Vaš pravni kompas 

  • Pravilnik o prekogranicnom prometu otpada

  • Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
Zakoni Federacije Bosne i Hercegovine i propisi Federacije Bosne i Hercegovine
 #386  by law
 
PRAVILNIK O PREKOGRANIČNOM PROMETU OTPADA

("Sl. novine FBiH", br. 7/2011, 39/2015 i 25/2019)I. Opće odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se opći principi za prekogranični promet opasnog i neopasnog otpada, granični prijelazi otvoreni za prekogranični promet opasnog i neopasnog otpada i liste opasnog i neopasnog otpada u prekograničnom prometu.

Član 2

Prekogranični promet otpadom obuhvaća uvoz, izvoz i prevoz otpada na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 3

U smislu ovog Pravilnika sljedeći izrazi znače:

- Država izvoza je država iz koje se pošiljka otpada namjerava otpremiti ili je otpremljena.

- Država uvoza je država u koju se pošiljka otpada namjerava otpremiti ili je otpremljena radi tretmana i/ili odlaganja.

- Država tranzita je država kroz koju se otpad namjerava prevoziti ili je prevezen osim države izvoza odnosno uvoza.

- Nadležna tijela u prekograničnom prometu su:

- nadležno tijelo izvoza je tijelo koje određuje država izvoza,

- nadležno tijelo uvoza je tijelo koje određuje država uvoza,

- nadležno tijelo tranzita je tijelo koje određuje država tranzita.

- Pošiljatelj otpada (izvoznik) je pravna ili fizička osoba koja izvozi otpad radi tretmana i/ili odlaganja.

- Primatelj otpada (uvoznik) je pravna ili fizička osoba kojoj se otpad otprema radi tretmana i/ili odlaganja.

- Pošiljka otpada je količina određenog tipa otpada koju pošiljatelj otpada šalje primatelju radi tretmana i/ili odlaganja i uključuje propisane posude i/ili spremnike u kojima se otpad nalazi.

- Baselska konvencija je konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju.

- Obavijest o prekograničnom prometu - Notifikacija je formular OPP koji predstavlja transportnu dokumentaciju o kretanju otpada od tačke odakle je njegovo kretanje započelo do trenutka tretmana i/ili odlaganja, a kojeg ispunjava pošiljatelj otpada.

- Dokument o prometu je formular DOP koji predstavlja transportnu dokumentaciju o kretanju svake pojedine pošiljke opasnog otpada od tačke odakle je njegovo kretanje započelo do trenutka tretmana i/ili odlaganja, kojeg ispunjava pošiljatelj i primatelj opasnog otpada.

- Otpremanje otpada je prekogranični promet otpada namijenjenog tretmanu i/ili odlaganju koji se planira ili je u toku.

- Nezakonit promet je svaki promet definiran posebnim propisom.

- Tretman je bilo koji od postupaka R1-R13 propisan posebnim propisom.

- Odlaganje je bilo koji od postupaka D1-D15 propisan posebnim propisom.

Član 4

Promet opasnog otpada radi odlaganja između entiteta Bosne i Hercegovine propisan je Zakonom o upravljanju otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 5

Pošiljku otpada u prekograničnom prometu na području Federacije Bosne i Hercegovine moraju pratiti dokumenti određeni Zakonom i ovim Pravilnikom, od stavljanja pošiljke u promet u državi izvoza, kroz države tranzita do konačnog odlaganja ili tretmana otpada u državi uvoza.

Obrasci za otpad se ovjeravaju na dvanaest mjeseci od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. Granični prijelazi otvoreni za prekogranični promet otpada

Član 6

Prekogranični promet otpada dopušten je preko graničnih prijelaza:

Granični prijelazi između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske su:

Cestovni granični prijelazi: Orašje - Županja, Šamac - Sl. Šamac, Gradiška - Stara Gradiška, Izačić - Ličko Petrovo Selo, Kamensko - Kamensko, Gorica - Vinjani Donji, Bijača - Nova Sela, Neum-Klek

Željeznički granični prijelazi su: Šamac - Slavonski Šamac, Dobrljin - Volinja, Čapljina - Metković, Brčko - Drenovci, Martin Brod - Ličko Dugo Polje

Granični prijelazi između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije su:

Cestovni granični prijelazi: Rača - Sremska Rača, Karakaj - Mali Zvornik (Novi Most), Vardište - Kotroman,

Željeznički granični prijelazi: Bijeljina - Sremska Rača, Zvornik - Brasina

Granični prijelazi između Bosne i Hercegovine i Republike Crne Gore su:

Cestovni granični prijelazi: Klobuk - Ilino Brdo, Hum - Šćepan Polje

Željeznički granični prijelazi: nema

III. Prekogranični promet neopasnog otpada

Član 7

Svaku pošiljku neopasnog otpada osim za pošiljku neopasnog otpada iz člana 7a. ovog Pravilnika koja se uvozi u Federaciju Bosne i Hercegovine mora pratiti formular OPP iz Priloga IVA i IVB ovog Pravilnika, koji se dostavlja ministarstvu u dva primjerka i ugovor između uvoznika i operatera koji ističe ekološki način upravljanja otpadom.

U formular iz stava 1. ovog člana unose se podaci o osobama odgovornim za pošiljku otpada, ključnom broju otpada iz Kataloga otpada i djelatnosti u kojoj je nastao, identifikacijskoj oznaci prema Prilogu II. - Popis neopasnog otpada, oznaci, vrsti i količini otpada u pošiljci, datumu slanja pošiljke, postupku tretmana i/ili odlaganja, datumu prijema otpada od strane uvoznika/primatelja otpada, te količini i datumu prijema otpada u postrojenju za odlaganje i/ili tretman otpada.

Svaka pošiljka neopasnog otpada koja se provozi područjem Federacije Bosne i Hercegovine radi tretmana mora biti propraćena odgovarajućim dokumentom propisanim od strane države izvoza.

Svaka pošiljka otpada izričito namijenjenog laboratorijskoj analizi radi procjene bilo njegovih fizikalnih ili hemijskih obilježja ili za utvrđivanje koliko je pogodan za postupke tretmana ili odlaganja ne podliježe postupku prethodne pisane obavijesti ako ne prelazi količinu od 25 kg.

Član 7a

Svaku pošiljku neopasnog otpada ključnog broja prema Pravilniku o kategorijama otpada sa listama ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/05) 19 12 10 zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada) koji se uvozi u Federaciju Bosne i Hercegovine iz Evropske unije mora pratiti saglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) o dozvoli za uvoz goriva iz otpada. Ministarstvo izdaje saglasnost, ako je dostavljena slijedeća dokumentacija:

1. Obrazac obavijesti o prekograničnom prometu otpada - notifikacija i dokument o prometu izdani od strane nadležnog tijela države polazišta i popunjeni od strane podnosioca obavijesti,

2. Ugovor između podnosioca obavijesti (izvoznika) i postrojenja za obradu otpada (uvoznika),

3. Odgovarajuća polica osiguranja ili garancija banke u iznosu dovoljnom za pokriće svih planiranih pošiljki,

4. Odgovarajuće police osiguranja ili garancije banke od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama za svakog predviđenog prijevoznika,

5. Okolišna dozvola i upotrebna dozvola postrojenja za obradu otpada,

6. Dozvola podnosioca obavijesti,

7. Popis predviđenih prijevoznika i ruta transporta uključujući moguće alternativne puteve,

8. Popis nadležnih tijela uključenih u prekogranični promet otpada,

9. Hemijska analiza sastava otpada,

10. Drugi dokazi po zahtjevu Ministarstva.

IV. Prekogranični promet opasnog otpada

Član 8

Svaku pošiljku opasnog otpada koja se izvozi, uvozi ili provozi područjem Federacije Bosne i Hercegovine mora pratiti saglasnost Ministarstva o dozvoli izvoza, uvoza ili tranzita opasnog otpada, Obavijest o prekograničnom prometu - Notifikacija na formularu OPP i Dokument o prometu na formularu DOP.

U Obavijest o prekograničnom prometu - Notifikacija iz stava 1. ovoga člana unose se podaci određeni u Dodatku VA Baselske konvencije i dostavlja se ministarstvu na formularu OPP u dva primjerka.

U Dokument o prometu iz stava 1. ovoga člana unose se podaci određeni u Dodatku VB Baselske konvencije i dostavlja se ministarstvu na formularu DOP u dva primjerka.

Član 9

Ako je došlo do bitne promjene u pojedinostima i/ili uvjetima otpreme za koju je izdana saglasnost iz člana 8. stava 1. ovog Pravilnika, uključujući promjene planirane količine otpada, smjera putovanja pošiljke, datuma otpreme ili prijevoznika, pošiljatelj otpada je dužan odmah obavijestiti Ministarstvo kao i sva nadležna tijela tranzita i uvoza, te primatelja.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, pošiljatelj otpada dužan je podnijeti novu obavijest osim u slučaju kada sva nadležna tijela tranzita i uvoza dostave pismenu saglasnost da za predložene promjene nije potrebna nova obavijest.

Ako takve promjene uključuju i druga nadležna tijela osim onih navedenih u prvobitnoj obavijesti, pošiljatelj otpada dužan je podnijeti novu obavijest.

Član 10

Pošiljatelj ili provoznik opasnog otpada dužan je najaviti svaku pošiljku opasnog otpada tri dana prije otpremanja Ministarstvu i Federalnom ministarstvu finansija - Carinskoj upravi na graničnom prijelazu preko kojeg će se obaviti izvoz opasnog otpada.

Član 11

Primatelj opasnog (uvoznik) otpada mora u roku od tri dana od preuzimanja opasnog otpada potvrditi prijem opasnog otpada na Dokumentu o prometu, čiju kopiju dostavlja Ministarstvu i pošiljatelju (izvozniku) opasnog otpada.

Pošiljatelj otpada (izvoznik) dužan je osigurati da primatelj otpada (uvoznik) potvrdi prijem otpada na formularu Dokumenta o prometu.

Član 12

Pošiljatelj opasnog otpada dužan je osigurati da primatelj otpada u najkraćem roku, a ne dužem od 180 dana po prijemu otpada dostavi Ministarstvu kopiju ovjerenog Dokumenta o prometu s ovjerenim podacima o obavljenom tretmanu i/ili odlaganju.

Član 13

Na povrat opasnog otpada čiji se tretman ili odlaganje ne može izvršiti kako je planirano u skladu s uvjetima iz Obavijesti o prekograničnom prometu primjenjuju se odredbe člana 8. Baselske konvencije i Zakona.

Na povrat opasnog otpada u slučaju nezakonite pošiljke primjenjuju se odredbe člana 45. Zakona o upravljanju otpadom.

Otpad iz stava 1. i 2. ovoga člana vraća se u Federaciju BiH i skladišti do ponovnog izvoza, do vraćanja pošiljatelju ili do predaje ovlaštenoj osobi u Federaciju BiH.

Za izvoz opasnog otpada iz stava 1. i 2. ovoga člana pošiljatelj otpada ili druga pravna ili fizička osoba u njegovo ime dužna je pribaviti novu saglasnost Ministarstva osim u slučaju kada sva nadležna tijela tranzita i uvoza dostave pismenu saglasnost da nova Obavijest nije potrebna.

Sve troškove proizašle iz povrata opasnog otpada i njegovog skladištenja u skladu sa Zakonom i ovim Pravilniku snosi pošiljatelj (izvoznik) otpada.

Član 14

Izuzetak, pošiljka otpada iz člana 13. stav 1. ovog Pravilnika neće biti vraćena u Federaciju BiH u slučajevima kada:

- pošiljatelj otpada ili druga pravna ili fizička osoba u njegovo ime može osigurati prihvatljiv način tretmana ili odlaganja otpada u državi uvoza ili nekoj drugoj državi, ili

- primatelj otpada je otpad izmiješao s drugim otpadom tako da ih više nije moguće odvojiti.

Ako se tretman ili odlaganje opasnog otpada može osigurati u državi uvoza, potrebna je pismena saglasnost svih nadležnih tijela tranzita i uvoza, a pošiljatelj otpada dužan je nadležnom tijelu uvoza podnijeti obrazložen zahtjev za odobrenje promjene postrojenja za odlaganje ili tretman te o tome obavijestiti Ministarstvo.

Pošiljatelj otpada može iz opravdanih razloga zatražiti od Ministarstva da podnese zahtjev iz stava 2. ovoga člana.

Ako se tretman ili odlaganje opasnog otpada osigurava izvan države uvoza, potrebna je pismena saglasnost svih nadležnih tijela tranzita i uvoza i nova saglasnost Ministarstva.

Član 15

Za potrebe prekograničnog prometa opasnog i neopasnog otpada, proizvođač, pošiljatelj, primatelj otpada, kao i sve nadležne institucije dužni su da klasificiraju otpad prema Listama otpada koje se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 16

Prilog I. - Popis opasnog otpada, Prilog II. - Popis neopasnog otpada, Prilozi III, IVA, IVB, VA i VB koji sadrže Formulare OPP i DOP s propisanim sadržajem i uputom o popunjavanju štampani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

V. Završne odredbe

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Samostalni član Pravilnika o izmjeni i Pravilnika o prekogrničnom prometu otpada

("Sl. novine FBiH", br. 39/2015)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum