada, a to dalje znači da su se neosnovano bogatili u smislu odredbe čl.210 ZOO na štetu tužitelja, jer je njemu pripadala dividenda kao vlasniku udjela u društvu E..

Njemu pripada naknada u obimu propisanom odredbom čl. 214. ZOO - "moraju se vratiti plodovi i platiti zatezna kamata, i to, ako je sticalac nesavjesan, od dana sticanja, a inače od dana podnošenja tužbe”.

Netačni su navodi treće tužene O.G. da je postupala savjesno i da je na zakonit način kupila dionice. Da to nije tako jasno proizlazi iz obrazloženja presude Pž. 74/0415.10.2004.god.(strana 11. pasus 2).

Dakle, i tuženi... osiguranje i tužena O.G. su nesporno bili nesavjesni sticaoci i treba da vrate "plodove” tj. dividendu i zateznu kamatu u skladu sa tim.

Visina iznosa koje treba vratiti utvrđena je po vještaku finansijske struke Ž.Z.(zaključak od 16.02.2010.) i odgovara konačno preciziranom tužbenom zahtjevu, koji je kao takav usvojen u cijelosti.

Sa tih razloga, a u odnosu na ove tužene, presuda preinačena u smislu odredbe čl.229 st.1. tač.4. ZPP-a.

Žalba protivtužitelja A.k. je neosnovana iz svih razloga zbog kojih je bila osnovana žalba tužitelja, a imajući u vidu zaključen Ugovor o kompenzaciji od 31.05.2007 god. Naime, ovaj tuženi je bio svjestan da mora vratiti uplaćenu dividendu, što se jasno vidi i iz Ugovora o kompenzaciji od 31.05.2007 god.i prvog dijela obrazloženja njegove žalbe. Međutim, navedenom kompenzacijom ovaj tuženi je priznao da je njegov dug prema HT-u doo M. iznosio "po isplati dividende” 152.317,55 KM koliko su iznosile i obaveze HT-a prema njemu. Dakle, tužitelj- protivtuženi njemu ništa ne duguje.

S obzirom na prednje, nalaz vještaka Ž.Z. nema nikakvog uticaja na drugačije presuđenje u odnosu na protivtužbeni zahtjev ove stranke.

Dosljedno prednjem, zahtjev iz protivtužbe je bio neosnovan, pa mu je i žalba odbijena i presuda potvrđena, u smislu odredbe čl. 226. ZPP-a."(Presuda Županijskog suda u Mostaru, 58 0 Ps 902605 10 Pž od 5.4.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum