Vaš pravni kompas 

  • Pravilnik o postupku određivanja i načinu rada konsultativnog tužioca za novoimenovane i tužioce

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1629  by comodore
 
Službeni glasnik BiH, broj 30/21
Na osnovu člana 17. stav 8. i 9. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 24.3.2021. godine, donijelo je


PRAVILNIK O POSTUPKU ODREĐIVANJA I NAČINU RADA KONSULTATIVNOG TUŽIOCA ZA NOVOIMENOVANE I DRUGE TUŽIOCE


Član 1.


Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi i postupak određivanja konsultativnog tužioca, njegova prava i dužnosti, te način vrednovanja njegovog rada.

TUŽIOCI KOJIMA SE ODREĐUJU KONSULTATIVNI TUŽIOCI


Član 2.


(1) Konsultativni tužilac određuje se tužiocu koji se prvi put imenuje na tu funkciju, bez obzira da li je prethodno radio kao stručni saradnik/savjetnik u sudu ili tužilaštvu.

(2) Konsultativni tužilac može se odrediti tužiocu s tužilačkim iskustvom dužim od godinu dana, za kojeg glavni tužilac ocijeni da mu je potreban dodatni period stručne pomoći i podrške.

(3) Konsultativni tužilac može se odrediti i tužiocu koji mijenja referat a glavni tužilac ocijeni da mu je potreban dodatni period stručne pomoći i podrške s obzirom na težinu referata.

USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONSULTATIVNOG TUŽIOCA


Član 3.


(1) Za konsultativnog tužioca može biti određen tužilac iz tog tužilaštva koji posjeduje minimalno 5 godina tužilačkog iskustva i prema mišlјenju Ureda glavnog tužioca posjeduje dovolјan stepen stručnog znanja i iskustva u radu.

(2) Posebni uslovi za izbor konsultativnog tužioca su:

a) najmanja ocjena rada u skladu s Kriterijima za ocjenjivanje rada tužilaca - uspješno obavlјa tužilačku funkciju,

b) razvijene organizacione i komunikacione sposobnosti,

c) sposobnost za prenošenje znanja i vještina,

d) dostupnost za kontinuiran rad s tužiocem iz člana 2. ovog pravilnika.

FORMIRANJE LISTE I ODREĐIVANJE KONSULTATIVNOG TUŽIOCA


Član 4.


(1) Glavni tužilac formira listu konsultativnih tužilaca.

(2) Glavni tužilac objavlјuje interni poziv za izbor konsultativnog tužioca.

(3) Zainteresovani tužilac će uz prijavu priložiti kratku biografiju i motivaciono pismo.

(4) Sposobnost kandidata za obavlјanje poslova konsultativnog tužioca utvrđuje se na osnovu mišlјenja Ureda glavnog tužioca.

(5) Ured glavnog tužioca će prilikom rangiranja kandidata na listi voditi računa o uslovima iz člana 3. ovog pravilnika.

(6) Odluku o konačnoj listi konsultativnih tužilaca, zajedno s obrazloženjem, donosi glavni tužilac na osnovu mišlјenja Ureda glavnog tužioca, a u okviru svojih ovlaštenja da organizuje rad u tužilaštvu.

(7) U slučaju da se na interni poziv glavnog tužioca niko ne prijavi, glavni tužilac će sam izabrati konsultativne tužioce, vodeći računa da su ispunjeni uslovi iz člana 3. ovog pravilnika.

OBUKA KONSULTATIVNIH TUŽILACA


Član 5.


(1) Svi tužioci s liste konsultativnih tužilaca obavezni su pohađati specijalističku obuku za obavlјanje mentorstva koja se kontinuirano organizuje u okviru centara za edukaciju.

(2) Obuka za konsultativnog tužioca nije preduslov za početak rada s tužiocem iz člana 2. ovog pravilnika.

(3) Obuka će se obavlјati prema programu koji utvrđuju entitetski CEST-ovi i Pravosudna komisija Brčko distrikta u saradnji s VSTV-om BiH.

TRAJANJE MENTORSTVA


Član 6.


(1) Za svakog tužioca iz člana 2. ovog pravilnika imenuje se konsultativni tužilac s liste vodeći računa da specijalistička znanja konsultativnog tužioca odgovaraju rasporedu tužioca u odjel/odsjek.

(2) Tužiocu iz člana 2. ovog pravilnika određuje se konsultativni tužilac na period od godinu dana.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, period mentorstva se može produžiti odlukom glavnog tužioca na prijedlog tužioca iz člana 2. ovog pravilnika ili konsultativnog tužioca.

(4) Određivanje konsultativnog tužioca ne isklјučuje kraći vremenski period za rad u grupi, sa svim novoimenovanim tužiocima u tom tužilaštvu, a radi zajedničke obuke koja će osigurati usvajanje znanja o zajedničkim dnevnim poslovima i vrijednostima.

PRAVA I DUŽNOSTI KONSULTATIVNOG TUŽIOCA


Član 7.


(1) Prava i obaveze konsultativnog tužioca mogu prestati prije isteka perioda od godinu dana iz slјedećih razloga:

a) ako to zatraži konsultativni tužilac;

b) ako to zatraži tužilac iz člana 2. ovog pravilnika, a zbog neslaganja u komunikaciji s konsultativnim tužiocem;

c) ako Ured glavnog tužioca ocijeni da konsultativni tužilac nesavjesno ili neuredno obavlјa povjereni posao.

(2) Odluku o prestanku prava i obaveza na osnovu stava 1. ovog člana donosi glavni tužilac na prijedlog Ureda glavnog tužioca.

(3) U slučajevima iz stava 1. ovog člana glavni tužilac će novoimenovanom tužiocu dodijeliti drugog konsultativnog tužioca do isteka perioda mentorisanja. https://www.anwalt-derbeste.de

Član 8.


Konsultativni tužilac je dužan da stvori profesionalno radno okruženje, te da:
a) tužioca iz člana 2. ovog pravilnika uklјuči u širi kontekst rada u tužilaštvu,

b) pomogne mu u interpretaciji i analizi rezultata dobijenih u toku rada,

c) pruži mu stručnu podršku i usmjerava ga u radu,

d) daje mu povratnu informaciju o uspješnosti u radu,

e) pregleda sve njegove odluke,

f) potiče ga na unapređenje stručnih znanja, kritičko promišlјanje i samostalnost u radu.

IZVJEŠTAVANJE I NADZOR NAD RADOM KONSULTATIVNOG TUŽIOCA


Član 9.


(1) Konsultativni tužilac je dužan svaka tri mjeseca podnijeti glavnom tužiocu izvještaj o radu s tužiocem iz člana 2. ovog pravilnika.

(2) Izvještaj konsultativnog tužioca treba da sadrži informacije o preduzetim radnjama i aktivnostima u izvještajnom periodu, mišlјenje o stručnoj osposoblјenosti i ostvarenom napretku kao i preporuke za edukaciju i dalјnje stručno usavršavanje tužioca iz člana 2. ovog pravilnika.

(3) Ocjenjivači rada uzet će u obzir mišlјenje/izvještaj konsultativnog tužioca.

(4) Nadzor nad radom konsultativnog tužioca vrši Ured glavnog tužioca i glavni tužilac.

VREDNOVANJE RADA KONSULTATIVNIH TUŽILACA


Član 10.


Rad tužilaca koji su odlukom glavnog tužioca iz člana 6. ovog pravilnika imenovani za konsultativnog tužioca je posebno vrednovan Pravilnikom o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca.

IZMJENA I DOPUNA LISTE KONSULTATIVNIH TUŽILACA


Član 11.


(1) Glavni tužilac će tužioca brisati s liste konsultativnih tužilaca u slјedećim situacijama:

a) na obrazložen zahtjev konsultativnog tužioca,

b) po prestanku tužilačkog mandata,

c) uslјed dužeg vremenskog odsustva.

(2) Dopuna liste konsultativnih tužilaca se vrši prema odredbama člana 4. ovog pravilnika.

NADZOR NAD PROVOĐENJEM PRAVILNIKA


Član 12.


(1) Glavni tužioci su dužni Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštava i Stalnoj komisiji za edukaciju i sudsku dokumentaciju VSTV-a BiH dostaviti Odluku o formiranju liste konsultativnih tužilaca s obrazloženjem, kao i sve odluke o izmjenama te odluke.

(2) Stalna komisija za efikasnost i kvalitet tužilaštava i Stalna komisija za edukaciju i sudsku dokumentaciju VSTV-a mogu zatražiti da glavni tužioci dostave odluke iz člana 6. stav 2. i 3. ovog pravilnika, kao i izvještaje konsultativnih tužilaca iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA


Član 13.


Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 07-13-3-1405/2021
29. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Halil Lagumdžija, s. r.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum