Vaš pravni kompas 

  • Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati vozac motornog vozila u Bosni i Hercegovini

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #121  by legalis
 
PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNjAVATI VOZAČ MOTORNOG VOZILA u Bosni i Hercegovini
("Sl. glasnik BiH", br. 13/2007 i 89/2016)

Član 1

(Predmet)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se zdravstveni uslovi koje mora ispunjavati vozač motornog vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Član 2

(Utvrđivanje zdravstvenih uslova)

Zdravstveni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za vozača, odnosno vozač motornih vozila za upravljanje motornim vozilom (u daljnjem tekstu: fizička i duševna sposobnost) utvrđuju se prema vrsti i stepenu fizičkog-duševnog stanja, oboljenja, povrede i anomalija kao i prema kategoriji vozila kojim vozač upravlja.

Član 3

(Grupe kandidata za vozače i vozača motornih vozila)

Kandidati za vozača i vozači motornih vozila svrstavaju se u smislu ovog Pravilnika u dvije grupe i to:

a) u prvu grupu: kandidat za vozača i vozač motornih vozila kategorija, odnosno podkatekorija: A, A1, B, B1, BE, kojima upravljanje motornim vozilima nije osnovno zanimanje;

b) u drugu grupu: kandidat za vozača i vozač motornih vozila kategorija, odnosno podkategorija: B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE kojima je upravljanje motornim vozilom osnovno zanimanje

Član 4

(Zdravstvene ustanove ovlaštene za obavljanje zdravstvenih pregleda)

Zdravstvene preglede kandidata za vozača i vozača motornog vozila obavljaju zdravstvene ustanove koje su za to ovlaštene u skladu sa zakonima entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5

(Sastav tima za obavljanje zdravstvenih pregleda)

(1) Zdravstvene preglede iz stava 4. ovog Pravilnika obavlja tim ljekara u čijem sastavu su:

a) specijalista medicine rada

b) specijalista oftamolog

c) specijalista psihijatar

d) diplomirani psiholog

(2) Ako je za donošenje konačne ocjene zdravstvene sposobnosti kandidata za vozača, odnosno vozača potrebno dodatno mišljenje specijalista drugih specijalniosti, isti će biti upućen specijalisti zavisno o indikaciji.

Član 6

(Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom)

(1) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda, kandidatu za vozača i vozaču izdaje se Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom (u daljnjem tekstu: "Ljekarsko uvjerenje") u kome može biti navedena jedna od sljedećih ocjena:

a) sposoban (navesti kategoriju)

b) sposoban uz upotrebu određenih pomagala (navesti kategoriju i vrstu pomagala)

c) sposoban uz adaptaciju vozila (navesti vrstu adaptacije), samo kod ocjenjivanja zdravstvene sposobnmosti kandidata za vozača i vozača iz tačke a) člana 3. ovog Pravilnika

d) sposoban uz vremensko ograničenje (navesti kategoriju i rok ponovnog zdravstvenog pregleda)

e) privremeno nesposoban (navesti kategoriju i trajanje privremene nesposobnosti), pri čemu privremena nesposobnost ne može biti kraća od tri mjeseca

f) trajno nesposoban (navesti kategoriju trajne nesposobnosti)

(2) Ljekar je obavezan kandidata za vozača i vozača upoznati s razlozima ograničenja, razlozima zbog kojeg mu je odredio kontrolni zdravstveni pregled i razlozima privremene nesposobnosti.

(3) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda ljekari iz člana 5. stav (1) ovog Pravilnika na obrazac Ljekarskog uvjerenja stavljaju svoj pečat i faksimil, a po potrebi daju i svoje mišljenje.

(4) Na obrazac Ljekarskog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti stavlja se i pečat zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen zdravstveni pregled.

(5) Izgled Ljekarskog uvjerenja dat je u Prilogu broj 1 i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 7

(Povrede ili bolesti koje utiču na sposobnost kandidata za vozača i vozača kojima upravljanje motornim vozilom nije osnovno zanimanje)

Kandidat za vozača i vozač motornog vozila iz tačke a) člana 3. ovog Pravilnika smatra se sposobnim za upravljanje motornim vozilom u saobraćaju na putu, ako ne boluju od neke od sljedećih bolesti i ako nemaju neku od sljedećih povreda ili stanja:

a) bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije

1) psihomotorni i senzomotorni poremećaji (smanjena okulomotorna koordinacija, psihomotorna i senzomotorna usporenost);

2) oblici intelektualne insuficijencije ispod graničnih vrijednosti, nezavisno o etiologiji;

3) izrazite promjene kognitivnih funkcija: smetnje, smanjenje ili odsutnost pažnje i koncentracije, poremećaji opažanja, mišljenja i pamćenja, sindromi koji bitno utiču na bezbjedno upravljanje vozilom;

4) izraziti poremećaji strukture ličnosti koji se ispoljavaju kao sklonost neprilagođenom ponašanju, socijalna i emocionalna nezrelost i nestabilnost;

5) organski duševni poremećaji i organski poremećaj ličnosti;

6) psihoze: akutne, bez obzira na etiologiju, hronične s rezidualnim i regresivnim promjenama;

7) perzistirajući sumanuti poremećaji;

8) afektivni poremećaji: manični, depresivni, bipolarni, sa ili bez psihotičnih simptoma, kao i recidivirajući sindromi koji bitno utiču na bezbjedno upravljanje vozilom, a koji se ne mogu uspješno regulisati terapijom. Ako se mogu regulisati terapijom, nesposobni su samo onda kada je sama terapija kontraindikacija za bezbjedno upravljanje vozilom;

9) neurotski poremećaji vezani za stres (teži anksio-depresivni, fobično-anksiozni, disocijativni, opsesivno-konfuzivni, i recidivirajući), koji se ne mogu uspješno regulisati terapijom, hronični PTSP sa psihotičnim epizodama i odlikama trajne promjene osobnosti;

10) disocijativni poremećaji;

11) alkoholizam, osim medicinski kontrolisanih slučajeva apstiniranja, najmanje šest mjeseci kod kojih se ne ispoljavaju psihičke promjene ili neurološke komplikacije;

12) toksikomanija, osim medicinski kontrolisanih slučajeva apstiniranja najmanje 12 mjeseci, kod kojih se ne ispoljavaju psihičke promjene ili neurološke komplikacije;

13) redovna upotreba psihotropnih supstanci ostalih lijekova u bilo kojem obliku čija apsorbovana količina može prouzrokovati sporedne efekte koji mogu uticati na bezbjedno upravljanje vozilom;

14) poremećaji koordinacije, rigor, tremor, koreotični i atetotični pokreti, Sclerosis multiplex, M. Wilson, M. Parkinsoni, piramidne i ekstrapiramidne bolesti, paralize i paralitički sindromi koji bitno utiču na bezbjedno upravljanje vozilom;

15) epilepsija, osim medicinski kontrolisanih slučajeva koji nisu imali napad najmanje posljednje dvije godine, uz uslov da lijekovi koje vozač ili kandidat za vozača uzima kao terapiju nisu kontraindukovani;

16) poremećaji spavanja (katapleksija, narkolepsija) ukoliko su refrakterne na terapiju;

17) neurološke bolesti i stanja te anomalije, prirođene i stečene: živaca i mišića, stanja iza ozljeda mozga i kralješničke moždine sa psihičkim i neurološkim ispadima koje utiču na bezbjedno upravljanje vozilom, ili za koje se ne može na odgovarajući način adaptirati vozilo;

18) tumori centralnog nervnog sistema i ostalih lokalizacija koji utiču na bezbjedno upravljanje vozilom;

19) nespecifične i specifične upalne bolesti centralnog nervnog sistema i ostalog živčanog sistema,osim medicinski kontrolisanih slučajeva gdje je prošlo najmanje šest mjeseci od izlječenja i ako nema posljedica koje utiču na bezbjedno upravljanje vozilom;

20) sistemske, cerebrovaskularne, demijelinizirajuće bolesti, kao i degenerativne bolesti živčanog sistema koje utiču na bezbjedno upravljanje vozilom, ako se terapijom ili na drugi način ne može obezbijediti bezbjedno upravljanje vozilom;

21) nasljedne i stečene neuropatije, bolesti perifernog živčanog sistema, te bolesti mioneuralnih veza i mišića, progresivne bolesti mišića, koje utiču na bezbjedno upravljanje vozilom, ako se terapijom ne može postići bezbjedno upravljanje vozilom;

22) progresivna mišićna oboljenja;

23) teške neurološke bolesti, osim kada nadležni specijalist uže specijalnosti utvrdi da ne utiču na sposobnost bezbjednog upravljanja motornim vozilom.

Neurološke smetnje povezane s bolestima ili hirurškim zahvatima na centralnom ili perifernom živčanom sistemu koje imaju za posljedicu senzorna ili motorna oštećenja te utiču na ravnotežu i koordinaciju trebaju se na odgovarajući način uzeti u obzir, imajući u vidu njihove funkcionalne učinke i rizik napredovanja ili pogoršanja. U takvim slučajevima, ljekarsko uvjerenje za izdavanje ili produženje važenja vozačke dozvole izdaje se na osnovu zdravstvenog pregleda.

24) ostale bolesti i stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

b) opstruktivni apnejički sindrom koji je utvrđen u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi koja se bavi medicinom spavanja, odnosno poremećajima disanja tokom spavanja, i to tokom cjelonoćne polisomnografije ili poligrafijom u skladu sa stručnim smjernicama.

Somnolog je obavezan utvrditi vrstu poremećaja disanja tokom spavanja, stepen opstruktivnog apnejičkog sindroma (umjerenim opstrukcionim apnejičkim sindromom smatra se slučaj u kojemu je broj apneja i hipopneja po satu, odnosno indeks apneja-hipopneja, između 15 i 29, dok se ozbiljnim opstrukcionim apnejičkim sindromom smatra slučaj u kojem indeks apneja – hipopneja iznosi 30 ili više).

Kandidat za vozača ili vozač motornog vozila za koga se sumnja da pati od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma biće upućen da traži dodatni ovlašćeni medicinski savjet od somnologa prije nego mu se izda ili produži važenje vozačke dozvole. Kandidatu za vozača ili vozaču motornog vozila može se savjetovati da ne upravlja motornim vozilom do potvrde dijagnoze.

Ovlašćeni medicinski savjet izdaje se isključivo nakon cjelonoćne polisomnografije ili poligrafije. Somnolog je obavezan propisati odgovarajuću terapiju nakon postavljene dijagnoze opstrukcionog apnejičkog sindroma, te procijeniti efikasnost terapije, a sve zbog obezbjeđenja bezbjednog upravljanja motornim vozilom.

Kandidatu za vozača ili vozaču motornog vozila, koji ima umjeren ili ozbiljan opstruktivni apnejički sindrom može se izdati ili produžiti važenje vozačke dozvole ako dokaže odgovarajuću kontrolu nad vlastitim stanjem, te pridržavanje odgovarajućeg liječenja i poboljšanje stanja, ako ono postoji, koje je potvrđeno ovlašćenim medicinskim mišljenjem.

Kandidat za vozača i vozač motornog vozila, koji se liječi od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma, podliježe obavezi zdravstvenog pregleda u svrhu utvrđivanja nivoa pridržavanja liječenja, potrebe za nastavkom liječenja i daljim pomnim praćenjem, i to:

1) u vremenskom razmaku od najviše tri godine, ako pripada grupi kandidata za vozača i vozača motornih vozila iz člana 3. tačka a) ovog Pravilnika i

2) u vremenskom razmaku od najviše jedne godine, ako pripada grupi kandidata za vozača i vozača motornih vozila iz člana 3. tačka b) ovog Pravilnika.

c) bolesti i stanja organa vida

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije organa vida koje utiču na bezbjedno upravljanje vozilom, ako nisu medicinski uspješno korigovane;

2) oštrina vida oba oka, nekorigovana ili korigovana manja od 0,8 u zbroju uz uslov da jedno oko ima vid najmanje 0,5 i da je vidno polje uredno. Ako lice ima samo jedno oko, oštrina vida tog oka, nekorigovana ili korigovana mora biti najmanje 0,8 uz uredno vidno polje, i da je od gubitka oka prošlo 12 mjeseci;

3) ako je suženje vidnog polja temporalno, a širina najmanje 120 stepeni, uz eliminaciju uticaja monokularnih skotoma te urednu oštrinu vida oba oka;

4) ostale bolesti i stanja organa vida koje utiču na bezbjedno upravljanje vozilom.

d) bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije organa sluha i ravnoteže koje utiču na bezbjedno upravljanje vozilom, a koje se ne mogu medicinski uspješno korigovati;

2) bolesti vestibularnog aparata i poremećaj ravnoteže koje se ne mogu medicinski uspješno korigovati;

3) ostale bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže koja imaju uticaj na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

e) bolesti i stanja srca i krvnih sudova

1) prirođene i stečene bolesti, stanja i anomalije srca i krvnih sudova koje utiču na bezbjedno upravljanje vozilom, osim medicinski uspješno korigovanih slučajeva uz koje je upravljanje vozilom bezbjedno;

2) koronarna bolest s učestalim napadima angine pektoris, dok se terapijom ili drugim oblicima liječenja ne postigne stabilno stanje pri kojem je upravljanje vozilom bezbjedno;

3) infarkt miokarda, osim nakon što je prošlo najmanje šest mjeseci od infarkta i uspješno provedene rehabilitacije te bez angine pektoris i posljedica koje utieču na bezbjedno upravljanje vozilom;

4) oboljenja srca koja mogu da dovedu do poremećaja ritma i poremećaja svijesti, koji se ne mogu terapijski regulisati;

5) kompletni srčani blok, osim medicinski kontrolisanih slučajeva nakon ugradnje elektrostimulatora (pace-maker);

6) urođene i stečene bolesti srca (valvularnog aparata i drugih struktura srca) i krvnih sudova ako nisu operativno korigovane i ako utiču na bezbjedno upravljanje vozilom,

7) hronično plućno srce sa znacima dekompenzacije, za vrijeme dok bolest nije uspješno liječena i utiče na bezbjedno upravljanje vozilom;

8) stanje nakon perikarditisa sa znacima konstrikcije, dok utiče na bezbjedno upravljanje vozilom;

9) hipertonija sa sistoličkim pritiskom višim od 160 ili dijastoličkim višim od 100 mm Hg sa znacima oštećenja krvnih sudova, oka, mozga, srca ili bubrega, dok nije terapijski uspješno kontrolisana i dok utiče na bezbjedno upravljanje vozilom;

10) ostale bolesti i stanja srca i krvnih sudova koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

f) stanja i oboljenja respiratornog sistema

1) oboljenja koja izazivaju tešku respiratornu ili kardialni insuficijenciju (hronični bronhitis sa teškim emfizemom, težak oblik bronhijalne astme i sl);

2) ostale bolesti i stanja raspiratornog sistema koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

g) oboljenja gastrointestinalnog i urinarnog sistema

1) teška oboljenja želudca, jetre ili bubrega usljed kojih mogu da nastupe kolike, odnosno komatozna stanja;

2) teška bubrežna insuficijencija ako nije pod redovnom medicinskom kontrolom;

3) ostale bolesti i stanja gastrointestinalnog i urinarnog sistema koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

h) oboljenja endokrinog sistema

1) šećerna bolest komplikovana očnim, nervnim ili kardivaskularnim poremećajima i nekompezovanom acidozom;

2) hipertireoza teškog oblika sa okulobarnim sindromom ili komplikacijama kardiovaskularnog sistema;

3) teški oblici hipotireoze praćeni bradipsihijom;

4) hiper i hipoadenokorticizam u teškom obliku;

5) ostale bolesti i stanja endokrinog sistema koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

i) bolesti krvi i krvotvornog sistema

1) maligne hemopatije i retukuloze, ostale bolesti i stanja srca i krvnih sudova koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

2) ostale bolesti i stanja krvi i krvotornog sistema koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozlom.

j) bolesti i stanja koštanog i lokomotornog sistema

1) urođene i stečene bolesti, povrede i anomalije koštanog i mekog tkiva kojima je prouzrokovan potpun ili djelomičan nedostatak ekstremiteta ili oduzetost, ukočenost, atrofija, smanjenja motorne snage, iskrivljenja, skraćenja ekstremiteta koja utiču na bezbjedno upravljanje vozilom;

2) hronične upalne bolesti mišićno-koštanog sistema koje se terapijski ne mogu dovesti u stanje za bezbjedno upravljanje vozilom;

3) deformiteti, kontrakture ili nedostaci, koji oštećuju funkciju dijela ili cijelog ekstremiteta, a za koje se ne može na odgovarajući način adaptirati vozilo;

4) ostale bolesti i stanja koštanog i lokomotornog sistema koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

l) ostale bolesti i stanja koja imaju uticaj na bezbjedno upravljanje vozilom

1) stanja nakon transplatacije organa ili ugradnje implantata uz redovne medicinske kontrole i pod uslovom da ne utiču na bezbjedno upravljanje vozilom

2) ostale bolesti i stanja koja imaju uticaj na bezbjedno upravljanje vozilom.

Član 8

(Povrede ili bolesti koje utiču na sposobnost kandidata za vozača i vozača kojima je upravljanje motornim vozilom osnovno zanimanje)

Vozač i kandidat za vozača iz tačke b) člana 3. ovog Pravilnika smatraju se sposobnim za upravljne motornim vozilom u saobraćaju na putu, ako osim od bolesti i stanja iz člana 7. ovog Pravilnika ne boluju od sljedećih bolesti:

a) bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije

1) svi oblici smanjene intelektualne sposobnosti koji se označavaju kao granični ili ispod toga, bez obzira na etiologiju, a za vozače D kategorije intelektualne sposobnosti ispod prosječnih;

2) svi oblici epilepsije, katapleksije, narkolepsije i drugi poremećaji svijesti nezavisno o terapiji;

3) neurološka stanja, oboljenja, povrede, i anomalije živaca i mišića koje utiču na bezbjedno upravljanje motrnim vozilom, bez obzira na moguću adaptaciju vozila;

4) stanja poslije potresa mozga, do šest mjeseci, zavisno od težine potresa;

5) hemiplegija i hemipareza, bez obzira na mogućnost adaptacije vozila;

6) bolesti i ozljede kičmene moždine i živaca s posljedicama koje onemogućavaju bezbjedno upravljanje vozilom, bez obzira na moguću adaptaciju vozila;

6) ostale bolesti i stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

b) bolesti i stanja organa vida

1) oštrina vida svakog oka; sa ili bez korekcije manja od 0,8, odnosno ako je oštrina jednog oka 1,0 tada oštrina drugog oka mora biti najmanje 0,6. Ako se ta oštrina vida postiže korekcijom, dioptrija ne smije biti veća od 4,0, s tim da je vidno polje oba oka potpuno uredno i bez diplopija;

2) urođene i stečene bolesti, stanja i anomalije organa vida koje kompromituju vidnu oštrinu iznad dozvoljenih granica: glaukom (primarni i sekundarni), katarakta (progredijentna), zamućenja rožnjače, afakija, ablacija mrežnjače, bolesti mrežnjače i sudovnjače, bolesti očnog nerva;

3) ptoza gornjih očnih kapaka koji dosežu polovine zjenice;

4) strabizam (heterotropija);

5) paraliza ili pareza očnih mišića (sa ili bez diplopije);

6) nistagmus pri pogledu pravo;

7) binokularna pseudofakija bez obzira na dobru oštrinu vida;

8) anizometropija veća od 2,0 D;

9) anoftalmija;

10) ispad bulbomotorike i poremećaj prostornog vida;

11) poremećaj adaptacije na tamu (niktometrija);

12) poremećaj u raspoznavanju boja: protanopija (crvena) i deuteranopija (zelena);

13) uredno vidno polje;

14) ostale bolesti i stanja organa vida koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

c) bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže

1) oštećenje sluha jednog ili oba uva veće od 40 dB na frekvencijama 500, 1000 i 2000 Hz, sa ili bez slušnog amplifikatora,

2) ukoliko je sluh na jednom uvu potpuno uredan, na drugom manji od 50 dB na frekvencijama 500, 1000 i 2000 Hz, sa ili bez slušnog amplifikatora,

3) ostale bolesti i stanja organa sluha i ravnoteže koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

d) bolesti i stanja srca i krvnih sudova

1) bolesti srca sa smetnjama sprovođenja; kompletni srčani blok, AV blok II stepena, blok lijeve grane Hisovog snopa;

2) hipertonična bolest s komplikacijama i tlakom višim od 140/90 mm Hg;

3) za profesionalne vozače C, C1+E, C+E, D, D+E, kategorije stanja poslije operacija srca zbog koronarne bolesti (premosnice) ili poremećaja ritma (ugrađen elektrostimulator);

4) urođene ili stečene mane sa poremećajima ritma i ejekcionom frakcijom manjom od 50%;

5) sva stanja kardiovaskularnog sistema koja zhtijevaju kontinuiranu anti koagulantnu terapiju;

6) preboljeli infarkt srca sa ejekcionom frakcijom ispod 50%;

7) ishemijska bolest srca sa angioznim bolovima u miru i pri opterećenju;

8) sva oboljenja miokarda praćena smanjenjem ejekcione frakcije (ispod 50%);

9) hronično plućno srce;

10) ostale bolesti i stanja srca i krvnih sudova koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

e) stanja i oboljenja respiratornog sistema

1) aktivna tuberkuloza pluća;

2) hronična opstruktivna bolest pluća teškog stepena (FEV1 ispod 50% norme CECA);

3) hronična restriktivna plućna bolest sa smanjenjem vitalnog kapaciteta (ispod 50% norme CECA);

4) hronična plućna insuficijencija u mirovanju, bilo kog uzroka;

5) neoplazme pluća i pleure do dvije godine nakon dijagnostikovanja ili liječenja, ili recidivi;

6) ostale bolesti i stanja respiratornog sistema koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

f) oboljenja gastrointestinalnog i genitourinarnog sistema

1) ciroza jetre s komplikacijama;

2) kod uredne trudnoće nakon 4. mjeseca trudnoće, osim za vozačice taksija koje ne smiju voziti od trenutka saznanja za trudnoću, a kod ugrožene trudnoće za cijelo vrijeme trudnoće;

3) bolesti prostate, stanja nakon operacije gdje je kontraindukovano dugotrajno sjedenje;

4) teška irevirzibilna bubrežna insuficijencija;

5) stanje poslije transplantacije bubrega, bez obzira na stanje bubrežnih funkcija:

6) ostale bolesti i stanja gastrointestinalnog i genitourinarnog sistema koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

g) oboljenja endokrinog sistema

1) šećerna bolest - svi oblici osim medicinski kontrolisanih bez komplikacija, koji su regulisani dijetom ili oralnim antidijabeticima osim onih koji izazivaju hipoglikemički učinak i pod uslovom da su pod stalnom kontrolom;

2) teški oblici hiper i hipotireoze;

3) hiperfunkcija i hipofunkcija nadbubrega;

4) feohromocitom;

5) diabetes inspidus:

6) ostale bolesti i stanja endokrinog sistema kada utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

h) bolesti krvi i krvotočnog sistema

1) maligne hemopatije i retikuloze;

2) anemije težeg stupnja; hemoragični sindromi, bolesti koagulacije;

3) insuficijencija koštane srži;

4) policitemija sa komplikacijama (hipertenzija, tromboze, poremećaji funkcije miokarda i centralnog nervnog sistema)

5) hemofilija sa koštano - zglobnim promjenama;

6) ostale bolesti i stanja krvi i krvotočnog sistema koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

i) bolesti i stanja koštanog i lokomotornog sistema

1) deformiteti, kontrakture ili nedostatak, koji oštećuju funkciju; dijela ili cijelog ekstremiteta, nezavisno od mogućnosti adaptiranja vozila;

2) tumori koštano - zglobnog sistema;

3) ostale bolesti i stanja koštanog i lokomotornog sistema koje utiču na bezbjedanoupravljanje motornim vozilom.

j) ostale bolesti i stanja koja utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom

1) stanja nakon transplatacije organa ili ugradnje implantata uz posebnu saglasnost ljekara određene specijalnosti i pod uslovom da ne utiču na bezbjedno upravljanje vozilom;

2) ostale bolesti i stanja koje utiču na bezbjedno upravljanje motornim vozilom.

Član 9

(Ocjenjivanje sposobnosti kandidata u slučajevima kada su im potrebna pomagala ili adaptacija vozila)

Kandidati za vozače i vozači kojima upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje ocjenjuju se sposobnima i onda kada im je tokom vožnje potrebno neko pomagalo ili adaptacija vozila, što treba biti navedeno i u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti i u vozačkoj dozvoli:

a) kada vozač ili kandidat za vozača postiže propisanu oštrinu vida korekcijom upotrebom naočara, naočara ili kontaktnih sočiva, kontaktna sočiva na jednom ili oba oka, obavezan je tokom vožnje koristiti propisano optičko pomagalo,

b) kada vozač ili kandidat za vozača koristi slušni amplifikator, obavezan je koristiti slušno pomagalo tokom vožnje,

c) kada je vozač ili kandidat za vozača gluvo ili gluvonijemo lice,

d) kada je vozač ili kandidat za vozača sposoban za vožnju uz adaptaciju, obavezan je imati potvrdu da je vozilo kojim upravlja adaptirano, i u skladu sa nedostatkom koji je uslovljavao potrebu adaptacije.

Član 10

(Posebne naznake u Ljekarskom uvjerenju)

(1) Vozač motornog vozila koji potrebnu oštrinu vida,odnosno potrebnu oštrinu sluha, određenu ovim Pravilnikom, postiže upotrebom korekcionih stakala (kontaktnih sočiva), odnosno slušnog amplifikatora, dužan je za vrijeme upravljanja motornim vozilom nositi korekciona stakla, odnosno slušni amplifikator.

(2) Upotreba korekcionih stakala, odnosno slušnog amplifikatora mora biti naznačena na uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti vozača motornog vozila i u vozačkoj dozvoli.

(3) Vozač motornog vozila čija je sposobnost za upravljanje motornim vozilom uslovljena adaptiranim vozilom mora imati potvrdu da je adaptacija vozila kojim upravlja izvršena adekvatno fizičkom nedostatku, a što mora biti naznačeno u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti vozača motornog vozila i u vozačkoj dozvoli.

Član 11

(Nesposobnost za upravljanje motornim vozilom)

(1) Ako se na zdravstvenom pregledu utvrdi da kandidat za vozača ili vozač motornog vozila boluje od jedne od navedene bolesti ili ima jednu od povreda ili stanja predviđenih u članu 7. i 8. ovog Pravilniku, ocjenjuje se kao nesposoban za upravljanje motornim vozilom pod uslovom:

a) da utvrđena bolest,stanje ili povreda potpuno isključuje bezbjedno upravljanje motornim vozilom ili može prouzrokovati iznenadnu nesposobnost

b) da eventualne funkcionalne poremećaje nije moguće kompenzovati

(2) Ljekar je obavezan upoznati kandidata za vozača i vozača s razlozima nesposobnosti.

Član 12

(Evidencije)

(1) Zdravstvene ustanove iz člana 4. ovog Pravilnika obavezne su voditi evidenciju svih pregledanih kandidata za vozače i vozača i izdatih ljekarskih uvjerenja..

(2) O izdatim uvjerenjima vodi se "Registar izdatih ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom".

(3) Registar izdatih uvjerenja vodi se uredno i ažurno, a eventualne ispravke pogrešno unesenih podataka ovjeravaju se potpisom ovlaštenog lica izdavaoca uvjerenja.

Član 13

(Prestanak primjene propisa)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena svih propisa kojima je rugulisana oblast koja je predmet ovog Pravilnika.

Član 14

(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

(2) Ovaj Pravilnik objavljuje se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila

("Sl. glasnik BiH", br. 89/2016)

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 01.05.2017. godine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum