Vaš pravni kompas 

  • Pravilnik o osposobljavanju pruzanja prve pomoci Bosne i Hercegovine

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #15  by legalis
 
PRAVILNIK O OSPOSOBLjAVANjU PRUŽANjA PRVE POMOĆI BOSNE I HERCEGOVINE
("Sl. glasnik BiH", br. 13/2007)

Član 1

(Predmet)

I - OPŠTE ODREDBE

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi i način osposobljavanja kandidata za vozače vozila na motorni pogon / u daljnjem tekstu: kandidati / iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći, uslovi koje trebaju ispunjavati organizacije koje izvode obuku za osposobljavanje pružanja prve pomoći, način osposobljavanja i program i način polaganja ispita, uslovi koje trebaju ispunjavati kadrovi koji obavljaju osposobljavanje i provjeru osposobljenosti za pružanje prve pomoći, potrebna dokumentacija i vrsta i način vođenja potrebnih evidencija, naknade, način kontrole kvaliteta osposobljavanja i provjere osposobljenosti za pružanje prve pomoći.

II - OSPOSOBLjAVANjE ZA PRUŽANjE PRVE POMOĆI

Član 2

(Nadležnost)

(1) Osposobljavanje pružanja prve pomoći organizuje Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Crveni krst/križ BiH), a provode organizacije entiteta, kantona i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt), ovlaštene od organa nadležnog za zdravstvo.

(2) Uz zahtjev za odobravanje obavljanja poslova osposobljavanja pružanja prve pomoći se dostavlja:

a) Rješenje o upisu u registar nadležnog organa,

b) Dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 5. i 6. ovog Pravilnika,

c) Nastavni plan i program, po nastavnim jedinicama.

Član 3

(Obuka)

(1) Osposobljavanje pružanja prve pomoći obavlja se kroz obuku pružanja prve pomoći (u daljnjem tekstu:obuka), po prijavi kandidata, u skladu sa nastavnim planom i programom koji je prilog broj 1. i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obuku obavlja doktor medicine (u daljnjem tekstu: predavač).

(3) Obuka je obavezna i izvodi se istovremeno u grupi od najmanje tri, a najviše trideset kandidata.

(4) Obuka se sastoji iz:

a) teoretskog dijela, koji traje šest školskih sati i

b) praktičnog dijela, koji traje tri školska sata.

Član 4

(Naknada)

(1) Iznos naknade za osposobljavanje i polaganje ispita iz prve pomoći je jedinstven na cijelom području Bosne i Hercegovine.

(2) Visinu naknade, namjenu sredstava i njenu raspodjelu utvrđuje Predsjedništvo Društva Crvenog krsta/križa BiH.

Član 5

(Uslovi u kojima se obavlja obuka)

(1) Obuka se izvodi u prostorijama koje imaju:

a) radnu površinu, po osobi, najmanje 1,5 m²,

b) radnu površinu najmanje 8 m² za nastavnike,

c) prostorije površine najmanje 20 m²,

d) grijanje sobne temperature,

e) prirodnu ili vještačku ventilaciju i sanitarni čvor,

f) osvjetljenje od najmanje 150 luksa,

g) odgovarajući namještaj i opremu, i to:

1) školsku ploču ili odgovarajuću ploča za pisanje,

2) ormare za nastavni pribor, opremu i dokumentaciju,

3) radne stolove i stolice s naslonom ili stolice s podlogom za pisanje.

Član 6

(Nastavna sredstva)

(1) Prilikom obuke koriste se sljedeća sredstva i pomagala:

a) sanitetski materijal i priručna sredstva za imobilizaciju,

b) komplet prve pomoći za vozilo, sa propisanim sadržajem,

c) lutku/e za reanimaciju i sredstva za čišćenje i dezinfekciju lutke,

d) šeme, odnosno slike ili crteže povreda i uputstva za pružanje prve pomoći,

e) priručnici, brošure sa test pitanjima, knjige i dr.

(2) Pored navedenog u stavu 1. ovog člana, mogu se koristiti i tehnička pomagala: TV, video, DVD, video projektor, grafoskop, simulatori reanimacije, kompleti i dr.

(3) U kabinetu se ne može koristiti profesionalna medicinska oprema, kramerova šina, profesionalna nosila i sl.

Član 7

(Mjesto obuke)

(1) Crveni krst/križ BiH, kod kojeg je kandidat započeo obuku, dužan je istu okončati u roku od dvadeset dana od dana započinjanja.

(2) Kandidat koji prekine obuku ima pravo da je nastavi u istoj organizaciji, ako od dana početka do dana nastavka obuke nije prošlo više od godinu dana.

(3) Kandidat koji, zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga, boravi van svog prebivališta duže od šest mjeseci, može obaviti obuku u Crvenom krstu/križu BiH opštine u kojoj trenutno boravi.

Član 8

(Praćenje obuke)

(1) O toku obuke predavač vodi Dnevnik, na obrascu koji je prilog broj 2. i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) O završenoj obuci Crveni krst/križ BiH kandidatu izdaje potvrdu na obrascu koji je prilog broj 3. i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

III - ISPIT IZ PRVE POMOĆI

Član 9

(Prijava ispita)

(1) Prijava za polaganje ispita iz pružanja prve pomoći podnosi se u roku od trideset dana od dana završetka obuke, na obrascu koji je prilog broj 4. i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Dan i vrijeme održavanja ispita iz pružanja prve pomoći utvrđuje nadležni Crveni krst/križ BiH.

(3) Ispit iz pružanja prve pomoći polaže se na području opštine u kojoj kandidat ima prebivalište ili boravište i koja ima komisiju za polaganje prve pomoći.

Član 10

(Sadržaj ispita)

(1) Ispit iz prve pomoći se sastoji iz teoretskog i praktičnog dijela.

(2) Teoretski dio sastoji se od ukupno dvadeset pitanja, sa opcijskim odgovorima i traje četrdeset i pet minuta.

(3) Praktičnom dijelu ispita može pristupiti kandidat koji je tačno odgovorio na najmanje dvije trećine pitanja iz teoretskog dijela.

Član 11

(Provođenje ispita)

(1) Ispit iz pružanja prve pomoći obavlja doktor medicine.

(2) Ispitu mogu pristupiti kandidati koji su:

a) obavili obuku iz člana 3. ovog Pravilnika,

b) dostavili dokaz o uplati naknade za osposobljavanje iz prve pomoći.

(3) Ispit iz pružanja prve pomoći licima povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi ne polaže kandidat koji ima vozačku dozvolu bilo koje kategorije.

(4) Prije početka ispita identitet kandidata utvrđuje se, jednim od identifikacionih dokumenata sa slikom.

Član 12

(Ocjena ispita)

(1) Tokom ispita ispitivač vodi a zatim potpisuje Zapisnik koji je prilogu broj 4. i uz njega se prilaže popunjeni testni list i potvrda o obavljenom osposobljavanju.

(2) Ocjena ispita iz prve pomoći utvrđuju se tako što u posebnu rubriku Dnevnik teoretske nastave unosi "položio" ili "nije položio".

(3) Crveni krst/križ BiH izdaje uvjerenje o položenom ispitu na obrascu koji je prilog broj 5. i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 13

(Ponovno polaganje i odustajanje od ispita)

(1) Kandidat koji ne položi ispit iz prve pomoći, dužan je ponoviti obuku iz člana 3.ovog Pravilnika, o vlastitom trošku.

(2) Kandidat koji odustane od polaganja ispita, dužan je o tome obavijestiti nadležni Crveni krst/križ BiH, najkasnije 24 sata prije utvrđenog početka ispita.

(3) U slučaju iz stava 2. ovog člana, na zahtjev kandidata, odrediće se naknadno polaganje ispita.

IV - VOĐENjE DOKUMENTACIJE

Član 14

(Dokumentacija)

(1) Dokumentaciju čine, prijava kandidata za obuku, dnevnik obuke, potvrda o završenoj obuci, zapisnik o vremenu i mjestu održavanja teoretskog i praktičnog dijela ispita i uvjerenje o položenom ispitu.

(2) Dokumentacija se čuva najmanje dvije godine.

Član 15

(Evidencija ispita i uvjerenja)

(1) O položenom ispitu i izdatom uvjerenju Crveni krst/ križ BiH vodi registar, koji je prilog broj 6 i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Registar iz stava 1. ovog člana sadrži: redni broj, prezime i ime kandidata i ime jednog roditelja, adresu stanovanja kandidata, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, kategoriju odnosno vrstu vozila za koju kandidat polaže ispit, datum polaganja i ocjenu ispita.

(3) Registar se zaključuje na kraju svake kalendarske godine i čuva se kao dokument trajne vrijednosti.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe svi propisi koji su uređivali materiju koja je predmet ovog Pravilnika.

Član 17

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH".

(2) Ovaj Pravilnik objavljuje se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum