Vaš pravni kompas 

  • Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i poslovanju javnih tuzilastava Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #630  by comodore
 
PRAVILNIK O UNUTRAŠNjOJ ORGANIZACIJI I POSLOVANjU JAVNIH TUŽILAŠTAVA REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 47/2019)GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se organizacija javnih tužilaštava Republike Srpske (u daljem tekstu: tužilaštva), rukovođenje tužilaštvima, prava i obaveze javnih tužilaca (u daljem tekstu: tužilac) u unutrašnjem radu tužilaštva, unutrašnje poslovanje, dežurstva, broj administrativno-tehničkog osoblja i uslovi obavljanja tih poslova i postupak izmjene i dopune ovog pravilnika.

(2) Ovim pravilnikom utvrđuju se i pravila po kojima postupaju tužilaštva kada vrše prava i dužnosti utvrđene zakonom i način na koji postupaju u odnosu sa drugim institucijama i licima u mjeri u kojoj to nije uređeno zakonom.

Član 2

Tužilaštva vrše svoju funkciju na osnovu Ustava i zakona, a svoj rad zasnivaju na sljedećim organizacionim principima:

1) nezavisnost, kako u odnosu na sve učesnike u krivičnom postupku tako i u odnosu na državne i druge organe javne vlasti i međunarodne organizacije,

2) jedinstvenost djelovanja, koja se ogleda u tome što svaka radnja preduzeta od strane zaposlenih u tužilaštvu pri vršenju prava i dužnosti utvrđenih zakonom predstavlja radnju tužilaštva,

3) hijerarhijski odnos, koji podrazumijeva odgovornost svih zaposlenih u tužilaštvu za svoj rad neposrednom rukovodiocu, odnosno glavnom tužiocu.

Član 3

Tužilaštva kao samostalna državna tijela vrše svoju funkciju na osnovu Ustava i zakona, a svoj rad zasnivaju na organizacionim principima kojima se obezbjeđuju zakonitost i efikasnost u postupcima, i to tako:

1) da tužioci u tužilaštvima Republike Srpske imaju pravo i dužnost da samostalno preduzimaju procesne i druge radnje i mjere i da donose odluke u okviru svoje nadležnosti i odgovornosti određenih Zakonom o krivičnom postupku i drugim zakonima,

2) da tužioci imaju pravo i dužnost da preduzmu mjere i radnje za koje su ovlašćeni Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske i drugim propisima radi obezbjeđenja zakonitosti i efikasnosti postupka, a u izvršavanju tih poslova su odgovorni glavnim tužiocima,

3) da glavni republički tužilac u funkciji Republičkog tužilaštva Republike Srpske, na temelju opštih i pojedinačnih obaveznih uputstava i drugih mjera i radnji za koje je ovlašćen Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske i drugim propisima nadzire rad okružnih tužilaštava s ciljem obezbjeđenja zakonitosti i efikasnosti postupka,

4) da su okružna tužilaštva obavezna da na zahtjev glavnog republičkog tužioca dostavljaju izvještaje o predmetima sa detaljnim opisom preduzetih mjera i radnji.

GLAVA II
ORGANIZACIJA TUŽILAŠTAVA

Član 4

Tužilaštva u Republici Srpskoj organizovana su u svojim organizacionim jedinicama: odjeljenjima i odsjecima.

1) Odjeljenja Republičkog tužilaštva su:

1. Opšte odjeljenje, koje u svom sastavu ima: Odsjek za ratne zločine, Odsjek za opšti kriminal, Odsjek za privredni kriminal i Odsjek za maloljetnike,

2. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala (u daljem tekstu: Posebno odjeljenje tužilaštva).

2) Odjeljenja okružnih tužilaštava su:

1. Odjeljenje za opšti kriminal - za krivična djela protiv života i tijela, polnog integriteta, zdravlja ljudi, imovine, opšte sigurnosti imovine i ljudi, bezbjednosti javnog saobraćaja, slobode i prava građana, izbornih prava, prava po osnovu rada, pravosuđa, pravnog saobraćaja, javnog reda i mira i protiv životne sredine,

2. Odjeljenje za privredni kriminal - za sva krivična djela protiv privrede i platnog prometa i krivična djela protiv službene dužnosti,

3. Odjeljenje za ratne zločine - za krivična djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,

4. Odjeljenje za maloljetne izvršioce krivičnih djela - za sva krivična djela na štetu maloljetnika u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (u daljem tekstu: Odjeljenje za maloljetnike),

5. U Odjeljenju za opšti kriminal u Okružnom tužilaštvu Banja Luka formiraju se dva odsjeka:

- Odsjek za krvne i seksualne delikte,

- Odsjek za imovinske i saobraćajne delikte.

Član 5

(1) Radom odjeljenja/odsjeka rukovode zamjenik/-ci glavnog tužioca ili tužilac koga imenuje glavni tužilac u skladu sa njihovim stručnim sposobnostima i stečenim radnim iskustvom u tužilaštvu.

(2) Tužioci se imenuju na period od jedne godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član 6

(1) Odjeljenje za maloljetnike sastoji se od šefa odjeljenja i tužilaca, koji se imenuju na period od pet godina. Odjeljenje ima i stručne savjetnike.

(2) Glavni tužilac imenuje šefa i tužioce odjeljenja.

(3) Radom odjeljenja rukovode šefovi odjeljenja koje imenuje glavni tužilac na period od jedne godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Šefovi odjeljenja imenuju se u skladu sa njihovim stručnim sposobnostima i iskustvom u radu na ovim vrstama predmeta.

(4) Broj tužilaca u svakom odjeljenju i odsjeku utvrđuje se godišnjim planom.

GLAVA III
RUKOVOĐENjE TUŽILAŠTVIMA

1. Glavni tužilac

Član 7

Glavni republički tužilac ima sljedeća prava i obaveze:

1) predstavlja Republičko tužilaštvo i rukovodi njegovim radom,

2) vrši nadzor nad radom odjeljenja u Republičkom tužilaštvu,

3) vrši nadzor nad radom okružnih tužilaštava s ciljem garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupaka, a u skladu sa Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske,

4) ako prilikom vršenja nadzora utvrdi da je, radeći na konkretnom predmetu, tužilac donio nezakonitu odluku, ukida takvu odluku i daje obavezujuća uputstva za dalji rad na predmetu u kome je takva odluka donesena,

5) saziva sastanke na vlastitu inicijativu ili na prijedlog glavnog okružnog tužioca o pitanjima iz djelokruga tužilaštava koja su od značaja za primjenu krivičnog zakonodavstva Republike Srpske,

6) rješava o sukobu nadležnosti između okružnih tužilaštava,

7) daje obavezna uputstva opšteg karaktera u pogledu rada i aktivnosti svih tužilaca i obavezna pojedinačna uputstva za preduzimanje radnji u određenim predmetima u skladu sa Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske,

8) vrši presignaciju predmeta u slučaju da predmet automatskom dodjelom nije dodijeljen drugom tužiocu,

9) sastavlja opšti plan o raspodjeli predmeta i upravnim stvarima početkom svake godine,

10) na kraju svake godine, na osnovu statističkog pregleda, izvještava Narodnu skupštinu Republike Srpske o stanju kriminaliteta u Republici Srpskoj i podnosi godišnji izvještaj o radu tužilaštava Ministarstvu pravde Republike Srpske i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine,

11) imenuje lica koje će zamijeniti zamjenika glavnog tužioca ili sekretara tužilaštva u slučajevima privremene odsutnosti, spriječenosti ili nesposobnosti za rad,

12) donosi odluku o radnom vremenu tužilaštva, izdaje naredbe i uputstva za rad tužilaštva,

13) preduzima radnje vezane za prijem u radni odnos, sprovođenje disciplinskog postupka i prestanak radnog odnosa zaposlenih radnika, vrši raspored zaposlenih unutar tužilaštva i na druga radna mjesta u skladu sa stručnom spremom te sprovodi i druge mjere koje se odnose na pitanja statusa zaposlenih radnika u slučajevima i na način propisan ovim pravilnikom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast,

14) donosi odluke o prijemu radnika u Opšte i Posebno odjeljenje Tužilaštva,

15) saziva i predsjedava sjednicama kolegijuma Republičkog tužilaštva na način utvrđen ovim pravilnikom,

16) prije početka budžetske godine podnosi prijedlog budžeta svih tužilaštava Republike Srpske Ministarstvu pravde Republike Srpske, Ministarstvu finansija Republike Srpske i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine,

17) sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i drugim nadležnim organima u vezi sa ostvarivanjem zakonske funkcije tužilaštva,

18) vrši druga prava i obaveze u skladu sa Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske, Zakonom o krivičnom postupku i drugim zakonima koji važe na teritoriji Bosne i Hercegovine i ovim pravilnikom.

Član 8

Glavni okružni tužilac ima sljedeća prava i obaveze:

1) predstavlja okružno tužilaštvo i rukovodi njegovim radom,

2) vrši nadzor nad radom svih odjeljenja i službi u tužilaštvu u skladu sa zakonom,

3) vrši raspored predmeta u rad te raspored drugih poslova i radnih zadataka u okviru svog tužilaštva,

4) vrši presignaciju predmeta u slučaju da predmet automatskom dodjelom nije dodijeljen drugom tužiocu,

5) donosi odluke, izdaje naredbe i uputstva odjeljenjima i službama tužilaštva,

6) imenuje lica koje će zamijeniti zamjenika glavnog tužioca ili sekretara tužilaštva u slučajevima privremene odsutnosti, spriječenosti ili nesposobnosti za rad,

7) rukovodi upravom okružnog tužilaštva,

8) preduzima radnje vezane za prijem u radni odnos, sprovođenje disciplinskog postupka i prestanak radnog odnosa zaposlenih radnika, vrši raspored zaposlenih unutar tužilaštva i na druga radna mjesta u skladu sa stručnom spremom, sprovodi i druge mjere koje se odnose na pitanja statusa zaposlenih radnika u slučajevima i na način propisan ovim pravilnikom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast,

9) saziva i predsjedava sjednicama kolegijuma tužilaštva na način utvrđen ovim pravilnikom,

10) redovno, a najmanje jednom u šest mjeseci, podnosi izvještaje Republičkom tužilaštvu o stanju kriminaliteta i rješavanju predmeta,

11) odlučuje o godišnjem planu rada okružnog tužilaštva,

12) putem svojih zamjenika i šefova odjeljenja daje tužiocima zaduženim za konkretan predmet, pojedinačne naredbe i uputstva s ciljem što efikasnijeg vođenja postupka; tužilac može tražiti da mu se uputstvo da pismeno, potpisano od strane glavnog tužioca ili zamjenika glavnog tužioca,

13) rješava o sukobu nadležnosti unutar okružnog tužilaštva,

14) podnosi prijedlog budžeta za tužilaštvo kojim rukovodi Ministarstvu pravde Republike Srpske, Ministarstvu finansija Republike Srpske i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine,

15) sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i drugim nadležnim organima u vezi sa ostvarivanjem zakonske funkcije tužilaštva,

16) vrši druga prava i obaveze u skladu sa Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske, Zakonom o krivičnom postupku i drugim zakonima koji važe na teritoriji Bosne i Hercegovine i ovim pravilnikom.

Član 9

Zamjenik glavnog republičkog tužioca - specijalni tužilac (u daljem tekstu: specijalni tužilac) ima sljedeća prava i obaveze:

1) rukovodi radom Posebnog odjeljenja Tužilaštva,

2) vrši presignaciju predmeta u slučaju da predmet automatskom dodjelom nije dodijeljen drugom tužiocu, raspored predmeta i druge poslove u vezi sa organizacijom rada Posebnog odjeljenja Tužilaštva,

3) daje tužiocima zaduženim za konkretan predmet pojedinačne naredbe i uputstva s ciljem što efikasnijeg vođenja postupka; tužilac može tražiti da mu se uputstvo da pismeno,

4) postupa po pritužbama koje zaprimi Posebno odjeljenje Tužilaštva i pokreće proceduru njenog rješavanja u skladu sa zakonom i pravilnikom,

5) donosi odluke, izdaje naredbe i uputstva službama Posebnog odjeljenja Tužilaštva,

6) podnosi prijedlog budžeta za Posebno odjeljenje Tužilaštva Ministarstvu pravde Republike Srpske, Ministarstvu finansija Republike Srpske i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine,

7) predlaže glavnom republičkom tužiocu, u skladu sa potrebama rada Republičkog tužilaštva, raspored republičkih tužilaca u Posebno odjeljenje i iz Posebnog odjeljenja u Opšte odjeljenje Tužilaštva.

8) predlaže glavnom republičkom tužiocu raspisivanje konkursa za prijem radnika u Posebno odjeljenje Tužilaštva, po raspisanom konkursu sprovodi proceduru za prijem, imenuje članove komisije za prijem, a po okončanju procedure, predlaže glavnom republičkom tužiocu kandidata za prijem u radni odnos,

9) vrši raspored zaposlenih u Posebnom odjeljenju Tužilaštva i na druga radna mjesta unutar Posebnog odjeljenja Tužilaštva u skladu sa stručnom spremom, predlaže glavnom republičkom tužiocu prijem pripravnika, pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenih u Posebnom odjeljenju Tužilaštva, predlaže i druge mjere koje se odnose na pitanja zaposlenih, a u skladu sa zakonom,

10) predlaže glavnom republičkom tužiocu raspored radnika u Posebno odjeljenje Tužilaštva i iz Posebnog odjeljenja Tužilaštva u Opšte odjeljenje Tužilaštva, u skladu sa potrebama procesa rada,

11) saziva i predsjedava sjednicama kolegijuma Posebnog odjeljenja Tužilaštva,

12) dostavlja izvještaj o radu Posebnog odjeljenja Tužilaštva glavnom republičkom tužiocu,

13) sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske i drugim nadležnim organima u vezi sa ostvarivanjem zakonske funkcije Tužilaštva,

14) vrši druga prava i obaveze u skladu sa Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske, Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala i drugim zakonima koji važe na teritoriji Bosne i Hercegovine i ovim pravilnikom.

Član 10

(1) Kada je glavni republički tužilac odsutan ili spriječen u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje ga zamjenik glavnog republičkog tužioca iz Opšteg odjeljenja Tužilaštva. Ako su glavni republički tužilac i njegov zamjenik odsutni ili spriječeni u obavljanju svojih dužnosti, republički tužilac koji ima najviše radnog iskustva na poslovima tužioca preuzima poslove kao privremeni glavni republički tužilac.

(2) Ako su glavni republički tužilac i njegovi zamjenici odsutni ili spriječeni u obavljanju svojih dužnosti u periodu dužem od mjesec dana, iz reda republičkih tužilaca imenuje se vršilac dužnosti glavnog republičkog tužioca do izbora glavnog republičkog tužioca u skladu sa zakonom.

Član 11

(1) Kada je glavni okružni tužilac odsutan ili spriječen u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje ga prvi zamjenik glavnog okružnog tužioca, a nakon njega zamjenik glavnog okružnog tužioca ako je zamjenik imenovan.

(2) U slučaju da su i glavni okružni tužilac i zamjenici glavnog okružnog tužioca odsutni ili spriječeni u obavljanju svojih dužnosti, glavni republički tužilac imenuje iz reda tužilaca tog tužilaštva vršioca dužnosti glavnog okružnog tužioca do izbora glavnog okružnog tužioca.

2. Zamjenik/-ci glavnog tužioca

Član 12

Zamjenik glavnog republičkog tužioca ima sljedeća prava i obaveze:

1) mijenja glavnog republičkog tužioca u slučaju odsutnosti, spriječenosti ili privremene nesposobnosti za rad na način određen zakonom i ovim pravilnikom,

2) sprovodi istrage, zastupa optužnice i preduzima druge radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske u predmetu koji mu je dodijeljen u rad od strane glavnog republičkog tužioca,

3) po ovlašćenju glavnog republičkog tužioca preduzima sve radnje za koje je po zakonu ovlašćen glavni republički tužilac,

4) vrši presignaciju predmeta u slučaju da predmet automatskom dodjelom nije dodijeljen drugom tužiocu, a u odsutnosti glavnog tužioca,

5) upoznaje glavnog republičkog tužioca sa svim podacima u vezi sa predmetom koji mu je dodijeljen u rad,

6) izvršava naredbe ili pojedinačna uputstva koja je dobio od glavnog republičkog tužioca, a koja se tiču redovne službe i izvršavanja dužnosti; zamjenik glavnog republičkog tužioca može zahtijevati da mu se naredba ili uputstvo izda pisanim putem uz potpis glavnog tužioca,

7) vrši i druge poslove i zadatke koji su mu povjereni od glavnog republičkog tužioca.

Član 13

Zamjenik glavnog okružnog tužioca ima sljedeća prava i obaveze:

1) mijenja glavnog okružnog tužioca u slučaju odsutnosti, spriječenosti ili privremene nesposobnosti za rad na način određen zakonom i ovim pravilnikom,

2) sprovodi istrage, zastupa optužnice i preduzima druge radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske u predmetu koji mu je dodijeljen u rad od strane glavnog okružnog tužioca,

3) po ovlašćenju glavnog okružnog tužioca preduzima sve radnje za koje je po zakonu ovlašćen glavni okružni tužilac,

4) upoznaje glavnog okružnog tužioca sa svim podacima u vezi sa predmetom koji mu je dodijeljen u rad,

5) vrši presignaciju predmeta u slučaju da predmet automatskom dodjelom nije dodijeljen drugom tužiocu, a u odsutnosti glavnog tužioca,

6) izvršava naredbe ili pojedinačna uputstva koja je dobio od glavnog okružnog tužioca, a koja se tiču redovne službe i izvršavanja dužnosti,

7) zamjenik glavnog okružnog tužioca može zahtijevati da mu se naredba ili uputstvo izda pisanim putem uz potpis glavnog tužioca,

8) vrši i druge poslove i zadatke koji su mu povjereni od glavnog okružnog tužioca,

9) organizuje i nadgleda rad u odjeljenju,

10) vrši raspored predmeta između tužilaca odjeljenja kojim rukovodi u skladu sa ovim pravilnikom,

11) daje ovlašćenim licima naredbe i uputstva u vezi sa konkretnim slučajevima,

12) redovno obavještava glavnog tužioca o svom radu i radu odjeljenja kojim rukovodi,

13) unutar odjeljenja i odsjeka obezbjeđuje primjenu opštih uputstava koje donosi glavni tužilac,

14) izdaje tužiocima odjeljenja ili šefovima odsjeka, na zahtjev glavnog tužioca, posebna uputstva za vođenje konkretnih postupaka i prati njihovo izvršavanje,

15) na prijedlog zaduženog tužioca ili na vlastitu inicijativu označava određeni predmet kao strogo povjerljiv i o tome obavještava glavnog tužioca,

16) održava redovne sastanke sa tužiocima raspoređenim u odjeljenje i šefovima odsjeka,

17) po potrebi, održava radne sastanke sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Poreske uprave, inspekcijskih službi i drugih institucija,

18) vrši i druge poslove i zadatke koje mu povjeri glavni okružni tužilac.

3. Šefovi odsjeka

Član 14

Prava i obaveze šefa odsjeka:

1) po ovlašćenju glavnog tužioca organizuje rad u odsjeku,

2) na traženje glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca dostavlja informaciju o broju i stanju predmeta koji su dodijeljeni u odsjek,

3) sprovodi istragu u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske u predmetima koji su mu dodijeljeni u rad,

4) preduzima sve radnje za koje je po zakonu ovlašćen glavni tužilac s ciljem otkrivanja i gonjenja učinilaca krivičnih djela,

5) izvršava naredbe i pojedina uputstva koja dobije od glavnog tužioca i zamjenika glavnog tužioca, a koja se tiču redovne službe i izvršenja dužnosti,

6) po potrebi, održava radne sastanke sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Poreske uprave, inspekcijskih službi i drugih institucija,

7) održava sastanke unutar odsjeka sa tužiocima raspoređenim na rad u odsjeku,

8) obavještava glavnog tužioca o nepravilnostima u radu tužilaca raspoređenih na rad u odsjeku,

9) obavještava glavnog tužioca sa problemima uočenim u radu unutar odsjeka.

GLAVA IV
KOLEGIJUM TUŽILAŠTVA

Član 15

(1) Kolegijum tužilaštva (republičkog, okružnog) čine glavni tužilac, zamjenici glavnog tužioca i svi tužioci tužilaštva.

(2) Kolegijum može valjano zasjedati i donositi odluke kada, na propisno sazvanom, bude prisutna natpolovična većina njegovih članova, uz prisustvo glavnog tužioca ili onog koji ga na zakonit način zamjenjuje.

(3) U izuzetnim slučajevima, kada nije moguće obezbijediti fizičko prisustvo članova kolegijuma, sjednica se može održati ako je učestvovanje na sjednici moguće obezbijediti putem informaciono-komunikacionih tehnologija.

(4) Sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara prisustvuje sekretar tužilaštva ili zaposleno lice koje ga zamjenjuje.

(5) Prošireni kolegijum Republičkog tužilaštva čine: glavni republički tužilac, zamjenici glavnog republičkog tužioca, svi republički tužioci Opšteg i Posebnog odjeljenja Tužilaštva i glavni okružni tužioci.

Član 16

(1) Nadležnosti kolegijuma Opšteg odjeljenja Republičkog tužilaštva su:

1) daje mišljenje glavnom tužiocu za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske,

2) daje inicijativu i prijedloge za izmjene i dopune pravilnika,

3) rješava zahtjeve o izuzeću glavnog tužioca u predmetu koji je lično zastupao ako se u takvom predmetu zatraži izuzeće,

4) bira člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine ispred Republičkog tužilaštva,

5) vrši i druga prava i obaveze propisane zakonom, ovim pravilnikom i drugim propisima.

(2) Nadležnosti kolegijuma Posebnog odjeljenja Republičkog tužilaštva su:

1) odlučuje o pritužbama stranaka na rad po predmetima u Posebnom odjeljenju Tužilaštva,

2) odlučuje o zahtjevu republičkih tužilaca raspoređenih u Posebno odjeljenje Tužilaštva za njihovo izuzeće,

3) rješava zahtjeve o izuzeću specijalnog tužioca u predmetu koji je lično zastupao ako se u takvom predmetu zatraži izuzeće,

4) daje mišljenje glavnom tužiocu za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske,

5) daje inicijativu i prijedloge za izmjene i dopune pravilnika,

6) zajedno sa republičkim tužiocima iz Opšteg odjeljenja Tužilaštva bira člana Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine ispred Republičkog tužilaštva,

7) vrši i druga prava i obaveze propisane zakonom i ovim pravilnikom ako nisu date u nadležnost drugim organima.

(3) Nadležnosti proširenog kolegijuma Republičkog tužilaštva su:

1) na zahtjev glavnog republičkog tužioca ili na inicijativu jednog od članova proširenog kolegijuma daje mišljenje glavnom republičkom tužiocu o pitanjima koja se odnose na organizaciju i rad pojedinog ili svih tužilaštava,

2) zauzima zajedničke stavove iz djelokruga tužilaštava koja su od značaja za primjenu krivičnog zakonodavstva i o drugim pravnim pitanjima koja se javljaju u radu tužilaštava,

3) zauzima stavove povodom predmeta koji su od interesa za javnost,

4) predlaže glavnom republičkom tužiocu donošenje obavezujućih uputstava u radu na pojedinim predmetima na kojima rade tužilaštva,

5) raspravlja o pripremi i izvršenju budžeta svakog okružnog tužilaštva,

6) razmatra i daje mišljenje i o drugim pitanjima koja su od značaja za ostvarenje funkcije tužilaštava utvrđene zakonom.

(4) Nadležnosti kolegijuma okružnih tužilaštava su:

1) odlučuje o zahtjevu okružnih tužilaca za njihovo izuzeće,

2) rješava zahtjeve o izuzeću glavnog tužioca u predmetu koji je lično zastupao ako se u takvom predmetu zatraži izuzeće,

3) daje inicijativu i prijedloge za izmjene i dopune ovog pravilnika,

4) vrši i druga prava i obaveze propisane zakonom i ovim pravilnikom ako nisu date u nadležnost drugim organima.

Član 17

(1) Kolegijum tužilaštva održava redovne i vanredne sjednice.

(2) Kolegijum održava redovne sjednice radnim danima najmanje jednom u 60 dana.

(3) Glavni tužilac saziva vanrednu sjednicu za raspravljanje pitanja ili donošenja odluka koje zbog svoje važnosti ili hitnosti zahtijevaju posebno i neodložno raspravljanje i odlučivanje.

(4) Glavni tužilac saziva vanrednu sjednicu i na obrazložen prijedlog najmanje jednog tužioca.

(5) Glavni tužilac saziva vanrednu sjednicu kolegijuma u roku od tri dana nakon podnošenja zahtjeva za njeno održavanje.

Član 18

(1) Sjednica kolegijuma saziva se pismeno.

(2) Poziv za prisustvovanje sjednici dostavlja se članovima kolegijuma najmanje tri dana prije održavanja sjednice, osim u slučaju vanrednih sjednica, kada razlozi hitnosti to ne dopuštaju.

(3) Uz poziv se dostavlja i dnevni red sjednice uz odgovarajuću dokumentaciju za svaku tačku dnevnog reda.

Član 19

(1) Sjednice kolegijuma održavaju se u službenom sjedištu tužilaštva.

(2) Sjednici kolegijuma predsjedava glavni tužilac ili, ako je on spriječen, zamjenik glavnog tužioca koji je ovlašćen da ga mijenja.

(3) Ovlašćenja predsjedavajućeg u toku sjednice su da:

1) rukovodi raspravom, dajući ili oduzimajući riječ, uz mogućnost da ograniči trajanje izlaganja,

2) nakon diskusije stavlja na glasanje pitanja o kojima je potrebno donijeti odluku kolegijuma,

3) poziva na red one koji se u svojim izlaganjima izražavaju na neprikladan način ili prelaze vrijeme koje im je određeno ili raspravljaju o temama koje nisu predmet dnevnog reda kolegijuma,

4) prekida sastanak kada je to potrebno, određujući vrijeme unutar naredna 24 sata kada će se sjednica nastaviti.

Član 20

(1) Predsjedavajući kolegijuma izlaže dnevni red i pojedine tačke dnevnog reda i po potrebi obrazlaže tačke dnevnog reda.

(2) O tačkama se prvo izjašnjava član kolegijuma na čiji prijedlog je tačka uvrštena u dnevni red.

Član 21

Kolegijum donosi odluke većinom glasova članova koji su prisutni i koji glasaju, a glas predsjedavajućeg je odlučujući u slučaju podijeljenog broja glasova.

Član 22

(1) O svakoj sjednici kolegijuma vodi se zapisnik, koji sadrži sljedeće podatke: datum sjednice, ko prisustvuje sjednici, dnevni red sjednice, sažet opis toka sjednice, rezultate glasanja i odluke koje su donijete. Zapisničar može sačiniti i tonski zapis sjednice.

(2) Član kolegijuma koji se prilikom glasanja ne složi s većinom može tražiti da se u zapisnik unese razlog njegovog drugačijeg glasanja.

(3) Zapisnik potpisuju predsjedavajući sjednici i zapisničar.

(4) Nakon sjednice kopija zapisnika dostavlja se svim članovima kolegijuma, koji do sljedeće sjednice mogu sekretaru tužilaštva dostaviti primjedbe na zapisnik.

(5) Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici kolegijuma.

Član 23

Zapisnik o sjednici kolegijuma strogo je povjerljivog karaktera i nije dostupan za javnost, osim ako glavni tužilac ne odluči drugačije.

Član 24

Odluke kolegijuma su javne, osim ako zakonom, ovim pravilnikom ili drugim propisom nije drugačije propisano, o čemu odlučuje glavni tužilac.

Član 25

Odredbe koje se odnose na zasjedanje, kvorum, dnevni red, sazivanje, odluke, zapisnike, povjerljivost i javnost shodno se primjenjuje i na rad proširenog kolegijuma u okviru obavljanja njegovih nadležnosti.

GLAVA V
POSTUPAK PO PRITUŽBAMA

Član 26

(1) Glavni tužilac nakon što tužilaštvo zaprimi pritužbu obavezno pokreće proceduru njenog rješavanja u skladu sa propisima.

(2) Pritužba se podnosi pismeno.

(3) Stranka koja nije zadovoljna odlukom tužioca o nesprovođenju istrage ili obustavljanju istrage, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, može podnijeti pritužbu kancelariji tužioca.

(4) Kancelariju tužioca čine glavni tužilac, zamjenici glavnog tužioca, šefovi odjeljenja i šefovi odsjeka ako su imenovani.

(5) Kancelariju tužioca u tužilaštvima u kojima nisu imenovani zamjenici glavnog tužioca i šefovi odjeljenja i odsjeka čine glavni tužilac i svi tužioci tužilaštva.

(6) Kancelariju tužioca Posebnog odjeljenja Tužilaštva čine: specijalni tužilac i svi tužioci Posebnog odjeljenja Tužilaštva.

Član 27

(1) Kada kancelarija tužioca zaprimi pritužbu, glavni tužilac će pozvati tužioca zaduženog za predmet o kome je riječ da izloži razloge za donošenje odluke o obustavljanju istrage ili nesprovođenju istrage.

(2) Ako se ocijeni da istraga nije potpuno završena, glavni tužilac ili zamjenik odrediće tužioca izvjestioca po pritužbi iz reda tužilaca koji nisu postupali po datom predmetu.

(3) Tužilac izvjestilac može, po potrebi, od tužioca koji je postupao po predmetu pribaviti pismeni izvještaj o radu po predmetu, može izvršiti provjeru dokaza u predmetu ili pribaviti potrebne dokaze i spise.

Član 28

(1) Kada odlučuje po pritužbi, kancelarija tužioca može pritužbu odbiti, usvojiti ili odbaciti.

(2) Ako ocijeni da je tužilac postupio u skladu sa Zakonom, da je njegova odluka bila zakonita, kancelarija tužioca odbiće pritužbu kao neosnovanu.

(3) Ako ocijeni da tužilac nije sproveo istragu potpuno, odnosno nije donio zakonitu odluku i utvrdi da predmet ne bi trebalo da bude riješen, kancelarija tužioca će usvojiti pritužbu, ukinuti odluku i dati dalje instrukcije za nastavak rada na predmetu.

(4) Ako ocijeni da je pritužba neblagovremena ili je izjavljena od neovlašćenog lica, kancelarija tužioca će takvu pritužbu odbaciti.

(5) Kancelarija tužioca mišljenje o pritužbi može zatražiti i od kolegijuma tužilaštva.

Član 29

Ako kancelarija tužioca zaključi da određene radnje tužilaca na koje se pritužba odnosi predstavljaju disciplinski prekršaj ili krivično djelo, glavni tužilac će preduzeti mjere s ciljem pokretanja disciplinskog, odnosno krivičnog postupka.

Član 30

(1) Stranku koja je podnijela pritužbu obavještava o odluci kancelarije tužioca postupajući tužilac. On sastavlja pismeno obavještenje, koje potpisuje glavni tužilac, a u Posebnom odjeljenju Tužilaštva specijalni tužilac.

(2) Protiv odluke kancelarije tužioca žalba nije dozvoljena.

GLAVA VI
PRAVA I DUŽNOSTI TUŽILACA

Član 31

Republički tužioci izvršavaju svoje dužnosti u okviru odjeljenja u koje su raspoređeni u skladu sa ovim pravilnikom.

1) Republički tužioci Opšteg odjeljenja Tužilaštva imaju sljedeća prava i obaveze:

1. sprovode istragu, zastupaju optužnice i preduzimaju druge radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske i ovim pravilnikom u predmetima koji su im dodijeljeni u rad automatski ili im ih je dodijelio glavni republički tužilac,

2. po ovlašćenju glavnog republičkog tužioca preduzimaju sve radnje u vršenju funkcije Republičkog tužilaštva za koje je po zakonu ovlašćen glavni republički tužilac, a u skladu sa odgovarajućom odlukom glavnog republičkog tužioca,

3. upoznaju glavnog republičkog tužioca sa svim podacima o predmetima koji su im dodijeljeni u rad,

4. postupaju u skladu sa pojedinačnim i opštim uputstvima koje je donio glavni republički tužilac, odnosno njegov zamjenik, a u skladu sa zakonom,

5. radi zauzimanja pravnih shvatanja po pojedinim pitanjima, traže odgovarajuće stručno mišljenje kolegijuma Tužilaštva,

6. vrše ostala ovlašćenja predviđena zakonom, pravilnikom ili drugim propisima.

2) Republički tužioci Posebnog odjeljenja Tužilaštva imaju sljedeća prava i obaveze:

1. sprovode istragu, zastupaju optužnice i preduzimaju druge radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku i ovim pravilnikom u predmetima koji su im dodijeljeni automatski ili im ih je dodijelio specijalni tužilac,

2. po ovlašćenju specijalnog tužioca preduzimaju sve radnje za koje je po zakonu ovlašćen specijalni tužilac,

3. upoznaju specijalnog tužioca sa problemima u predmetima koji su im dodijeljeni u rad,

4. vrše i ostale poslove predviđene zakonom, pravilnikom ili drugim važećim propisima.

Član 32

Okružni tužioci izvršavaju svoje dužnosti u okviru odjeljenja i odsjeka u koje su raspoređeni u skladu sa ovim pravilnikom.

1) Okružni tužioci imaju sljedeća prava i obaveze:

1. sprovode istragu, zastupaju optužnice i preduzimaju druge radnje u predmetima koji su im dodijeljeni u rad automatski ili od glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca ili šefa odjeljenja u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske i ovim pravilnikom,

2. po ovlašćenju glavnog okružnog tužioca preduzimaju sve radnje za koje je po zakonu ovlašćen glavni tužilac,

3. upoznaju glavnog okružnog tužioca ili rukovodioca odjeljenja sa svim podacima o predmetima koji su im dodijeljeni u rad,

4. postupaju u skladu sa uputstvima koje je donio glavni okružni tužilac, odnosno njegov zamjenik, a u skladu sa zakonom,

5. radi zauzimanja pravnih shvatanja po pojedinim pitanjima, traže odgovarajuće stručno mišljenje kolegijuma tužilaštva,

6. vrše ostala ovlašćenja predviđena zakonom, pravilnikom ili drugim propisima.

Član 33

Svaki tužilac dužan je da učestvuje na seminarima i svim drugim oblicima edukacije koje organizuju centri za edukaciju sudija i tužilaca i druge institucije.

Član 34

Tužilac koji smatra da je zakonitost njegovog rada ili njegova nezavisnost u radu na bilo koji način ugrožena bez odlaganja o tome obavještava kolegijum tužilaštva.

GLAVA VII
ODNOSI S JAVNOŠĆU U TUŽILAŠTVIMA

Član 35

(1) Tužilaštva u Republici Srpskoj u granicama svojih zakonom određenih nadležnosti i u skladu sa interesima postupka, putem sredstava javnog informisanja i službene internet stranice, obavještavaju javnost o stanju kriminaliteta iz svoje nadležnosti.

(2) Tužilaštva obavještavaju javnost i o pojedinim predmetima u kojima postupaju cijeneći postojanje javnog interesa.

(3) Republičko javno tužilaštvo može obavještavati javnost i o pitanjima iz svoje nadležnosti i o pitanjima iz nadležnosti okružnih tužilaštava.

(4) Prilikom obavještavanja javnosti tužilaštva postupaju u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, Krivičnim zakonikom Republike Srpske, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

(5) Obavještavanje javnosti mora biti istinito i tačno i ne smije dovesti u pitanje odavanje službene, profesionalne, poslovne ili tajne Republike Srpske.

(6) Prilikom obavještavanja javnosti mora se voditi računa o interesima morala, javnog reda, maloljetnicima i zaštiti privatnog života.

(7) S obzirom na to da su mediji danas najuticajniji kreatori mišljenja, tužilaštva treba da proaktivnim djelovanjem izgrade partnerske odnose s medijima, jer su dobri odnosi sa medijima od ključne važnosti za stvaranje pozitivne slike o radu tužilaštva.

(8) Sa predstavnicima medija direktnu komunikaciju ostvaruje osoba zadužena za odnose s javnošću u tužilaštvu.

(9) Uloga osobe zadužene za odnose s javnošću u tužilaštvu jeste da kroz stalne i kontinuirane kontakte sa medijima prenosi informacije o predmetima na kojima radi tužilaštvo i o drugim značajnim pitanjima.

(10) Prije iznošenja informacija u javnost osoba zadužena za odnose s javnošću dužna je da se konsultuje sa glavnim tužiocem i tužiocima koji rade na konkretnim predmetima.

(11) Ako procijene da je u predmetu u kome postupaju neka od informacija značajna za javnost, tužioci treba da je saopšte osobi zaduženoj za odnose s javnošću radi daljeg prezentovanja te informacije.

(12) Komunikacija sa medijima treba da se odvija u vidu saopštenja za javnost, brifinga, konferencija za novinare, individualnih intervjua i internet stranica.

(13) Internet stranice tužilaštava treba da se redovno ažuriraju u skladu sa Smjernicama za objavljivanje tužilačkih i sudskih odluka na službenim internet stranicama, koje je donio Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine.

(14) Tužilaštva su dužna da omoguće brz i adekvatan odgovor na zahtjeve za pristup informacijama od javnog značaja u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

(15) Informacija se uskraćuje ako bi njeno objavljivanje nanijelo štetu krivičnom postupku ili bi devalviralo kredibilitet dokaza u predmetu.

(16) Davanje informacije može se uskratiti i da bi se zaštitilo pravo osumnjičenog, optuženog, svjedoka ili trećih lica ako sadržaj informacije može dovesti do ugrožavanja njihovih prava.

(17) Informacija se može uskratiti radi zaštite prava na privatnost ako ona zadire u privatnost treće osobe.

(18) Svako tužilaštvo treba da ima registar informacija koje su pod kontrolom tužilaštva i vodič za pristup informacijama, dostupne svim zainteresovanim licima putem internet stranice ili oglasne table.

(19) Sva tužilaštva u Republici Srpskoj dužna su da prate način predstavljanja svog rada u medijima.

(20) Osobe zadužene za odnose s javnošću dužne su da o tome vode evidenciju i vrše analizu tekstova i izvještavaju glavnog tužioca, kako bi se pravovremeno reagovalo i spriječilo negativno predstavljanje rada tužilaštva.

(21) Sva tužilaštva dužna su voditi IT upisnik za sve primljene i otpremljene informacije iz tužilaštva.

GLAVA VIII
ADMINISTRATIVNA ODJELjENjA TUŽILAŠTAVA

Član 36

Osnovna funkcija administrativnog odjeljenja je da pruži svu neophodnu administrativno-operativnu podršku tužilačkim odjeljenjima u obavljanju njihovih funkcija kao i rukovodećim organima tužilaštva.

1) Administrativno odjeljenje organizovano je u odsjeke:

1. odsjek za opšte, personalne i poslove podrške,

2. odsjek pisarnice i statistike,

3. odsjek za materijalno-finansijske poslove,

4. odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT).

Član 37

(1) U administrativnom odjeljenju tužilaštva obavljaju se sljedeći poslovi.

1) Odsjek za opšte, personalne i poslove podrške

U odsjeku za opšte, personalne i poslove podrške prate se pozitivni zakonski propisi, pripremaju se opšti i drugi akti iz djelokuga rada tužilaštva, vodi se kadrovska evidencija zaposlenih, vrši se nabavka potrebnih sredstava za rad, obavljaju se i drugi poslovi i zadaci dodijeljeni od strane glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

2) Odsjek pisarnice i statistike

U odsjeku pisarnice i statistike obavljaju se administrativni poslovi vođenja upisnika, vođenja evidencije o kretanju predmeta, poslovi prijema i otpreme pošte, arhiviranja, poslovi koji se odnose na dokazni materijal, izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu tužilaštva i drugi poslovi i zadaci dodijeljeni od glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

3) Odsjek za materijalno-finansijske poslove

U odsjeku za materijalno-finansijske poslove obavljaju se svi poslovi koji se odnose na pripremu i izvršenje budžeta, računovodstveni poslovi, poslovi blagajničke službe, poslovi nabavke materijala i sredstava za rad, drugi poslovi koji se odnose na finansijsko poslovanje tužilaštva i poslovi i zadaci dodijeljeni od glavnog tužioca i sekretara tužilaštva.

4) Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

U odsjeku za informaciono-komunikacione tehnologije obavljaju se poslovi analize i unapređenja IKT infrastrukture, održavanja i unapređenja računarske i telekomunikacione opreme krajnjih korisnika, održavanja i unapređenja sistemskog i aplikativnog softvera, poslovi obuke korisnika i drugi poslovi i zadaci dodijeljeni od strane glavnog tužioca i sekretara tužilaštva. (2) Administrativnim odjeljenjem tužilaštva, uz nadzor glavnog tužioca, rukovodi i odgovara za rad sekretar tužilaštva.

GLAVA IX
REPUBLIČKO TUŽILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

Član 38

Sekretar Tužilaštva

(1) Opis poslova: pod rukovodstvom glavnog tužioca i specijalnog tužioca rukovodi, nadgleda i koordinira rad svih poslova unutar Administrativnog odjeljenja Opšteg i Posebnog odjeljenja Tužilaštva, pomaže glavnom tužiocu i specijalnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Tužilaštva, obezbjeđuje glavnom tužiocu i specijalnom tužiocu svu administrativnu pomoć prilikom izrade nacrta i prijedloga opštih akata Tužilaštva i donosi nacrte svih rješenja u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u Tužilaštvu, pruža administrativnu pomoć svim republičkim tužiocima koju oni zahtijevaju radi izvršavanja svojih dužnosti, učestvuje u planiranju i sprovodi postupke javnih nabavki, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima, sredstvima javnog informisanja daje usmene ili pisane odgovore u vezi sa predmetima ili drugim pitanjima ko kojim je zbog njihovog opšteg značaja pojačano interesovanje javnosti, informiše glavnog tužioca i specijalnog tužioca o izvještavanju medija i stavovima javnog mnjenja, te savjetuje o potrebnim aktivnostima u vezi sa tim, priprema konferencije za novinare i prisustvuje im, priprema izvještaje i saopštenja za javnost, odgovara strankama na zahtjev za pristup informacijama, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, prisustvuje sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara, odgovora za čuvanje knjige zapisnika kolegijuma i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1. Opšte odjeljenje

Član 39

Rukovodilac računovodstveno-finansijskih poslova

(1) Opis poslova: prati i primjenjuje propise iz računovodstvenih poslova, poreske propise i propise iz oblasti prava iz radnog odnosa, vrši poslove iz oblasti trezorskog poslovanja, vrši analizu knjigovodstvenih kartica, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, izrađuje izvještaje računovodstva, radi periodične obračune, završne račune, prati i izvršava završni plan, prati i izvršava finansijski plan, daje naloge i instrukcije o plaćanju prispjelih obaveza i ostalih računovodstvenih transakcija, kontroliše gotovinska sredstva koja se isplaćuju iz blagajne, radi na planiranju i izradi budžeta i prijedlogu rebalansa budžeta, prati njegovo blagovremeno izvršenje i kontrolu, ostvaruje kontakt sa dobavljačima, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, odnosno vrši usaglašavanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) sa dobavljačima, sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, Ministarstvom finansija Republike Srpske i Poreskom upravom Republike Srpske i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS ekonomskog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 40

Tehnički sekretar

(1) Opis poslova: obavlja administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije glavnog tužioca, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog tužioca, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održava glavni tužilac, vodi upisnike "A" i "Pov" i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike, vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje povjerljivog materijala, radi na pripremanju i zavođenju putnih naloga, vrši evidentiranje i najavu stranaka, prima telefonske poruke, telefaks-poruke, email poruke, vrši obradu statističkih podataka i izvještaja za potrebe glavnog tužioca te obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 41

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima - upisničar

(1) Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, i one koji su predati lično, i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, čuva i rukuje fizičkim omotima spisa, ulaže podneske i dostavnice, obavlja poslove arhiviranja, čuvanja i izdavanja predmeta na revers, vodi arhivsku knjigu, obavlja i druge poslove u skladu sa propisima o arhivskom poslovanju, poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima sa poznavanjem rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 42

Tužilački asistent - daktilograf

(1) Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, izvršava druge zadatke dodijeljene od tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 43

Vozač - kurir

(1) Opis poslova: upravlja službenim motornim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjigu putnih naloga, sačinjava mjesečni obračun utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila, obavlja kurirske poslove i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit Be-kategorije i jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 44

Spremačica radnog prostora

(1) Opis poslova: obavlja sve poslove čišćenja radnih i drugih prostorija Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: osnovna škola.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2. Posebno odjeljenje

Član 45

Rukovodilac računovodstveno-finansijskih poslova

(1) Opis poslova: prati i primjenjuje propise iz računovodstvenih poslova, poreske propise i propise iz oblasti prava iz radnog odnosa, vrši poslove iz oblasti trezorskog poslovanja, vrši analizu knjigovodstvenih kartica, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, izrađuje izvještaje računovodstva, radi periodične obračune, završne račune, prati i izvršava završni plan, prati i izvršava finansijski plan, daje naloge i instrukcije o plaćanju prispjelih obaveza i ostalih računovodstvenih transakcija, kontroliše gotovinska sredstva koja se isplaćuju iz blagajne, radi na planiranju i izradi budžeta i prijedlogu rebalansa budžeta, prati njegovo blagovremeno izvršenje i kontrolu, ostvaruje kontakt sa dobavljačima, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, odnosno vrši usaglašavanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) sa dobavljačima, sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, Ministarstvom finansija Republike Srpske i Poreskom upravom Republike Srpske i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, ekonomskog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 46

Referent za knjigovodstvene poslove i obračun plata

(1) Opis poslova: vrši obračun plata i naknada zaposlenih, preuzima i uredno vodi dokumentaciju u vezi sa obračunom, radi na izradi mjesečnih i godišnjih poreskih prijava, vrši prijem i obradu rješenja za isplatu naknade vještacima, vodi evidenciju stalnih osnovnih sredstava, učestvuje u izradi periodičnih i završnih obračuna i izvještaja, priprema i obrađuje računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju, učestvuje u izradi finansijskih planova različitog vremenskog trajanja po odobrenom budžetu, priprema i sprovodi trezorsko proceduralne radnje za ovlašćene transakcije, vrši unos podataka u Sistem upravljanja finansijskim informacijama, vrši odobravanje obaveza za plaćanje i listanje svih transakcija iz glavne knjige i pomoćnih knjiga trezora, učestvuje u usaglašavanju svih trezorskih dostavljenih izvještaja sa glavnom knjigom organa za koji radi, izradi bruto bilansa glavne knjige organa radi usaglašavanja za izradu finansijskih izvještaja kvartalno, polugodišnje i godišnje i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; obavlja poslove organizacije operativne blagajne koja ima karakter službene tajne, druge poslove u skladu sa posebnim pravilnikom o korišćenju sredstava za posebne operativne poslove i sve poslove vezane za redovnu blagajnu.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VŠS, ekonomskog smjera, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 47

Tužilački asistent - daktilograf

(1) Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 6 (šest).

Član 48

IKT službenik - TCMS administrator

(1) Opis poslova: konfiguriše i održava IKT opremu i stara se o sigurnosti pristupa IKT opremi, formira korisničke naloge, obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje TCMS, sarađuje sa IKT odjeljenjem VSTS, podešava sve postavke u TCMS, vrši sve ispravke u TCMS, edukuje sve zaposlene korisnike TCMS, pruža stručnu pomoć tužiocima prilikom izvođenja dokaza na sudu, obavlja poslove održavanja računara i druge tehničke opreme, vrši izradu potrebnih programa i druge poslove u vezi sa nesmetanim funkcionisanjem IT uređaja i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, jedna godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 49

Portir unutrašnjeg osiguranja

(1) Opis poslova: vrši kontrolu i identifikaciju lica prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zgrade, vodi evidenciju o ulasku i izlasku zaposlenih iz zgrade, evidenciju korišćenja službenih vozila, daje potrebne informacije uz izdavanje propusnica u radne prostorije, kontaktira sa zaposlenima u vezi sa prijemom stranaka, vrši kontrolu unošenja i iznošenja predmeta u Posebno odjeljenje Tužilaštva i iz Odjeljenja i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 3 (tri).

Član 50

Vozač

(1) Opis poslova: upravlja službenim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjige putnih naloga, sačinjava mjesečni obračun utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit Be-kategorije i jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

Član 51

Telefonista

(1) Opis poslova: rukuje telefonskom centralom (prima i usmjerava vanjske i unutrašnje pozive), stara se o održavanju centrale i odgovara za pravilan rad telefonske centrale i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 52

Kućni majstor - domar

(1) Opis poslova: stara se i odgovara za kvalitetno funkcionisanje svih instalacija u zgradi Tužilaštva, zadužuje se alatom i stara se o blagovremenoj nabavci repromaterijala i alata, predlaže program i plan investicionog i tekućeg održavanja zgrade Tužilaštva, vrši kontrolu i odgovara za ispravnost uređaja u mokrim čvorovima, mehanizama za zatvaranje prozora i vrata i bez odlaganja preduzima mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, organizuje i koordinira rad izvršilaca u toku preseljenja ili većih akcija čišćenja prostorija Tužilaštva, odgovara za isticanje zastava i drugih obilježja značajnih za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 53

Spremačica radnog prostora

(1) Opis poslova: čisti radne i druge prostorije Posebnog odjeljenja Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: osnovna škola.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

2.1. Odsjek pisarnice i statistike

Član 54

Rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, koordinira i nadzire rad u pisarnici, radnje protokola, stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju i vođenju evidencija, prikuplja i obrađuje statističke podatke, sačinjava mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o radu Posebnog odjeljenja Tužilaštva, stara se o sprovođenju naredbi i uputstava koji se odnose na rad pisarnice i rad sa dokaznim materijalom, vrši nadzor nad poslovima arhiviranja i stara se o primjeni propisa koji se odnose na imaoce dokumentarne građe i obavlja i druge poslove vezane za upisnik po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog ili drugog društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 55

Tehnički asistent - upisničar

(1) Opis poslova: vrši administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije specijalnog tužioca, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad specijalnog tužioca, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održava specijalni tužilac, vodi upisnike "A" i "Pov" i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike, vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje povjerljivog materijala, prisustvuje sastancima kad to odredi specijalni tužilac radi administrativne pomoći, prevodi dopise i drugu vrstu materijala koju odredi specijalni tužilac, inicira otvaranje novih predmeta koji su predati lično ili poštom, kreira omote spisa sa novom TCMS naljepnicom u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VŠS društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 56

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima - upisničar

(1) Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, i one koji su predati lično, i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, čuva i rukuje fizičkim omotima spisa, ulaže podneske i dostavnice, obavlja poslove arhiviranja, čuvanja i izdavanja predmeta na revers, vodi arhivsku knjigu i obavlja i druge poslove u skladu sa propisima o arhivskom poslovanju i Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 57

Kurir

(1) Opis poslova: dostavlja i otprema poštu, stara se o čistoći i upotrebi čajne kuhinje i opreme u toku radnog vremena i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2.2. Stručni saradnici i savjetnici

Član 58

Stručni saradnik

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 6 (šest).

Član 59

Stručni savjetnik - ekonomista

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u radu na predmetima korupcije i privrednog kriminala, analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, pod nadzorom tužilaca učestvuje u pripremi istrage, daje stručna mišljenja i nalaze, proučava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su vezani za istrage i vodi računa o njihovoj primjeni u tužilačkom radu i obavlja i druge poslove po nalogu tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2.3. Jedinica za istrage i bezbjednost

Član 60

(1) U okviru Posebnog odjeljenja Tužilaštva osniva se Jedinica za istrage i bezbjednost, koju čine načelnik Jedinice i tužilački istražioci. Načelnika Jedinice iz reda tužilačkih istražilaca imenuje specijalni tužilac, kome i odgovara za svoj rad.

(2) Tužilački istražioci su ovlašćena službena lica i obavljaju poslove i zadatke iz nadležnosti jedinice, a u skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom o krivičnom postupku i Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

(3) Tužilački istražioci se preuzimaju sporazumom iz reda ovlašćenih službenih lica zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ili lica zaposlenih u bezbjednosnim agencijama za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini na određeni period predviđen sporazumom ili do potrebe za njima.

(4) Po isteku određenog perioda ili potrebe za njima, tužilački istražioci nastavljaju da obavljaju dužnost koju su obavljali prije imenovanja na dužnost tužilačkog istražioca.

(5) Jedinica za istrage i bezbjednost na području nadležnosti Posebnog odjeljenja Tužilaštva preduzima mjere i radnje na prikupljanju informacija o krivičnim djelima korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, a naročito:

1) prati, prikuplja i proučava podatke i informacije o pojedincima i grupama koji vrše ova krivična djela i stanje i pojavne oblike organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala,

2) preduzima mjere i radnje za sprečavanje ovih krivičnih djela i lišavanje slobode izvršilaca tih djela po nalogu specijalnog tužioca ili republičkih tužilaca Posebnog odjeljenja Tužilaštva,

3) koordinira rad sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, bezbjednosnim agencijama, državnim organima i finansijskim institucijama u aktivnostima od značaja za sprečavanje izvršenja krivičnih djela i otkrivanje izvršilaca krivičnih djela iz nadležnosti Posebnog odjeljenja Tužilaštva,

4) prikuplja operativno-obavještajne podatke o bezbjednosti specijalnog tužioca i republičkih tužilaca i bezbjednosti objekta u kojima rade i borave radnici Posebnog odjeljenja Tužilaštva,

5) koordinira rad sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u vezi sa obezbjeđenjem objekata i tužilaca Posebnog odjeljenja Tužilaštva.

Član 61

Načelnik Jedinice

(1) Jedinicom za istrage i bezbjednost rukovodi načelnik Jedinice.

(2) Opis poslova: načelnik Jedinice rukovodi radom Jedinice, prati i obezbjeđuje zakonito, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova i zadataka Jedinice predviđenih Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske i drugim zakonima, procjenjuje, planira, organizuje i neposredno rukovodi određenim akcijama iz nadležnosti Jedinice, organizuje i koordinira saradnju sa državnim organima i drugim institucijama, rukovodi tužilačkim istražiocima, usmjerava, koordinira, prati i kontroliše njihov rad, vrši procjenu bezbjednosti specijalnog tužioca i republičkih tužilaca Posebnog odjeljenja, prikuplja operativno-obavještajne podatke o njihovoj ugroženosti i preduzima aktivnosti sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske s ciljem njihove zaštite, predlaže specijalnom tužiocu mjere i radnje u vezi sa poslovima bezbjednosti.

(3) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog, ekonomskog, bezbjednosnog ili drugog društvenog smjera, policijski službenik i pet godina iskustva na poslovima kriminalističkih istraga.

(4) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 62

Tužilački istražilac

(1) Tužilački istražioci su ovlašćena službena lica koja rade po ovlašćenjima tužilaca.

(2) Opis poslova: neposredno na području nadležnosti Posebnog odjeljenja Tužilaštva preduzima mjere i radnje na prikupljanju informacija o najsloženijim oblicima krivičnih djela korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, prikuplja podatke i informacije o pojedincima i grupama koji vrše ova krivična djela, prati, sagledava i proučava kretanje, stanje i pojavne oblike organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, predlaže mjere i radnje za sprečavanje ovih krivičnih djela i lišavanje slobode izvršilaca tih djela, ostvaruje saradnju sa svim nadležnim državnim organima, finansijskim institucijama i drugim organizacijama u poslovima od značaja za efikasno sprečavanje izvršenja krivičnih djela i otkrivanje izvršilaca krivičnih djela iz nadležnosti Posebnog odjeljenja Tužilaštva, prikuplja operativno-obavještajne podatke o bezbjednosti zaposlenih u Posebnom odjeljenju Tužilaštva, o bezbjednosti objekata u kojim neposredno borave radnici Tužilaštva i takve podatke, ako su bezbjednosno interesantni, dostavlja načelniku Jedinice, vrši sve poslove iz nadležnosti Jedinice i postupa po zahtjevima načelnika, republičkih tužilaca Posebnog odjeljenja Tužilaštva, odnosno specijalnog tužioca i obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

(3) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog, ekonomskog, bezbjednosnog ili drugog društvenog smjera, policijski službenik i tri godine iskustva na kriminalističkim istragama.

(4) Broj izvršilaca: 10 (deset).

Član 63

Stručni saradnik u Jedinici za istrage i bezbjednost

(1) Opis poslova: pomaže načelniku Jedinice i tužilačkim istražiocima u njihovom radu, vrši izradu nacrta akata i odluka i obavlja sve administrativne poslove u vezi sa funkcionisanjem Jedinice za istrage i bezbjednost, vodi upisnike "A" i "Pov" i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike, vodi kriminalističko-tehničku evidenciju, vrši elektronske operativne provjere, izradu kriminalističko-tehničke dokumentacije i foto-dokumentacije, vrši pristup elektronskoj bazi podataka i pristup strogo povjerljivim podacima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog ili bezbjednosno-kriminalističkog smjera i jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

GLAVA X
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BANjA LUKA

Član 64

Sekretar Tužilaštva

(1) Opis poslova: pod rukovodstvom glavnog tužioca rukovodi, nadgleda i koordinira rad svih službi/poslova unutar Administrativnog odjeljenja Tužilaštva, pomaže glavnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Tužilaštva, obezbjeđuje glavnom tužiocu svu administrativnu pomoć kod izrade nacrta i prijedloga opštih akata Tužilaštva, učestvuje u planiranju i sprovođenju postupaka javnih nabavki, prisustvuje sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara, odgovara za čuvanje knjige zapisnika kolegijuma, pruža svu administrativnu podršku glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i drugim tužiocima koju oni zahtijevaju radi izvršavanja svojih dužnosti, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1. Odsjek za opšte, personalne i poslove podrške

Član 65

Rukovodilac Odsjeka za opšte, personalne i poslove podrške

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, prati pozitivne zakonske propise i učestvuje u pripremi opštih i drugih akata i materijala iz djelokruga rada Tužilaštva, rješava jedinstvene upravne stvari u prvom stepenu na osnovu podataka iz službenih evidencija, pravi plan rada Odsjeka, osigurava racionalno korišćenje materijalnih i ljudskih potencijala Odsjeka, izrađuje nacrte rješenja u vezi sa radnim odnosima zaposlenih u Tužilaštvu, vodi bibliotekarske poslove Tužilaštva, vodi upisnik "P" i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 66

Administrativno-tehnički referent

(1) Opis poslova: obavlja administrativno-tehničke poslove Tužilaštva, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad sekretara Tužilaštva i rukovodilaca odjeljenja, odnosno odsjeka, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održavaju sekretar Tužilaštva i rukovodioci odjeljenja ili odsjeka i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za radno mjesto: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 67

Tehnički sekretar

(1) Opis poslova: obavlja administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije glavnog tužioca, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog tužioca, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održava glavni tužilac, vodi upisnike "A" i "Pov" i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike, vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje povjerljivog materijala, vrši evidentiranje i najavu stranaka, prima telefonske poruke, telefaks-poruke, e-mail poruke te obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 68

Tužilački asistent - daktilograf

(1) Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 20 (dvadeset).

Član 69

Vozač

(1) Opis poslova: upravlja službenim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjige putnih naloga, sačinjava mjesečni obračun utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit Be-kategorije, jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.

(3) Broj izvršilaca: 6 (šest).

Član 70

Portir unutrašnjeg osiguranja

(1) Opis poslova: vrši kontrolu i identifikaciju lica prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zgrade Tužilaštva, daje licima potrebne informacije uz izdavanje propusnice za ulazak u radne prostorije Tužilaštva i preuzima propusnice nakon posjete, kontaktira sa zaposlenima u vezi s mogućnošću prijema stranaka i drugih lica, vrši kontrolu unošenja i iznošenja stvari i drugih predmeta u Tužilaštvo i iz Tužilaštva putem metal-detektora i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS i šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

Član 71

Domar - kućni majstor

(1) Opis poslova: stara se i odgovoran je za kvalitetno funkcionisanje svih instalacija u zgradi Tužilaštva, zadužuje se s alatom i stara se o blagovremenoj nabavci repromaterijala i alata, predlaže program i plan investicionog i tekućeg održavanja zgrade Tužilaštva, vrši kontrolu i odgovara za ispravnost uređaja u mokrim čvorovima, mehanizama za zatvaranje prozora i vrata i bez odlaganja preduzima mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, organizuje i koordinira rad izvršilaca u toku preseljenja ili većih akcija čišćenja prostorija Tužilaštva, odgovara za isticanje zastava i drugih obilježja značajnih za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za radno mjesto: SSS i šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 72

Spremačica radnog prostora

(1) Opis poslova: obavlja sve poslove čišćenja radnih i drugih prostorija Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: osnovna škola.

(3) Broj izvršilaca: 4 (četiri).

2. Odsjek pisarnice i statistike

Član 73

Rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, koordinira i nadzire rad u pisarnici, radnje protokola, stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju i vođenju evidencija, prikuplja i obrađuje podatke za tužilačku upravu i glavnog tužioca, stara se o sprovođenju naredbi i uputstava koji se odnose na rad pisarnicu, obavlja poslove u vezi sa dokaznim materijalom, vrši nadzor na poslovima arhiviranja i stara se o primjeni propisa koji se odnose na imaoce dokumentarne građe, sačinjava tromjesečne, šestomjesečne, godišnje i druge izvještaje o radu Tužilaštva, obavlja poslove podrške tužilačkom i administrativnom odjeljenju i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog ili drugog društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 74

Viši referent tužilačke pisarnice

(1) Opis poslova: prijem, evidentiranje i skeniranje svih vrsta dokumenata koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, registrovanje dokumenata (podnesaka) pristiglih na već postojeće predmete i izdavanje potvrda o prijemu, kreiranje omota spisa, postupanje po dnevnoj naredbi tužioca, kao korisnik TCMS ima obavezu postupanja prema pravilima propisanim u Pravilniku o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, nadgleda pravilnost unosa u sistem za automatsko upravljanje predmetima (TCMS) na poslovima unosa podataka i upravljanja spisima, priprema podatke za statističke izvještaje i učestvuje u izradi mjesečnih, periodičnih i godišnjih izvještaja o radu tužilaštva i tužilaca, obavlja poslove i mijenja rukovodioca Odsjeka pisarnice i statistike u slučaju njegovog odsustva i obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VŠS društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 75

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima - upisničar

(1) Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, i one koji su predati lično i one pristigle poštom, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca i radi ostale poslove predviđene Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 7 (sedam).

Član 76

Referent za prijem i otpremu pošte

(1) Opis poslova: vrši prijem i otpremu pošte za Tužilaštvo te poslove razvrstavanja pošte i dostavljanja pošte i poslove otpremanja pošte iz Tužilaštva, zavođenja pošte i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u Tužilaštvu i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 3 (tri).

Član 77

Viši referent za poslove arhive i čuvanja akata

(1) Opis poslova: prati propise u vezi sa vršenjem arhivske djelatnosti i obezbjeđuje njihovu primjenu, obavlja stručne poslove u vezi sa arhivskom građom, vodi arhivsku knjigu sa odgovarajućim evidencijama u skladu sa opštim i posebnim propisima, preuzima predmete pripremljene za arhivu i kreira listu predmeta za arhivu u skladu sa Pravilnikom o TCMS, kao korisnik TCMS ima obavezu postupanja prema pravilima propisanim u Pravilniku o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, vrši pripremu i sređivanje arhivske građe koja se predaje na dalje čuvanje nadležnom arhivu, priprema i sprovodi proceduru izdvajanja bezvrijedne dokumentarne građe nakon isteka roka čuvanja u skladu sa odgovarajućim propisima koji uređuju tu oblast, stara se o načinu, sistematizaciji i slaganju predmeta hronološki i po materiji, sačinjava stručne izvještaje u vezi sa arhivom Tužilaštva i postojećom arhivskom građom, te učestvuje u izradi potrebnih informacija u okviru propisane metodologije u vezi sa arhivom, ostvaruje saradnju sa Arhivom Republike Srpske u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti, u slučaju povećanja obima posla ili hitnosti izvršavanja, obavlja i druge poslove u pisarnici po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VŠS društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 78

Arhivar

(1) Opis poslova: prikuplja, sređuje, arhivira i čuva predmete, postupa po dnevnoj naredbi tužioca, izdaje predmete na revers u skladu da naređenjem postupajućeg tužioca, sekretara Tužilaštva ili glavnog tužioca, učestvuje u selekciji arhivske građe i izlučivanju bezvrijedne dokumentarne građe iz arhive Tužilaštva, obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 79

Kurir

(1) Opis poslova: dostavlja poštu unutar i izvan Tužilaštva, umnožava materijale, slaže umnoženi materijal, nosi na povez i vraća materijal u Tužilaštvo i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

3. Odsjek za materijalno-finansijske poslove

Član 80

Rukovodilac Odsjeka za materijalno-finansijske poslove

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, prati i primjenjuje propise iz računovodstvenih poslova, poreske propise i propise iz oblasti prava iz radnog odnosa, priprema nacrt budžeta i prijedlog rebalansa i prati njegovo redovno i blagovremeno izvršenje, vrši poslove iz oblasti trezorskog poslovanja, vrši likvidaciju ulaznih faktura, vrši analizu knjigovodstvenih kartica, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, odnosno vrši usaglašavanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) sa dobavljačima, izrađuje izvještaje računovodstva, radi periodične obračune, završne račune, prati i izvršava finansijski plan, daje naloge i instrukcije o plaćanju prispjelih obaveza i ostalih računovodstvenih transakcija, kontroliše gotovinska sredstva koja se isplaćuju iz blagajne, ostvaruje kontakt sa dobavljačima, sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom Republike Srpske i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS ekonomskog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 81

Referent za knjigovodstvene poslove i obračun plata

(1) Opis poslova: vrši obračun plata i naknada zaposlenih, preuzima i uredno vodi dokumentaciju u vezi sa obračunom, radi na izradi mjesečnih i godišnjih poreskih prijava, vrši prijem i obradu rješenja za isplatu naknade vještacima, vodi evidenciju stalnih osnovnih sredstava, učestvuje u izradi periodičnih i završnih obračuna i izvještaja, priprema i obrađuje računovodstveno-knjigovodstvenu dokumentaciju, učestvuje u izradi finansijskih planova različitog vremenskog trajanja po odobrenom budžetu, priprema i sprovodi trezorsko proceduralne radnje za ovlašćene transakcije, odnosno vrši unos podataka u Sistem upravljanja finansijskim informacijama, vrši odobravanje obaveza za plaćanje i listanje svih transakcija iz glavne knjige i pomoćnih knjiga trezora, učestvuje u usaglašavanju svih trezorskih dostavljenih izvještaja sa glavnom knjigom organa za koji radi, izradu bruto bilansa glavne knjige organa radi usaglašavanja za izradu finansijskih izvještaja kvartalno, polugodišnje i godišnje i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VŠS ekonomskog smjera, jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 82

Blagajnik

(1) Opis poslova: obavlja sve poslove vezane za redovnu blagajnu i blagajnu Odjeljenja za ratne zločine, vrši obračun po likvidiranoj dokumentaciji, vrši podizanje gotovine, sastavlja blagajnički izvještaj, vrši obračun utroška goriva i maziva, priprema i vodi evidenciju o obavezama prema dobavljačima, vrši nabavku i uskladištenje potrošnog materijala, vrši izdavanje materijala po trebovanju svim zaposlenima u Tužilaštvu, vodi uredno evidenciju zaduženja svih radnika potrošnim materijalom i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, ekonomska škola ili gimnazija, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

4. Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

Član 83

Rukovodilac Odsjeka za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, koordinira i nadgleda konfigurisanje i održavanje IKT opreme (hardvera) i sistemskih i aplikacijskih programa (softvera), funkcionisanje lokalne računarske mreže, stara se o sigurnosti pristupa IKT opremi, proširivanju mrežnih kapaciteta, obezbjeđuje ispravnost i normalno funkcionisanje svih komunikacionih linija i komunikacionih uređaja u tužilaštvu, nadgleda aktivnosti oko funkcionisanja i obavlja redovne zadatke u sistemu za upravljanje tužilačkim predmetima, administrira korisničke naloge tužilaca i administrativnog osoblja, administrira podatke pohranjene na serverima podataka u Tužilaštvu, obezbjeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka (backup) smještenih na serverima podataka u Tužilaštvu, kontroliše audio i video snimanje saslušanja i stara se o ispravnosti tehničke opreme za snimanje, održava i vodi urednu dokumentaciju servera, radnih stanica, lokalne računarske mreže i softverskih licenci i list IKT opreme u vlasništvu Tužilaštva, učestvuje u procesu godišnjeg planiranja, investicija i održavanja iz oblasti IKT-a, u slučaju složenijih problema, zahtijeva pomoć od višeg nivoa IKT podrške, ispostavlja redovne izvještaje Odjeljenju za IKT Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine o stanju i korišćenju svih IKT sistema na području koje pokriva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera i dvije godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 84

IKT službenik - TCMS administrator

(1) Opis poslova: vrši instaliranje, konfigurisanje i održavanje IKT opreme, sistemskih i aplikacijskih programa, stara se o funkcionisanju lokalne računarske mreže, pruža direktnu pomoć / IKT podršku korisnicima u Tužilaštvu, pruža pomoć korisnicima pri radu u sistemu za upravljanje tužilačkim predmetima, pruža stručnu pomoć tužiocima prilikom izvođenja dokaza na sudu, obavlja redovne zadatke u sistemu za upravljanje tužilačkim predmetima, administrira korisničke naloge tužilaca i administrativnog osoblja, obezbjeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka smještenih na serverima datoteka u Tužilaštvu, priprema, organizuje i obezbjeđuje tehničke uslove za snimanje saslušanja, izrađuje kopije snimljenog materijala, formira i vodi urednu evidenciju o snimljenim materijalima, ažurira veb-stranicu Tužilaštva, redovno izvještava neposrednog rukovodioca o svim uočenim problemima i načinu njihovog rješavanja i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen elektrotehničkog ili informatičkog smjera i šest mjeseci radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 85

Telefonista

(1) Opis poslova: obavlja sve poslove vezane za rukovanje telefonskom centralom Tužilaštva, stara se o potrebi održavanja centrale i odgovara za pravilan rad telefonske centrale i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

5. Stručni saradnici i savjetnici

Član 86

Stručni saradnik

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 10 (deset).

Član 87

Stručni savjetnik

(1) Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikuplja podatke za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustva maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni, drugim mjerama ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi i po nalogu okružnih tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, socijalni pedagog - defektolog, specijalni pedagog - defektolog, socijalni radnik, psiholog, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

Član 88

Stručni savjetnik - ekonomista

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u radu na predmetima korupcije i privrednog kriminala, analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, pod nadzorom tužilaca učestvuje u pripremi istrage, daje stručna mišljenja i nalaze, proučava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su u vezi sa istragom i vodi računa o njihovoj primjeni u tužilačkom radu i obavlja i druge poslove po nalogu okružnih tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

Član 89

Stručni saradnik za javne nabavke

(1) Opis poslova: vrši poslove vezane za primjenu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pratećih propisa i posebnih procedura međunarodnih donatorskih organizacija, prati zakone i druge propise iz oblasti javnih nabavki i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, izrađuje nacrt plana javnih nabavki, učestvuje i inicira njegove izmjene, prati i kontroliše izvršenje plana i realizaciju zaključenih ugovora, pruža stručnu pomoć u radu Komisiji za javne nabavke, priprema tendersku dokumentaciju, ugovore i ostalu prateću dokumentaciju, izrađuje izvještaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki, vodi evidenciju putnih naloga, popunjava ih i dostavlja na realizaciju i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS ekonomskog ili pravnog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 90

Rukovodilac odnosa s javnošću

(1) Opis poslova: koordinira saradnju sa medijima, te putem sredstava javnog informisanja i na drugi način obavještava javnost o radu Tužilaštva, informiše glavnog tužioca o izvještavanju medija i stavovima javnog mnjenja, te savjetuje o potrebnim aktivnostima tužilaštva u vezi sa tim, pruža savjete glavnom tužiocu, zamjenicima glavnog tužioca i tužiocima u vezi sa istupima u medijima, prati i analizira izvještavanje medija o temama koje se posredno ili neposredno odnose na rad Tužilaštva, učestvuje u kreiranju sadržaja internet stranice Tužilaštva i odgovara za distribuiranje informacija i drugih informativnih sadržaja putem internet stranice, priprema i otprema sva saopštenja za javnost iz Tužilaštva, priprema konferencije za novinare i učestvuje u njima, odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

GLAVA XI
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BIJELjINA

Član 91

Sekretar Tužilaštva

(1) Opis poslova: pod rukovodstvom glavnog tužioca rukovodi, nadgleda i koordinira rad svih službi/poslova unutar Administrativnog odjeljenja Tužilaštva, pomaže glavnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Tužilaštva, učestvuje u planiranju i provodi postupke javnih nabavki, obezbjeđuje glavnom tužiocu svu administrativnu pomoć prilikom izrade nacrta i prijedloga opštih akata Tužilaštva, prisustvuje sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara, odgovara za čuvanje knjige zapisnika kolegijuma, pruža svu administrativnu podršku glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i drugim tužiocima, koju oni zahtijevaju radi izvršavanja svojih dužnosti, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1. Odsjek za opšte, personalne i poslove podrške

Član 92

Rukovodilac Odsjeka za opšte, personalne i poslove podrške

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, prati pozitivne zakonske propise i učestvuje u pripremi opštih i drugih akata i materijala iz djelokruga rada Tužilaštva, osigurava racionalno korišćenje materijalnih i ljudskih potencijala Odsjeka, izrađuje nacrte rješenja u vezi s radnim odnosima radnika u Tužilaštvu, vodi upisnik "P", vodi matičnu knjigu i ostalu dokumentaciju zaposlenih, vrši nabavku potrebnih sredstava za rad i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 93

IKT službenik - TCSM administrator

(1) Opis poslova: obavlja poslove formiranja korisničkih naloga, obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje TCMS, sarađuje sa IKT odjeljenjem Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, podešava sve postavke u TCMS, vrši sve ispravke u TCMS, edukuje sve zaposlene korisnike TCMS, pruža stručnu pomoć tužiocima prilikom izvođenja dokaza na sudu, radi na održavanju računara i druge tehničke opreme, vrši izradu potrebnih programa i druge poslove u vezi sa nesmetanim funkcionisanjem IT uređaja i TCMS sistema i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera i jedna godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 94

Tehnički sekretar

(1) Opis poslova: obavlja administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije glavnog tužioca, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog tužioca, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održava glavni tužilac, vodi upisnike "A" i "Pov" i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike, vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje povjerljivog materijala, radi na pripremanju i zavođenju putnih naloga, vrši evidentiranje i najavu stranaka, prima telefonske poruke, telefaks-poruke, email poruke i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 95

Tužilački asistent - daktilograf

(1) Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloga uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja te izvršava druge zadatke dodijeljene od tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 8 (osam).

Član 96

Portir unutrašnjeg osiguranja

(1) Opis poslova: vrši kontrolu i identifikaciju lica prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zgrade Tužilaštva, daje licima potrebne informacije uz izdavanje propusnice za ulazak u radne prostorije tužilaštva i preuzima propusnice nakon posjete, kontaktira sa zaposlenima u vezi s mogućnošću prijema stranaka i drugih lica, vrši kontrolu unošenja i iznošenja stvari i drugih predmeta u Tužilaštvo i iz Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS i šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 97

Spremačica radnog prostora

(1) Opis poslova: obavlja sve poslove čišćenja radnih i drugih prostorija Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: osnovna škola.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2. Odsjek pisarnice i statistike

Član 98

Rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, koordinira i nadzire rad u pisarnici, radnje protokola, stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju i vođenju evidencija, prikuplja i obrađuje podatke za tužilačku upravu i glavnog tužioca, stara se o sprovođenju naredbi i uputstava koji se odnose na rad pisarnice, vrši nadzor nad poslovima arhiviranja, dokaznim materijalom i stara se o primjeni propisa koji se odnose na imaoce dokumentarne građe, sačinjava tromjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje i druge izvještaje za koje se ukaže potreba, obavlja poslove podrške tužilačkom i administrativnom odjeljenju i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog ili drugog društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 99

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima - upisničar

(1) Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, i one koji su predati lično i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, čuva i rukuje fizičkim omotima spisa, ulaže podneske i dostavnice, obavlja poslove u vezi sa arhivom Tužilaštva i sve druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 4 (četiri).

Član 100

Referent za prijem i otpremu pošte

(1) Opis poslova: vrši prijem i otpremu pošte za Tužilaštvo, poslove razvrstavanja pošte i dostavljanja pošte i poslove otpremanja pošte iz Tužilaštva, zavođenja pošte i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 101

Arhivar

(1) Opis poslova: prikuplja, sređuje, arhivira i čuva predmete, postupa po dnevnoj naredbi tužioca, izdaje predmete na revers u skladu da naređenjem postupajućeg tužioca, sekretara Tužilaštva ili glavnog tužioca, učestvuje u selekciji arhivske građe i izlučivanju bezvrijedne dokumentarne građe iz arhive Tužilaštva i obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 102

Vozač - kurir

(1) Opis poslova: upravlja službenim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjigu putnih naloga, sačinjava mjesečni obračun utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila, obavlja kurirske poslove i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit Be-kategorije, jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.

(3) Broj izvršilaca: 3 (tri).

3.Odsjek za materijalno-finansijske poslove

Član 103

Rukovodilac Odsjeka za materijalno-finansijske poslove

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, prati i primjenjuje propise iz računovodstvenih poslova, poreske propise i propise iz oblasti prava iz radnog odnosa, vrši poslove iz oblasti trezorskog poslovanja, vrši analizu knjigovodstvenih kartica, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, izrađuje izvještaje računovodstva, radi periodične obračune, završne račune, prati i izvršava završni plan, prati i izvršava finansijski plan, daje naloge i instrukcije o plaćanju prispjelih obaveza i ostalih računovodstvenih transakcija, kontroliše gotovinska sredstva koja se isplaćuju iz blagajne, radi na planiranju i izradi budžeta i prijedlogu rebalansa budžeta, prati njegovo blagovremeno izvršenje i kontrolu, ostvaruje kontakt sa dobavljačima, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, odnosno vrši usaglašavanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) sa dobavljačima, sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom Republike Srpske i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS ekonomskog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 104

Likvidator

(1) Opis poslova: vrši obračun plata i naknada zaposlenih, vrši likvidaciju ulaznih faktura i knjiženja svih isplata, učestvuje u izradi periodičnih i završnih obračuna i izvještaja, priprema i obrađuje računovodstveno-knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, ekonomska škola ili gimnazija, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 105

Blagajnik

(1) Opis poslova: vodi gotovinske uplate i isplate, sastavlja blagajnički izvještaj, vrši nabavku potrošnog materijala, vrši obračun troškova krivičnog postupka (vještaci, advokati i ostali troškovi krivičnog postupka), vrši obračun utroška goriva i maziva i dr. sitnih troškova, vodi evidenciju osnovnih sredstava i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, ekonomska škola ili gimnazija, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

4.Stručni saradnici i savjetnici

Član 106

Stručni saradnik

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 4 (četiri).

Član 107

Stručni savjetnik

(1) Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikuplja podatke za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustva maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni, drugim mjerama ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi i po nalogu okružnih tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, socijalni pedagog - defektolog, specijalni pedagog - defektolog, socijalni radnik, psiholog, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 108

Stručni savjetnik - ekonomista

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u radu na predmetima korupcije i privrednog kriminala, analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, pod nadzorom tužilaca učestvuje u pripremi istrage, daje stručna mišljenja i nalaze, proučava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su vezani za istrage i vodi računa o njihovoj primjeni u tužilačkom radu i obavlja i druge poslove po nalogu okružnih tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 109

Službenik za informisanje - portparol

(1) Opis poslova: koordinira saradnju sa medijima te putem sredstava javnog informisanja i na drugi način obavještava javnost o radu Tužilaštva, informiše glavnog tužioca o izvještavanju medija, prati i analizira izvještavanje medija o temama koje se posredno ili neposredno odnose na rad Tužilaštva, učestvuje u kreiranju sadržaja internet stranice Tužilaštva i odgovara za distribuiranje informacija i drugih informativnih sadržaja putem internet stranice, priprema i otprema sva saopštenja za javnost iz Tužilaštva, priprema konferencije za novinare i učestvuje u njima, odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

GLAVA XII
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO DOBOJ

Član 110

Sekretar Tužilaštva

(1) Opis poslova: pod rukovodstvom glavnog tužioca rukovodi, nadgleda i koordinira rad svih službi i poslova unutar Administrativnog odjeljenja Tužilaštva, pomaže glavnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Tužilaštva, učestvuje u planiranju i sprovodi postupke javnih nabavki, obezbjeđuje glavnom tužiocu svu administrativnu pomoć pri izradi nacrta i prijedloga opštih akata Tužilaštva, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima, prisustvuje sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara, odgovara za čuvanje knjige zapisnika kolegijuma, pruža svu administrativnu podršku glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i drugim tužiocima koju oni zahtijevaju radi izvršavanja svojih dužnosti i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, pet godina iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1. Odsjek za opšte, personalne i poslove podrške

Član 111

Rukovodilac Odsjeka za opšte, personalne i poslove podrške

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, prati pozitivne zakonske propise i učestvuje u pripremi opštih i drugih akata iz djelokruga rada Tužilaštva, osigurava racionalno korišćenje materijalnih i ljudskih potencijala Odsjeka, izrađuje nacrte rješenja u vezi sa radnim odnosom radnika, vodi upisnik "P", vodi matičnu knjigu i ostalu dokumentaciju zaposlenih, vrši nabavku potrebnih sredstava za rad i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 112

IKT službenik - TCMS administrator

(1) Opis poslova: obavlja poslove formiranja korisničkih naloga, obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje TCMS, sarađuje sa IKT odjeljenjem Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, podešava sve postavke u TCMS, vrši sve ispravke u TCMS, edukuje sve zaposlene korisnike TCMS, pruža stručnu pomoć tužiocima prilikom izvođenja dokaza na sudu, održava računare i drugu tehničku opremu, vrši izradu potrebnih programa i druge poslove u vezi sa nesmetanim funkcionisanjem IT uređaja i TCMS sistema i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera i jedna godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 113

Tehnički sekretar

(1) Opis poslova: obavlja administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije glavnog tužioca, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog tužioca, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održava glavni tužilac, vodi upisnike "A" i "Pov" i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike, vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje povjerljivog materijala, radi na pripremanju i zavođenju putnih naloga, vrši evidentiranje i najavu stranaka, prima telefonske poruke, telefaks-poruke, e-mail poruke te obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 114

Tužilački asistent - daktilograf

(1) Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, registruje prateće priloge uz dokument te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 9 (devet).

Član 115

Vozač

(1) Opis poslova: upravlja motornim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjigu putnih naloga, sačinjava mjesečni obračun utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit Be-kategorije, jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

Član 116

Portir unutrašnjeg osiguranja

(1) Opis poslova: vrši kontrolu i identifikaciju lica prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zgrade Tužilaštva, daje licima potrebne informacije uz izdavanje propusnice za ulazak u radne prostorije Tužilaštva i preuzima propusnice nakon posjete, kontaktira sa zaposlenima u vezi s mogućnošću prijema stranaka i drugih lica, vrši kontrolu unošenja i iznošenja stvari i drugih predmeta u Tužilaštvo i iz Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 117

Spremačica radnog prostora

(1) Opis poslova: obavlja sve poslove čišćenja radnih i drugih prostorija Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: osnovna škola.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

2. Odsjek pisarnice i statistike

Član 118

Rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, koordinira i nadzire rad u pisarnici, radnje protokola, stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju i vođenju evidencija, prikuplja i obrađuje podatke za tužilačku upravu i glavnog tužioca, stara se o sprovođenju naredbi i uputstava koji se odnose na rad pisarnice, obavlja poslove u vezi sa dok aznim materijalom, vrši nadzor nad poslovima arhiviranja i stara se o primjeni propisa koji se odnose na imaoce dokumentarne građe, sačinjava tromjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje i druge izvještaje za kojima se ukaže potreba, obavlja poslove podrške tužilačkom i administrativnom odjeljenju i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog ili drugog društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 119

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima - upisničar

(1) Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, i one koji su predati lično i one pristigle poštom, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca, obavlja i druge poslove predviđene Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 5 (pet).

Član 120

Referent za prijem i otpremu pošte

(1) Opis poslova: vrši prijem i otpremu pošte za Tužilaštvo te poslove razvrstavanja pošte i dostavljanja pošte i poslove otpremanja pošte iz Tužilaštva, zavođenje pošte i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 121

Arhivar

(1) Opis poslova: obavlja poslove arhiviranja, čuvanja i izdavanja predmeta na revers, poslove u skladu sa propisima o arhivskom poslovanju i Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 122

Kurir

(1) Opis poslova: vrši dostavljanje pošte unutar i izvan Tužilaštva, umnožava materijale, slaže umnoženi materijal, nosi na povez i vraća materijal u Tužilaštvo i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS i šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

3.Odsjek za materijalno-finansijske poslove

Član 123

Rukovodilac Odsjeka za materijalno-finansijske poslove

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, prati i primjenjuje propise iz računovodstvenih poslova, poreske propise i propise iz oblasti prava iz radnog odnosa, priprema nacrt budžeta i prijedlog rebalansa i prati njegovo redovno i blagovremeno izvršenje, vrši poslove iz oblasti trezorskog poslovanja, vrši analizu knjigovodstvenih kartica, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, odnosno vrši usaglašavanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) sa dobavljačima, izrađuje izvještaje računovodstva, radi periodične obračune, završne račune, prati i izvršava finansijski plan, daje naloge i instrukcije o plaćanju prispjelih obaveza i ostalih računovodstvenih transakcija, kontroliše gotovinska sredstva koja se isplaćuju iz blagajne, ostvaruje kontakt sa dobavljačima, sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom Republike Srpske i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS ekonomskog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe i poznavanje rada na računaru

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 124

Likvidator

(1) Opis poslova: vrši obračun plata i naknada zaposlenih i unosi u sistem trezora, vrši pripremu i unos obrazaca za plaćanje u trezor, vodi evidenciju osnovnih sredstava, učestvuje u izradi periodičnih i završnih obračuna i izvještaja, priprema i obrađuje računovodstveno-knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, ekonomska škola ili gimnazija, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 125

Blagajnik

(1) Opis poslova: vodi gotovinske uplate i isplate, sastavlja blagajnički izvještaj, vrši likvidaciju ulaznih faktura, nabavku i uskladištenje potrošnog materijala, vodi urednu evidenciju zaduženja svih radnika sa potrošnim materijalnom, vrši obračun troškova krivičnog postupka, vrši obračun utroška goriva i maziva i drugih sitnih troškova i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, ekonomska škola ili gimnazija, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

4. Stručni saradnici i savjetnici

Član 126

Stručni saradnik

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 5 (pet).

Član 127

Stručni savjetnik

(1) Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikuplja podatke za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustva maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni, drugim mjerama ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi ili odluci glavnog tužioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, socijalni pedagog -defektolog, specijalni pedagog - defektolog, socijalni radnik, psiholog, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 128

Stručni savjetnik - ekonomista

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u radu na predmetima korupcije i privrednog kriminala, analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, pod nadzorom tužilaca učestvuje u pripremi istrage, daje stručna mišljenja i nalaze, proučava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su vezani za istrage i vodi računa o primjeni istih u tužilačkom radu i obavlja i druge poslove po nalogu okružnih tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 129

Službenik za informisanje - portparol

(1) Opis posla: koordinira saradnju sa medijima te putem sredstava javnog informisanja i na drugi način obavještava javnost o radu Tužilaštva, informiše glavnog tužioca o izvještavanju medija, prati i analizira izvještavanje medija o temama koje se posredno ili neposredno odnose na rad Tužilaštva, učestvuje u kreiranju sadržaja internet stranice Tužilaštva i odgovoran je za distribuiranje informacija i drugih informativnih sadržaja putem internet stranice, priprema i otprema sva saopštenja za javnost iz Tužilaštva, priprema konferencije za novinare i učestvuje u njima, odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

GLAVA XIII
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO

Član 130

Sekretar Tužilaštva

(1) Opis poslova: pod rukovodstvom glavnog tužioca rukovodi, nadgleda i koordinira rad svih službi i poslova unutar Administrativnog odjeljenja Tužilaštva, pomaže glavnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Tužilaštva, učestvuje u planiranju i sprovodi postupke javnih nabavki, obezbjeđuje glavnom tužiocu svu administrativnu pomoć prilikom izrade nacrta i prijedloga opštih akata Tužilaštva, prisustvuje sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara, odgovara za čuvanje knjige zapisnika kolegijuma, pruža svu administrativnu podršku glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i drugim tužiocima koju oni zahtijevaju radi izvršavanja svojih dužnosti, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1. Odsjek za opšte, personalne i poslove podrške

Član 131

Rukovodilac Odsjeka za opšte, personalne i druge poslove podrške

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, prati pozitivne zakonske propise i učestvuje u pripremi opštih i drugih akata i materijala iz djelokruga rada Tužilaštva, osigurava racionalno korišćenje materijalnih i ljudskih potencijala Odsjeka, izrađuje nacrte rješenja u vezi sa radnim odnosima radnika u Tužilaštvu, vodi upisnik "P", vodi matičnu knjigu i ostalu dokumentaciju zaposlenih, vrši nabavku potrebnih sredstava za rad i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 132

Tehnički sekretar

(1) Opis poslova: obavlja administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije glavnog tužioca, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog tužioca, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održava glavni tužilac, vodi upisnike "A" i "Pov" i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike, vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje povjerljivog materijala, radi na pripremanju i zavođenju putnih naloga, vrši evidentiranje i najavu stranaka, prima telefonske poruke, telefaks-poruke, e-mail poruke te obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 133

Tužilački asistent - daktilograf

(1) Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, registruje prateće priloge uz dokument, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 6 (šest).

Član 134

Portir unutrašnjeg osiguranja

(1) Opis poslova: vrši kontrolu i identifikaciju lica prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zgrade Tužilaštva, daje licima potrebne informacije uz izdavanje propusnice za ulazak u radne prostorije Tužilaštva i preuzima propusnice nakon posjete, kontaktira sa zaposlenima u vezi s mogućnošću prijema stranaka i drugih lica, vrši kontrolu unošenja i iznošenja stvari i drugih predmeta u Tužilaštvo i iz Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 135

Kućni majstor - domar

(1) Opis poslova: stara se i odgovoran je za kvalitetno funkcionisanje svih instalacija u zgradi Tužilaštva, zadužuje se alatom i stara se o blagovremenoj nabavci repromaterijala i alata, vrši kontrolu i odgovara za ispravnost uređaja u mokrim čvorovima, mehanizma za zatvaranje prozora i vrata i bez odlaganja preduzima mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, odgovara za isticanje zastava i drugih obilježja značajnih za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 136

Spremačica radnog prostora

(1) Opis poslova: obavlja sve poslove čišćenja radnih i drugih prostorija Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: osnovna škola.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

2. Odsjek pisarnice i statistike

Član 137

Rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju i vođenju evidencija, prikuplja i obrađuje podatke za tužilačku upravu i glavnog tužioca, stara se o sprovođenju naredbi i uputstava koji se odnose na rad pisarnice, obavlja poslove u vezi sa dokaznim materijalom, vrši nadzor nad poslovima arhiviranja i stara se o primjeni propisa koji se odnose na imaoce dokumentarne građe, sačinjava tromjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o radu, obavlja poslove podrške tužilačkom i administrativnom odjeljenju i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog ili drugog društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 138

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima - upisničar

(1) Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, i one koji su predati lično i one pristigle poštom, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca i obavlja i druge poslove predviđene Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima sa poznavanjem rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 4 (četiri).

Član 139

Referent za prijem i otpremu pošte

(1) Opis poslova: vrši prijem i otpremu pošte za Tužilaštvo, poslove razvrstavanja pošte i dostavljanja pošte i poslove otpremanja pošte iz Tužilaštva i zavođenje pošte i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 140

Arhivar

(1) Opis poslova: prikuplja, sređuje, arhivira i čuva predmete, postupa po dnevnoj naredbi tužioca, izdaje predmete na revers u skladu da naređenjem postupajućeg tužioca, sekretara Tužilaštva ili glavnog tužioca, učestvuje u selekciji arhivske građe i izlučivanju bezvrijedne dokumentarne građe iz arhive Tužilaštva, obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: (1) jedan.

Član 141

Vozač - kurir

(1) Opis poslova: upravlja službenim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjigu putnih naloga, sačinjava mjesečni obračun utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila, obavlja kurirske poslove i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit Be-kategorije i jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.

(3) Broj izvršilaca: 3 (tri).

3. Odsjek za materijalno-finansijske poslove

Član 142

Rukovodilac Odsjeka za materijalno-finansijske poslove

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, prati i primjenjuje propise iz računovodstvenih poslova, poreske propise i propise iz oblasti prava iz radnog odnosa, priprema nacrt budžeta i prijedlog rebalansa i prati njegovo redovno i blagovremeno izvršenje, vrši poslove iz oblasti trezorskog poslovanja, vrši likvidaciju ulaznih faktura, vrši analizu knjigovodstvenih kartica, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, odnosno vrši usaglašavanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) sa dobavljačima, izrađuje izvještaje računovodstva, radi periodične obračune, završne račune, prati i izvršava finansijski plan, daje naloge i instrukcije o plaćanju prispjelih obaveza i ostalih računovodstvenih transakcija, kontroliše gotovinska sredstva koja se isplaćuju iz blagajne, ostvaruje kontakt sa dobavljačima, sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom Republike Srpske i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS ekonomskog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima uz posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 143

Likvidator

(1) Opis poslova: vrši obračun plata i naknada zaposlenih, vrši likvidaciju ulaznih faktura i knjiženja svih isplata, učestvuje u izradi periodičnih i završnih obračuna i izvještaja, priprema i obrađuje računovodstveno-knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, ekonomska škola ili gimnazija, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 144

Blagajnik

(1) Opis poslova: vodi gotovinske uplate i isplate, sastavlja blagajnički izvještaj, vrši nabavku potrošnog materijala, vrši obračun troškova krivičnog postupka, vrši obračun utroška goriva i maziva i drugih sitnih troškova, vodi evidenciju osnovnih sredstava i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, ekonomska škola ili gimnazija, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

4. Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

Član 145

Rukovodilac Odsjeka za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

(1) Opis poslova: koordinira i nadgleda konfigurisanje i održavanje IKT opreme i sistemskih i aplikacijskih programa, funkcionisanje lokalne računarske mreže, stara se o sigurnosti pristupa IKT opremi, proširivanju mrežnih kapaciteta, obezbjeđuje ispravnost i normalno funkcionisanje svih komunikacionih linija i komunikacionih uređaja, nadgleda aktivnosti oko funkcionisanja sistema za upravljanje tužilačkim predmetima (TCMS sistema), obavlja redovne zadatke u sistemu za upravljanje tužilačkim predmetima, administrira korisničke naloge tužilaca i administrativnog osoblja, administrira podatke pohranjene na serverima podataka u Tužilaštvu, obezbjeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka smještenih na serverima podataka u Tužilaštvu, kontroliše audio i video snimanje saslušanja i stara se o ispravnosti tehničke opreme za snimanje, održava i vodi urednu dokumentaciju servera, radnih stanica, lokalne računarske mreže i softverskih licenci i list IKT opreme u vlasništvu Tužilaštva, učestvuje u procesu godišnjeg planiranja, investicija i održavanja iz oblasti IKT, ispostavlja redovne izvještaje Odjeljenju za IKT Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine o stanju i korišćenju svih IKT sistema na području koje pokriva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS elektrotehničkog ili informatičkog smjera, dvije godine radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

(3) Broj izvršilaca: jedan (1).

Član 146

IKT službenik - TCMS administrator

(1) Opis poslova: obavlja poslove formiranja korisničkih naloga, obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje TCMS, sarađuje sa IKT odjeljenjem Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, podešava sve postavke u TCMS, vrši sve ispravke u TCMS, edukuje sve zaposlene korisnike TCMS, pruža stručnu pomoć tužiocima prilikom izvođenja dokaza na sudu, održava računare i drugu tehničku opreme, vrši izradu potrebnih programa i druge poslove u vezi sa nesmetanim funkcionisanjem IT uređaja i TCMS sistema i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera i jedna godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

5. Stručni saradnici i savjetnici

Član 147

Stručni saradnik

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 4 (četiri).

Član 148

Stručni savjetnik

(1) Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikuplja podatke za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustva maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni, drugim mjerama ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi ili nalogu tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, socijalni pedagog -defektolog, specijalni pedagog - defektolog, socijalni radnik, psiholog, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 149

Stručni savjetnik - ekonomista

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u radu na predmetima korupcije privrednog, organizovanog kriminala, analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, pod nadzorom tužilaca učestvuje u pripremi istrage, daje stručna mišljenja i nalaze, proučava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su u vezi sa istragom i vodi računa o njihovoj primjeni u tužilačkom radu i obavlja i druge poslove po nalogu okružnih tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 150

Stručni saradnik za javne nabavke

(1) Opis poslova: vrši poslove u vezi sa primjenom Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pratećim propisima i posebnim procedurama međunarodnih donatorskih organizacija, prati zakone i druge propise iz oblasti javnih nabavki i stara se o njihovoj dosljednoj primjeni, izrađuje nacrt plana javnih nabavki, učestvuje i inicira njegove izmjene, prati i kontroliše izvršenje plana i realizaciju zaključenih ugovora, pruža stručnu pomoć u radu Komisiji za javne nabavke, priprema tendersku dokumentaciju, ugovore i ostalu prateću dokumentaciju, izrađuje izvještaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS ekonomskog ili pravnog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 151

Službenik za informisanje - portparol

(1) Opis poslova: koordinira saradnju sa medijima te putem sredstava javnog informisanja i na drugi način obavještava javnost o radu Tužilaštva, informiše glavnog tužioca o izvještavanju medija, prati i analizira izvještavanje medija o temama koje se posredno ili neposredno odnose na rad Tužilaštva, učestvuje u kreiranju sadržaja internet stranice Tužilaštva i odgovoran je za distribuiranje informacija i drugih informativnih sadržaja putem internet stranice, priprema i otprema sva saopštenja za javnost iz Tužilaštva, priprema konferencije za novinare i učestvuje u njima, odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

GLAVA XIV
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO TREBINjE

Član 152

Sekretar Tužilaštva

(1) Opis poslova: pod rukovodstvom glavnog tužioca rukovodi, nadgleda i koordinira rad svih službi i poslova unutar Administrativnog odjeljenja Tužilaštva, pomaže glavnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Tužilaštva, obezbjeđuje glavnom tužiocu svu administrativnu pomoć prilikom izrade nacrta i prijedloga opštih akata Tužilaštva, prisustvuje sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara, odgovara za čuvanje knjige zapisnika kolegijuma, pruža svu administrativnu podršku glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i drugim tužiocima, koju oni zahtijevaju radi izvršavanja svojih dužnosti, učestvuje u planiranju i sprovodi postupke javnih nabavki, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim organima, sredstvima javnog informisanja daje usmene ili pisane odgovore u vezi sa predmetima ili drugim pitanjima kod kojih je zbog njihovog opšteg značaja pojačan interes javnosti, informiše glavnog tužioca i o izvještavanju medija i stavovima javnog mnjenja te savjetuje o potrebnim aktivnostima u vezi sa njima, priprema konferencije za štampu i prisustvuje im, priprema izvještaje i saopštenja za javnost, odgovara strankama na zahtjev za pristup informacijama, a u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, prisustvuje sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara, odgovora za čuvanje knjige zapisnika kolegijuma i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, pet godina iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 153

Rukovodilac računovodstveno-finansijskih poslova

(1) Opis poslova: prati i primjenjuje propise iz računovodstvenih poslova, poreske propise i propise iz oblasti prava iz radnog odnosa, vrši poslove iz oblasti trezorskog poslovanja, vrši analizu knjigovodstvenih kartica, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, izrađuje izvještaje računovodstva, radi periodične obračune, završne račune, prati i izvršava završni plan, prati i izvršava finansijski plan, daje naloge i instrukcije o plaćanju prispjelih obaveza i ostalih računovodstvenih transakcija, kontroliše gotovinska sredstva koja se isplaćuju iz blagajne, radi na planiranju i izradi budžeta i prijedlogu rebalansa budžeta, prati njegovo blagovremeno izvršenje i kontrolu, ostvaruje kontakt sa dobavljačima, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, odnosno vrši usaglašavanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) sa dobavljačima, sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom Republike Srpske i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS ekonomskog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje licence za obavljanje profesionalno- stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 154

IKT službenik - TCMS administrator

(1) Opis poslova: obavlja poslove formiranja korisničkih naloga, obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje TCMS, sarađuje sa IKT odjeljenjem Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, podešava sve postavke u TCMS, vrši sve ispravke u TCMS, edukuje sve zaposlene korisnike TCMS, pruža stručnu pomoć tužiocima prilikom izvođenja dokaza na sudu, održava računare i drugu tehničku opremu, vrši izradu potrebnih programa i druge poslove u vezi sa nesmetanim funkcionisanjem IT uređaja i TCMS sistema i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera i jedna godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 155

Tehnički sekretar Okružnog tužilaštva

(1) Opis poslova: obavlja administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije glavnog tužioca, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog tužioca, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održava glavni tužilac, vodi upisnike "A" i "Pov" i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike (poslovi priručne arhive), vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje povjerljivog materijala, radi na pripremanju i zavođenju putnih naloga, vrši evidentiranje i najavu stranaka, prima telefonske poruke, telefaks-poruke, e-mail poruke te obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 156

Tužilački asistent - daktilograf

(1) Opis poslova: obavlja poslove kreiranja tužilačkih pismena po naredbi tužioca, registrovanja pratećih priloga uz dokument te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na daktilografskim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 4 (četiri).

Član 157

Portir unutrašnjeg osiguranja

(1) Opis poslova: vrši kontrolu i identifikaciju lica prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zgrade Tužilaštva, daje licima potrebne informacije uz izdavanje propusnice za ulazak u radne prostorije Tužilaštva i preuzima propusnice nakon posjete, kontaktira sa zaposlenima u vezi s mogućnošću prijema stranaka i drugih lica, vrši kontrolu unošenja i iznošenja stvari i drugih predmeta u Tužilaštvo i iz Tužilaštva, obavlja poslove protivpožarne zaštite i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i položen ispit za protivpožarnu zaštitu.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 158

Spremačica radnog prostora

(1) Opis poslova: obavlja sve poslove čišćenja radnih i drugih prostorija Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: osnovna škola.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1. Odsjek pisarnice i statistike

Član 159

Rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju i vođenju evidencija, prikuplja i obrađuje podatke za tužilačku upravu i glavnog tužioca, stara se o sprovođenju naredbi i uputstava koji se odnose na rad pisarnice, obavlja poslove u vezi sa dokaznim materijalom, vrši nadzor nad poslovima arhiviranja i stara se o primjeni propisa koji se odnose na imaoce dokumentarne građe, sačinjava tromjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o radu, obavlja poslove podrške tužilačkom i administrativnom odjeljenju i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog ili drugog društvenog smjera i dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 160

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima - upisničar

(1) Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, odnosno faze, i one koji su predati lično i one pristigle poštom, izdaje potvrde o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, vrši pripremanje i preuzimanje predmeta, ulaganje podnesaka i dostavnica, davanje spisa predmeta na uvid strankama ili drugim licima uz prethodno odobrenje postupajućeg tužioca ili glavnog tužioca i druge poslove predviđene Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 161

Referent za prijem i otpremu pošte

(1) Opis poslova: vrši prijem i otpremu pošte za Tužilaštvo, poslove razvrstavanja pošte i dostavljanja pošte i poslove otpremanja pošte iz Tužilaštva, zavođenje pošte i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na sličnim ili istim poslovima i poznavanje rada na računaru

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 162

Vozač - kurir

(1) Opis poslova: upravlja službenim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjigu putnih naloga, sačinjava mjesečni obračun utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila, obavlja kurirske poslove i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit Be-kategorije i jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

2. Stručni saradnici i savjetnici

Član 163

Stručni saradnik

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

Član 164

Stručni savjetnik

(1) Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikuplja podatke za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustva maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni, drugim mjerama ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi ili nalogu okružnih tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, socijalni pedagog -defektolog, specijalni pedagog - defektolog, socijalni radnik, psiholog, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 165

Stručni savjetnik - ekonomista

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u radu na predmetima korupcije i privrednog kriminala, analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, pod nadzorom tužilaca učestvuje u pripremi istrage, daje stručna mišljenja i nalaze, proučava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su u vezi sa istragom i vodi računa o njihovoj primjeni u tužilačkom radu i obavlja i druge poslove po nalogu tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

GLAVA XV
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO PRIJEDOR

Član 166

Sekretar Tužilaštva

(1) Opis poslova: pod rukovodstvom glavnog tužioca rukovodi, nadgleda i koordinira rad svih službi i poslova unutar Administrativnog odjeljenja Tužilaštva, pomaže glavnom tužiocu kod pripreme i izvršenja budžeta Tužilaštva, učestvuje u planiranju i sprovodi postupke javne nabavke, obezbjeđuje glavnom tužiocu svu administrativnu pomoć prilikom izrade nacrta i prijedloga opštih akata Tužilaštva, prisustvuje sjednicama kolegijuma u svojstvu zapisničara, odgovara za čuvanje knjige zapisnika kolegijuma, pruža svu administrativnu podršku glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i drugim tužiocima, koju oni zahtijevaju radi izvršavanja svojih dužnosti, ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužilaštvima i drugim državnim organima i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, pet godina iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 167

Rukovodilac računovodstveno-finansijskih poslova

(1) Opis poslova: prati i primjenjuje propise iz računovodstvenih poslova, poreske propise i propise iz oblasti prava iz radnog odnosa, priprema nacrt budžeta i prijedlog rebalansa i prati njegovo redovno i blagovremeno izvršenje, vrši poslove iz oblasti trezorskog poslovanja, vrši likvidaciju ulaznih faktura, vrši analizu knjigovodstvenih kartica, usklađuje stanje po svim obavezama i potraživanjima, odnosno vrši usaglašavanje IOS-a (izvod otvorenih stavki) sa dobavljačima, izrađuje izvještaje računovodstva, radi periodične obračune, završne račune, prati i izvršava finansijski plan, daje naloge i instrukcije o plaćanju prispjelih obaveza i ostalih računovodstvenih transakcija, kontroliše gotovinska sredstva koja se isplaćuju iz blagajne, ostvaruje kontakt sa dobavljačima, sarađuje sa Ministarstvom pravde Republike Srpske, Ministarstvom finansija i Poreskom upravom Republike Srpske i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS ekonomskog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, posjedovanje licence za obavljanje profesionalno-stručnih aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 168

Likvidator

(1) Opis poslova: vrši obračun plata i naknada zaposlenih, vrši likvidaciju ulaznih faktura i knjiženja svih isplata, učestvuje u izradi periodičnih i završnih obračuna i izvještaja, priprema i obrađuje računovodstveno-knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, ekonomska škola ili gimnazija, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 169

Tehnički sekretar

(1) Opis poslova: obavlja administrativne i druge poslove u vezi sa obavljanjem funkcije glavnog tužioca, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje materijala za rad glavnog tužioca, obezbjeđuje tehničke uslove i vrši druge pripreme za sastanke koje održava glavni tužilac, vodi upisnike "A" i "Pov" i stara se o čuvanju predmeta zavedenih u ove upisnike, vrši prijem, zavođenje, razvođenje i arhiviranje povjerljivog materijala i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 170

Tužilački asistent - daktilograf

(1) Opis poslova: kreira tužilačka pismena po naredbi tužioca, formira dostavnice za pismena koja se dostavljaju van Tužilaštva, registruje prateće priloge uz dokument, registruje sve radnje po naredbi tužioca, obavlja poslove kopiranja, te izvršava druge zadatke dodijeljene od strane tužioca u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 6 (šest).

Član 171

IKT službenik - TCMS administrator

(1) Opis poslova: konfiguriše i održava IKT opremu i stara se o sigurnosti pristupa IKT opremi u Tužilaštvu, formira korisničke naloge, obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje TCMS, sarađuje sa IKT odjeljenjem Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, podešava sve postavke u TCMS, vrši sve ispravke u TCMS, edukuje sve zaposlene korisnike TCMS, pruža stručnu pomoć tužiocima prilikom izvođenja dokaza na sudu, obavlja poslove održavanja računara i druge tehničke opreme, vrši izradu potrebnih programa i druge poslove u vezi sa nesmetanim funkcionisanjem IT uređaja i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS elektrotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera i jedna godina radnog iskustva na istim ili poslovima iz oblasti informacionih tehnologija.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 172

Portir unutrašnjeg osiguranja

(1) Opis poslova: vrši kontrolu i identifikaciju lica prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zgrade Tužilaštva, daje licima potrebne informacije uz izdavanje propusnice za ulazak u radne prostorije Tužilaštva i preuzima propusnice nakon posjete, kontaktira sa zaposlenima u vezi s mogućnošću prijema stranaka i drugih lica, vrši kontrolu unošenja i iznošenja stvari i drugih predmeta u Tužilaštvo i iz Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 173

Spremačica radnog prostora

(1) Opis poslova: čisti radne i druge prostorije Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: osnovna škola.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

1. Odsjek pisarnice i statistike

Član 174

Rukovodilac Odsjeka pisarnice i statistike

(1) Opis poslova: rukovodi radom Odsjeka, vrši nadzor i kontrolu rada zaposlenih u Odsjeku, odgovara za blagovremeno, kvalitetno i zakonito izvršavanje svih poslova i zadataka unutar Odsjeka, koordinira i nadzire rad u pisarnici, radnje protokola, stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju i vođenju evidencija, prikuplja i obrađuje statističke podatke, sačinjava mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o radu Tužilaštva, stara se o sprovođenju naredbi i uputstava koji se odnose na rad pisarnice i rad sa dokaznim materijalom, vrši nadzor nad poslovima arhiviranja i stara se o primjeni propisa koji se odnose na imaoce dokumentarne građe i obavlja i druge poslove neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS pravnog ili drugog društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 175

Referent za unos podataka i upravljanje predmetima - upisničar

(1) Opis poslova: registruje dokumente (podneske) pristigle na već postojeće predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje nov og predmeta, odnosno faze, i one koje su predati lično i one pristigle poštom, izdaje potvrdu o prijemu, kreira omot spisa sa novom TCMS naljepnicom, čuva i rukuje fizičkim omotima spisa, ulaže podneske i dostavnice, obavlja poslove arhiviranja, čuvanja i izdavanja predmeta na revers, vodi arhivsku knjigu, obavlja druge poslove u skladu sa propisima o arhivskom poslovanju i Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 176

Referent za prijem i otpremu pošte

(1) Opis poslova: vrši prijem, zavođenje, razvrstavanje, dostavljanje i otpremu pošte za Tužilaštvo, druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 177

Arhivar

(1) Opis poslova: prikuplja, sređuje, arhivira i čuva predmete, postupa po dnevnoj naredbi tužioca, izdaje predmete na revers u skladu da naređenjem postupajućeg tužioca, sekretara Tužilaštva ili glavnog tužioca, učestvuje u selekciji arhivske građe i izlučivanju bezvrijedne dokumentarne građe iz arhive Tužilaštva, obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima i poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, IV stepen, šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 178

Vozač - kurir

(1) Opis poslova: upravlja službenim vozilom, stara se o tehničkoj ispravnosti, čistoći i opremi vozila, vodi knjigu putnih naloga, sačinjava mjesečne obračune utroška goriva i maziva, obavlja tehnički pregled i registraciju vozila, vrši dostavljanje pošte unutar i izvan Tužilaštva i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: SSS, položen vozački ispit Be-kategorije, jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

2. Stručni saradnici i savjetnici

Član 179

Stručni saradnik

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u njihovom radu, izrađuje nacrte tužilačkih odluka, obavlja pripreme za suđenja, pribavlja zakonske propise i podzakonske akte, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu i obavlja i druge poslove po nalogu i pod nadzorom tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, pravni fakultet, položen pravosudni ispit, dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 4 (četiri).

Član 180

Stručni savjetnik

(1) Opis poslova: prikuplja podatke koji se tiču ličnosti maloljetnika, prikuplja podatke i daje mišljenje tužiocu za donošenje odluke o cjelishodnosti pokretanja postupka, prikuplja podatke za primjenu vaspitnih preporuka, daje mišljenje o potrebi preduzimanja mjera smještaja maloljetnika u prihvatilište i preduzima druge mjere za obezbjeđenje prisustva maloljetnika tokom postupka, obilazi pritvorene maloljetnike i tužiocu podnosi izvještaj, ako je potrebno, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, daje mišljenje o opravdanosti primjene konkretnih vaspitnih preporuka, vaspitnih mjera i mjera bezbjednosti i njihovoj zamjeni, drugim mjerama ili obustavljanju postupka, vodi evidencije i prikuplja statističke i druge podatke i mišljenja po nalogu i zahtjevu tužioca, obavlja poslove pružanja psihološke i druge podrške i u svim ostalim krivičnim predmetima po potrebi ili nalogu okružnih tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, socijalni pedagog -defektolog, specijalni pedagog - defektolog, socijalni radnik, psiholog, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 2 (dva).

Član 181

Stručni savjetnik - ekonomista

(1) Opis poslova: pomaže tužiocima u radu na predmetima korupcije i privrednog kriminala, analizira svu relevantnu finansijsko-ekonomsku dokumentaciju u vezi sa izvršenjem krivičnih djela, pod nadzorom tužilaca učestvuje u pripremi istrage, daje stručna mišljenja i nalaze, proučava i prati propise iz ekonomsko-finansijske oblasti koji su u vezi sa istragom i vodi računa o njihovoj primjeni u tužilačkom radu i obavlja i druge poslove po nalogu tužilaca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Član 182

Službenik za informisanje - portparol

(1) Opis poslova: koordinira saradnju sa medijima te putem sredstava javnog informisanja i na drugi način obavještava javnost o radu Tužilaštva, informiše glavnog tužioca o izvještavanju medija, prati i analizira izvještavanje medija o temama koje se posredno ili neposredno odnose na rad Tužilaštva, učestvuje u kreiranju sadržaja internet stranice Tužilaštva i odgovoran je za distribuiranje informacija i drugih informativnih sadržaja putem internet stranice, priprema i otprema sva saopštenja za javnost iz Tužilaštva, priprema konferencije za novinare i učestvuje u njima, odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

(2) Uslovi za obavljanje poslova: VSS, društvenog smjera, dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i poznavanje rada na računaru.

(3) Broj izvršilaca: 1 (jedan).

GLAVA XVI
ZAJEDNIČKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ADMINISTRATIVNO I DRUGO OSOBLjE

Član 183

(1) Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta vrši se putem javnog konkursa, koji raspisuje glavni tužilac.

(2) Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta objavljuje se putem JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ili u jednom dnevnom listu koji se distribuira u Bosni i Hercegovini.

(3) Na zaposlene radnike se shodno primjenjuju odredbe Zakona o javnim tužilaštvima, Zakona o radnim odnosima u državnim organima, Zakona o radu, drugih zakona i ostalih propisa koji regulišu radne odnose u državnim organima.

Član 184

(1) Kategorije zaposlenih i broj izvršilaca po tužilaštvima primjenjivaće se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

(2) U slučaju potrebe za drugačijim brojem izvršilaca u bilo kom tužilaštvu, glavni tužioci godišnjim planom utvrdiće potrebe svog tužilaštva, bez izmjene ovog pravilnika.

Član 185

(1) Na mjesto pripravnika može biti primljen državljanin Bosne i Hercegovine koji je diplomirani pravnik i koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima.

(2) Pripravnici se zapošljavaju putem javnog konkursa, na određeno vrijeme, koje nije duže od dvije godine.

(3) Pripravnici obavljaju pripravničku praksu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita. Pripravnički rad obavlja se prema programu koji posebnim aktom propiše svako tužilaštvo.

(4) Tužilaštva mogu sa pripravnikom zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i bez naknade radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno stručnog osposobljavanja i sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje pravosudnog ispita (volonteri).

(5) Broj pripravnika i volontera utvrđuje se godišnjim planom tužilaštva, o čemu odluku donosi glavni tužilac u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

GLAVA XVII
PODRUČNE KANCELARIJE

Član 186

(1) Područne kancelarije okružnih tužilaštava su u svemu sastavni dijelovi okružnog tužilaštva na čijem području se nalaze.

(2) Broj osoblja za podršku u područnim kancelarijama određen je godišnjim planom okružnog tužilaštva u skladu sa potrebama i sredstvima tužilaštva.

GLAVA XVIII
SLUŽBA DEŽURSTVA

Član 187

(1) S ciljem osiguranja neprekidnog tužilačkog rada puna 24 sata dnevno i za vrijeme praznika i drugih neradnih dana glavni, odnosno specijalni tužilac uspostavlja stalnu službu dežurstva u kojoj učestvuju svi tužioci tužilaštva, osim glavnog, odnosno specijalnog tužioca.

(2) U izuzetnim okolnostima dežurstvo može obavljati i glavni tužilac, odnosno specijalni tužilac. Glavni i specijalni tužilac mogu iz opravdanih razloga donijeti odluku da se pojedini tužioci oslobađaju obaveze dežurstva.

(3) Raspored dežurstava dostavlja se Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, nadležnim osnovnim sudovima i okružnom sudu na datom području i drugim organima i institucijama koje odrede glavni, odnosno specijalni tužilac.

Član 188

(1) Služba dežurstva organizuje se tako da svakodnevno dežuraju tužilac, stručni saradnik, daktilograf i vozač. Dužinu trajanja dežurstva i vrijeme primopredaje dežurstva određuje glavni, odnosno specijalni tužilac.

(2) U slučaju potrebe, osim dežurnog tužioca, može se odrediti i zamjenik dežurnog tužioca

(3) Tužilac kome prestaje dežurstvo obavještava tužioca koji preuzima dežurstvo o svim bitnim događajima i predaje mu knjigu dežurstava.

(4) Opremu za potrebe dežurne službe čine: službeni mobilni telefon, prenosni računar sa štampačem, džepni diktafon, službeno motorno vozilo i knjiga dežurstva.

(5) U slučaju hitnosti i vanrednih okolnosti, glavni, odnosno specijalni tužilac može, izvan utvrđenog rasporeda dežurstva, narediti drugom tužiocu da zamijeni dežurnog tužioca pri izvršavanju obaveza u dežurstvu.

Član 189

(1) Dežurni tužilac preduzima sve radnje i mjere s ciljem vršenja prava i obaveza koje ima glavni tužilac shodno Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske, uključujući između ostalog i:

1) prijem pritužbi lica lišenih slobode na rad ovlašćenih službenih lica,

2) preduzimanje hitnih mjera ili radnji koje ne mogu biti odgođene.

(2) Sve preduzete radnje i dobijene informacije dežurni tužilac upisuje u knjigu dežurstva.

GLAVA XIX
UNUTRAŠNjE POSLOVANjE

Član 190

(1) U službenom saobraćaju sa strankama postupiće se tako da im se olakša obavljanje poslova u tužilaštvu.

(2) Prijem lica koja nisu pozvana vrši se u određeno vrijeme u okviru redovnog radnog vremena.

(3) Tužioci primaju stranke po prethodnoj najavi i za vrijeme trajanja radnog vremena.

(4) Radnici u pisarnici mogu zainteresovanim strankama davati obavještenja samo na osnovu podataka iz upisnika, dok za druga obavještenja moraju stranke uputiti tužiocu ili zamjeniku glavnog tužioca koji taj predmet ima u radu.

(5) Radnici tužilaštva nisu ovlašćeni da prilikom davanja obavještenja strankama iznose svoje lično mišljenje o odlukama ili radnjama o kojima daju obavještenja.

Član 191

(1) Spisi ili dijelovi spisa krivičnog i drugog postupka koji se nalaze u tužilaštvu mogu se, na osnovu pismenog zahtjeva stranke, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, dati na uvid ili umnožavanje po odobrenju tužioca koji postupa u predmetu, glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca ili šefa odjeljenja.

(2) Uvid u predmet ili umnožavanje spisa ili dijela spisa vrši se u prostorijama tužilaštva i u prisutnosti odgovornog radnika pisarnice.

Član 192

(1) Primanje podnesaka, spisa, telegrama, paketa i drugih pismena u tužilaštvima vrši se u toku radnog vremena u pisarnici.

(2) Obične pošiljke primljene u zatvorenim omotima otvara radnik pisarnice zadužen za prijem pošte.

(3) Povjerljive pošiljke otvara lice ovlašćeno od strane glavnog tužioca.

(4) Pošiljke upućene na ruke predaju se neotvorene licu kome su upućene.

Član 193

(1) Primanje pismena upućenih preko pošte i podizanje pismena iz poštanskog pretinca vrši lice određeno za dostavljanje i otpremu pošte ili kurir.

(2) Ako je omot preporučene pošiljke ili pošiljke na kojoj je označena vrijednost oštećen, lice na prijemu pošte ne smije pošiljku preuzeti bez komisijski utvrđenog sadržaja i stanja pošiljke i tek nakon toga preuzeće pošiljku sa zapisnikom o komisijskom nalazu.

Član 194

(1) Prilikom neposrednog prijema pismena radnik na prijemu dužan je da provjeri urednost pošiljke i zatraži da se nedostaci odmah otklone (nedovoljan broj primjeraka, nedostatak adrese, popis pismena i sl.).

(2) Ako podnosilac i nakon upozorenja ne otkloni nedostatak, primiće se ovako neuredno i nepotpuno pismeno, a na pismenu će se staviti zabilješka o upozorenju i o kakvom se nedostatku radi.

Član 195

(1) Prilikom otvaranja omota ne smiju se oštetiti poštanski pečat, pismeno i prilozi u omotu.

(2) Dužnost lica koje otvara pošiljku jeste da provjeri da li brojevi spisa navedeni na koverti (omotu) odgovaraju brojevima pismena u koverti (omotu). O svim nedostacima sačiniće se zabilješka i, ako je to moguće, odmah će se obavijestiti pošiljalac.

(3) Uz primljeno pismeno uvijek će se priložiti omot kada je datum predaje pošti od važnosti ili kad se iz samog pismena ne može utvrditi pošiljalac ili iz nekog drugog razloga koji je bitan za utvrđivanje pravovremenosti ili sadržaja primljene pošiljke.

(4) Ako je u jednom omotu bilo više pismena kojima bi trebalo priložiti omot, on će se priložiti samo jednom pismenu, a na ostalim pismenima naznačiće se osnovni broj upisnika pod kojim je upisano pismeno uz koje je priložen omot.

Član 196

(1) Na sva primljena pismena stavlja se prijemni pečat i upisuje datum prijema.

(2) Ako je pismeno u zatvorenom omotu, a prijemna služba nije ovlašćena da ga otvori, prijemni pečat sa datumom dospijeća staviće se na kovertu (omot).

(3) Ako je pismeno upućeno nekom drugom, staviće se na njemu zabilješka da je pogrešno dostavljeno i pismeno će se poslati onom na koga je adresirano. Ovako pismeno ne upisuje se u prijemnu knjigu.

(4) Na kopiji svakog prispjelog dokumenta stavlja se potvrda o prijemu, stavljanjem pečata, datuma i potpisa na kopiju. Ako je riječ o većem broju dokumentacije, ta će se dokumentacija sravniti prema podnijetom sadržaju.

(5) Sva primljena pismena upisuju se u opštu registarsku knjigu.

Član 197

(1) Prijem pismena od suda, drugih organa, pravnih lica i fizičkih lica potvrđuje se stavljanjem pečata, datuma prijema i potpisom u dostavnoj knjizi, na dostavnici ili povratnici.

(2) Na zahtjev podnosioca pismena izdaće se i posebna potvrda o prijemu, stavljanjem otiska prijemnog pečata sa unošenjem datuma i osnovnog broja iz upisnika.

(3) Kada je uz pismeno dostavljena isprava, stvari ili papir od vrijednosti, novac i sl., to se mora prilikom prijema zabilježiti na pismenu i u knjizi privremeno oduzetih predmeta.

(4) U izuzetnim slučajevima tužilaštvo će zaprimiti predmete - stvari koji se dostavljaju uz krivičnu prijavu, a zatim odmah postupiti u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i predmete predati u depozit suda.

Član 198

(1) Dostavljeni predmeti i stvari detaljno se opisuju i čuvaju u odvojenom omotu, koji čini sastavni dio osnovnog dokumenta. Podatak o primljenim predmetima zabilježiće se na pismenu i u knjizi oduzetih predmeta.

(2) Sa privremeno oduzetim predmetima postupa se u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.

(3) Predmeti koji se ne mogu držati i čuvati u tužilaštvu, kao što je eksploziv, oružje, municija i slično, predaće se nadležnim organima unutrašnjih poslova ili drugim nadležnim organima.

Član 199

(1) Kada lice dođe u tužilaštvo s namjerom da podnese usmenu krivičnu prijavu, poziva se dežurni tužilac, koji uzima prijavu i o tome sačinjava službenu zabilješku. Nakon uzimanja prijave, postupiće se dalje u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Ako tužilaštvo nije nadležno za postupanje po određenom pismenu koje podnosilac hoće da preda, lice koje zaprima pismena dužno je podnosioca upozoriti i uputiti ga da pismeno preda nadležnom organu.

(3) Ako i nakon toga podnosilac zahtijeva da se pismeno primi, lice ovlašćeno za prijem primiće pismeno, ali će na njemu naznačiti zabilješkom da je podnosilac upozoren i da mu je data odgovarajuća uputa.

Član 200

Pošta koja je upućena na ime određenog tužioca ili koja je klasifikovana kao tajna, odnosno povjerljiva predaje se lično tom tužiocu. Prijemni pečat otisne se na omotnici te se ove okolnosti i odredište zabilježe u opštu registarsku knjigu.

Član 201

(1) Tužilaštva vode evidenciju o svim primljenim i aktima koji nastanu u radu tužilaštva.

(2) Evidencija krivičnih predmeta vodi se u upisnicima u elektronskoj formi, a podaci se čuvaju na elektronskom mediju za pohranu podataka - u sistemu za automatsko upravljanje tužilačkim predmetima (TCMS).

(3) Unos podataka u TCMS, raspodjela predmeta i presignacija, postupanje sa predmetima, registrovanje naknadno pristiglih dokumenata na predmet, formiranje predmeta, spajanje i razdvajanje predmeta, ustupanje predmeta, otprema pošte, vrste predmeta i druga pitanja koja se odnose na način i pravila u postupanju korisnika TCMS propisuju se Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima, koji donosi Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine.

Član 202

(1) Evidencija ostalih predmeta vodi se u upisnicima:

1) Upisnik za personalne poslove............................................. "P",

2) Upisnik za knjigovodstveno-računovodstvene poslove........"R",

3) Upisnik za ostale administrativne poslove...................... "A",

4) Upisnik za predmete povjerljive prirode ...................... "Pov",

5) Upisnik dežurnog tužioca............................................... "UDT",

6) Knjiga oduzetih predmeta.................................................."KOP".

(2) Za svaku od ovih oznaka otvara se poseban upisnik, koji se vodi za svaku kalendarsku godinu.

Član 203

Sudu, državnim organima i drugim licima akti tužilaštva dostavljaju se u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane tužilaštva.

Član 204

(1) Otprema pošte vrši se bez odlaganja.

(2) Lice zaduženo za otpremu pošte dužno je prije otpreme provjeriti da li su pošiljke pravilno adresirane, da li ima potreban broj primjeraka, da li postoji dostavnica i slično.

(3) Nakon izvršene otpreme, lice zaduženo za otpremu potvrđuje tu radnju unošenjem datuma i svog potpisa u dostavnu knjigu ili u spis koji ostaje u tužilaštvu.

Član 205

Omot u kome se otpremaju službeni akti treba da sadrži u gornjem lijevom uglu prve strane otisak pečata otpreme, u koji se unose datum otpremanja, naziv, mjesto (sjedište) i adresa primaoca pošiljke sa oznakom poštanskog broja.

Član 206

Otprema pošte koja se odnosi na krivične predmete vrši se u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (TCMS).

Član 207

(1) Povjerljiva pošta otprema se uvijek preporučeno, odnosno u zatvorenim omotima ako se dostavljanje vrši posredstvom kurira.

(2) Omoti sa povjerljivim aktima moraju biti obezbijeđeni na pogodan način. Prilikom pečaćenja omota sa povjerljivom poštom stavlja se otisak pečata na sastavke i svaki ugao poleđine omota.

Član 208

(1) Lice određeno za otpremanje pošte vodi otpremnu knjigu, u koju se upisuju pošiljke koje se prethodno razvrstavaju na obične i preporučene.

(2) Na osnovu dostavne knjige, lice određeno za otpremu pošte svakodnevno pravda utrošak poštarine, koji se upisuje u kontrolnik poštarine.

Član 209

(1) Spisi i drugi materijali ne mogu ostati bez nadzora.

(2) Tužilac može zadržati spis kod sebe ako je to potrebno radi proučavanja predmeta i konkretnog rada, o čemu se vodi evidencija.

(3) Glavni tužilac, odnosno specijalni tužilac i sekretar tužilaštva mogu preduzimati potrebne mjere s ciljem kontrole stanja spisa.

Član 210

Spisi se ne iznose izvan prostorija tužilaštva, osim u izuzetnim okolnostima, o čemu se obavještavaju glavni tužilac, specijalni tužilac, rukovodilac odsjeka pisarnice i statistike i sekretar tužilaštva.

Član 211

(1) U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske i drugim zakonima, uz prethodno odobrenje tužioca zaduženog za predmet ili zamjenika glavnog tužioca, odnosno glavnog tužioca ili specijalnog tužioca, kad nema postupajućeg tužioca, lica koja nisu zaposlena mogu izvršiti uvid u predmet.

(2) Uvid se vrši uz nadzor tužioca koji postupa u predmetu ili sekretara tužilaštva.

Član 212

(1) Predmet se smatra završenim kad se u njemu postupak okonča u skladu sa Pravilnikom o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (TCMS).

(2) Predmet je okončan kad je postupak završen prema svim licima iz predmeta.

Član 213

(1) Završeni akti i predmeti čuvaju se u arhivi uz obezbjeđenje uslova predviđenih propisima o čuvanju i zaštiti dokumentarne građe.

(2) Prilozi spisa u elektronskom obliku, kao što su zvučni snimci suđenja, zapisnici sa suđenja i drugi materijali u elektronskom obliku, čuvaju se na odgovarajućim medijima primjenom metoda koje garantuju maksimalnu sigurnost. Ovi mediji se čuvaju jednako dugo kao i spis na koji se odnose.

(3) Arhiviranim predmetima rukuje ovlašćeni radnik pisarnice (arhivar). O arhiviranoj dokumentaciji vodi se evidencija na propisanom obrascu.

Član 214

(1) Pravnosnažno okončani predmeti arhiviraju se i čuvaju na osnovu odluke tužioca koji kroz TCMS određuje da je predmet za arhiviranje.

(2) Nosilac posla na omotu spisa ujedno označava rok čuvanja. Arhivirani tužilački predmeti sređuju se po hronološkom redu njihovog nastanka (po rednim brojevima kako se predmeti formiraju u tužilaštvu).

Član 215

(1) Ostali predmeti opšteg karaktera i predmeti nastali u radu prije uvođenja sistema za automatsko upravljanje predmetima sređuju se po godinama nastanka, a u okviru godine po rednim brojevima i klasifikacionim oznakama.

(2) Akti određeni stepenom povjerljivosti i evidencije o tim aktima vode se i čuvaju na način kojim se obezbjeđuje njihova povjerljivost.

Član 216

U slučaju kad tužilac donese odluku o obustavljanju krivičnog postupka ili nesprovođenju istrage, odlučiće i o daljem postupanju sa vrijednostima i drugim stvarima ako se one nalaze u tužilaštvu.

Član 217

Prilikom izdavanja spisa iz arhive, na mjesto izdvojenih spisa ulažu se bilješke o tome gdje se spis nalazi ili se ulaže potpisani revers radnika kome je spis iz arhive izručen. Nakon vraćanja spisa u arhivu revers će se poništiti.

Član 218

(1) Za svaku jedinicu dokumentacije (akt, predmet, dosije i sl.) utvrđuje se rok čuvanja.

(2) Rokovi čuvanja utvrđuju se listom kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja.

(3) Rokovi čuvanja završenih predmeta počinju teći istekom godine u kojoj je predmet završen i arhiviran.

Član 219

Rokovi čuvanja pojedinih predmeta uloženih u arhivu su sljedeći:

1) krivični predmeti u kojima je zaprećena kazna dugotrajnog zatvora čuvaju se trideset godina,

2) krivični predmeti u kojima je zaprećena kazna zatvora preko petnaest godina čuvaju se dvadeset godina,

3) krivični predmeti u kojima je zaprećena kazna zatvora preko deset godina čuvaju se petnaest godina,

4) krivični predmeti u kojima je zaprećena kazna zatvora preko pet godina čuvaju se deset godina,

5) krivični predmeti u kojima je zaprećena kazna zatvora preko tri godine čuvaju se pet godina,

6) krivični predmeti u kojima je zaprećena kazna zatvora preko jedne godine, čuvaju se preko tri godine,

7) krivični predmeti u kojima je zaprećena kazna zatvora do jedne godine ili novčana kazna čuvaju se dvije godine,

8) krivični predmeti u kojima je postupak prekinut i krivični predmeti protiv nepoznatog počinioca krivičnog djela čuvaju se do nastupanja apsolutne zastare.

Član 220

Trajno se čuvaju, odnosno do predaje nadležnom arhivu:

1) upisnici, imenici i personalni dosijei radnika zaposlenih u tužilaštvu,

2) spisi iz posebne arhive glavnog tužioca te pojedini spisi trajne vrijednosti i značaja utvrđenih u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti.

Član 221

Nakon isteka rokova čuvanja spisi se izdvajaju iz arhive tužilaštva i sa njima se postupa prema propisima o postupku odabiranja arhivske građe iz dokumentarne građe.

GLAVA XX
GODIŠNjI PLAN

Član 222

(1) Glavni tužilac na početku svake godine donosi godišnji opšti plan rada, koji sadrži:

1) prijedlog broja potrebnih tužilaca u svakom od odjeljenja radi efikasnijeg rada na predmetima iz nadležnosti tužilaštva,

2) prijedlog broja potrebnih administrativnih radnika za obavljanje administrativnih zadataka tužilaštva,

3) ako su potrebni, a u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava, broj pripravnika i volontera koje je potrebno angažovati,

4) po potrebi, novi raspored organizacije zaposlenih u tužilaštvu,

5) plan poslova uprave tužilaštva za tu godinu,

6) druge planove potrebne za nesmetan rad tužilaštva.

(2) Omjer broja radnih mjesta zaposlenih u odnosu na sistematizovani broj tužilaca je dva zaposlena na jednog tužioca.

(3) Iz navedenog omjera izuzimaju se radna mjesta na kojima izvršioci ne pružaju direktnu podršku radu tužilaca, odnosno radna mjesta pripravnika, volontera, telefoniste, domara, portira, spremačice i vozača ako ne obavljaju kurirske poslove.

(4) Omjer stručnih saradnika u tužilaštvima u odnosu na sistematizovani broj tužilaca jeste jedan stručni saradnik na tri tužioca.

Član 223

U godišnjem planu utvrđuju se ciljevi tužilaštva kada je riječ o prosječnoj dužina trajanja predmeta, rješavanju starih predmeta i rješavanju KT i KTA predmeta, utvrđuju se ciljevi koji se odnose na unapređenje kvaliteta rada tužilaštva, koje se ogleda u povećanju osuđujućih presuda u odnosu na broj podignutih optužnica i u smanjenju uvaženih pritužbi u odnosu na broj uloženih pritužbi, i ciljevi koji se tiču povećanja transparentnosti i povjerenja građana u rad tužilaštva.

Član 224

Radi kontrole sprovođenja godišnjeg plana, glavni tužilac može narediti da se izrade mjesečni ili kvartalni izvještaji i periodična procjene rada.

Član 225

Tužioci i stručni saradnici dužni su da nose službene legitimacije, koje izdaje glavni republički tužilac. Izgled i sadržaj službene legitimacije i utvrđuje se pravilnikom, koji donosi glavni republički tužilac.

Član 226

(1) Tužioci i svi zaposleni u tužilaštvu dužni su da se ponašaju u skladu sa sljedećim pravilima:

1) svi podaci i informacije do kojih se dođe tokom obavljanja dužnosti povjerljivog su karaktera,

2) strankama se ne smije davati lično mišljenje o postupku i eventualnim pravima i obavezama, niti ih tužioci i svi zaposleni u tužilaštvu smiju savjetovati,

3) bez odobrenja glavnog tužioca ne smiju se primati uputstva od lica van tužilaštva,

4) svi su dužni obezbijediti ažurnost u izvršavanju dužnosti,

5) prilikom izvršavanja svojih dužnosti svi su dužni da se rukovode principom nepristrasnosti,

6) ne smiju se preduzimati javne ili privatne radnje ili aktivnosti koje mogu dovesti u pitanje nezavisnost i nepristrasnost tužilaštva kao cjeline i na taj način dovesti u pitanje javno povjerenje u rad tužilaštva,

7) svi su dužni izvijestiti glavnog tužioca o svim vanrednim aktivnostima, odnosno o vanrednim zaradama i drugim vidovima novčanih primanja ostvarenih izvan tužilaštva.

8) tužioci su dužni da nose togu prilikom pojavljivanja pred nadležnim sudom.

(2) Glavni tužilac izvještava Visoki sudski i tužilački savjet BiH o nepoštovanju ovih pravila od strane zamjenika glavnog tužioca i tužilaca.

GLAVA XXI
BUDžET

Član 227

(1) Republičko tužilaštvo sa okružnim tužilaštvima ima budžet koji je sastavni dio budžeta Republike Srpske shodno Zakonu o javnim tužilaštvima.

(2) Republičko tužilaštvo priprema svoj budžet za narednu godinu prema svakoj stavci u okviru organizacijskog koda svakog tužilaštva.

(3) Radi izrade budžeta, okružna tužilaštva obavezna su Republičkom tužilaštvu dostaviti prijedloge budžeta za narednu godinu, najkasnije do 25. avgusta tekuće godine.

(4) Republičko tužilaštvo ima ovlašćenja da kontroliše prijedloge budžeta okružnih tužilaštava te vrši korekcije predloženih budžeta radi sačinjavanja konačnog prijedloga budžeta za svako okružno tužilaštvo.

(5) Sa konačnim prijedlogom budžeta svih tužilaštava glavni republički tužilac postupa prema zakonskim propisima.

Član 228

Okružna tužilaštva dužna su Republičkom tužilaštvu dostavljati šestomjesečnu analizu budžeta po svakoj stavci, sa obrazloženjem utroška sredstava i obrazloženim prijedlozima za tražena sredstava po datim stavkama.

Član 229

Praćenja izvršenja budžeta sastoje se u sljedećim obavezama svakog tužilaštva:

1) izvršenje i kontrolisanje materijalno-finansijskih poslova,

2) izrada finansijskih planova,

3) praćenje korišćenja budžetskih sredstava,

4) izrada mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih obračuna,

5) sastavljanje analiza i informacija iz oblasti računovodstvenih i materijalnih poslova,

6) odgovornost za zakonito i blagovremeno vođenje knjigovodstvenih evidencija.

Član 230

Tužilaštva u Republici Srpskoj u izvršavanju svojih obaveza dužna su sva plaćanja vršiti putem Trezora, što se knjiži u Glavnoj knjizi Trezora, shodno propisima iz ove oblasti.

GLAVA XXII
POSTUPAK DONOŠENjA I OBJAVLjIVANjE PRAVILNIKA

Član 231

(1) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske donosi glavni republički tužilac uz pribavljeno mišljenje kolegijuma tužilaca Republičkog tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, a uz saglasnost Ministarstva pravde Republike Srpske.

(2) Pravilnik se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", na internet stranici Republičkog tužilaštva i oglasnoj tabli svih tužilaštava.

Član 232

(1) Glavni republički tužilac prati primjenu ovog pravilnika s ciljem obezbjeđenja nesmetanog i zakonitog funkcionisanja tužilaštava i po potrebi donosi njegove izmjene i dopune na način utvrđen ovim pravilnikom.

(2) Prijedlog izmjena ili dopuna pravilnika, osim glavnog republičkog tužioca, mogu podnijeti pojedinačno specijalni tužilac i glavni okružni tužioci.

Član 233

(1) Prijedlog izmjena i dopuna mora biti pismeno obrazložen, a cilj predloženih izmjena treba da bude poboljšanje rada i funkcionisanja tužilaštava.

(2) Svaki prijedlog za izmjenu ili dopunu pravilnika dostavlja se glavnom republičkom tužiocu, koji ove prijedloge dostavlja kolegijumu tužilaca Republičkog tužilaštva na dalji postupak.

(3) Nakon što kolegijum Republičkog tužilaštva da mišljenje na prijedlog izmjena i dopuna pravilnika, prijedlog se dostavlja na mišljenje Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, odnosno na saglasnost Ministarstvu pravde Republike Srpske.

(4) Izmjene ili dopune Pravilnika objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srpske", na internet stranici Republičkog tužilaštva i oglasnoj tabli svih tužilaštava.

GLAVA XXIII
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 234

Zaposleni koji su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog pravilnika ispunjavali uslove za obavljanje poslova na koje su raspoređeni, a koji se razlikuju u pogledu vrste, stepena stručne spreme ili drugih uslova u odnosu na ovaj pravilnik, a navedene poslove obavljaju više od pet godina, nastavljaju da obavljaju poslova na koje su raspoređeni.

Član 235

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum