Vaš pravni kompas 

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrasnjoj organizaciji Tuzilastva BiH

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1650  by comodore
 
Službeni glasnik BiH, broj 41/21
Na osnovu člana 14. Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09 - prečišćeni tekst, 97/09), člana 3. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 36/13, 16/14, 56/15, 66/19), glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine uz odobrenje Kolegija tužilaca od 22.04.2021. godine, i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine broj 06-09-5-765-4/2021 od 23.06.2021. godine, donosi


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 36/13, 16/14, 56/15, 66/19), u članu 6. stav (1) briše se tačka c), dok se član 6. stav (1) mijenja i glasi:

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima sljedeće organizacijske jedinice:

1. Tužilačke odjele:

a) Posebni odjel za ratne zločine koji se sastoji od šest timova formiranih po regionalnom principu, raspoređenih u tri odsjeka:

- Odsjek I (Tim 4 i Tim 5);

- Odsjek II (Tim 1 i Tim 2); i

- Odsjek III (Tim 3 i Tim 6).

b) Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju koji se sastoji od šest odsjeka:

- Odsjek za organizirani kriminal;

- Odsjek za privredni kriminal;

- Odsjek za korupciju;

- Odsjek za terorizam;

- Odsjek za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima; i

- Odsjek za međunarodnu pravnu pomoć i ostala krivična djela iz nadležnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Član 2.


Član 7. mijenja se i glasi:


Član 7.
(Šema organizacijske strukture Tužilaštva)

Unutrašnja organizacija Tužilaštva prikazana je sljedećom šemom:

SLIKAČlan 3.


(1) U članu 8. stav (1) mijenja se tačka o) koja glasi:

o) Daje izjavu da neće preduzimati krivično gonjenje prema svjedoku, odnosno odlučuje o uskraćivanju davanja izjave da neće preduzimati krivično gonjenje prema svjedoku, donosi rješenje o imunitetu svjedoka, odnosno rješenje o uskraćivanju imuniteta svjedoka, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine;

(2) U članu 8. stav (1) iza tačke aa) dodaje se nova tačka bb) koja glasi:

bb) Donosi rješenja o roku za okončanje istrage, rješenja po pritužbama osumnjičenog i oštećenog zbog trajanja postupka i nalaže donošenje mjera za okončanje istrage, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.

Član 4.


Član 29. mijenja se i glasi:


Član 29.
(Struktura odjela)

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima dva tužilačka odjela i to:

a) Posebni odjel za ratne zločine; i

b) Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju.

Član 5.


Član 30. mijenja se i glasi:


Član 30.
(Posebni odjel za ratne zločine)

(1) Posebni odjel za ratne zločine bavi se procesuiranjem počinilaca krivičnih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz glave XVII Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i u organizacijskom smislu svoj rad ostvaruje kroz funkcionisanje tužilačkih timova koji su ustanovljeni prema geografsko-regionalnoj strukturi Bosne i Hercegovine.

(2) Posebnim odjelom za ratne zločine rukovode dva zamjenika glavnog tužioca.

(3) Posebni odjel za ratne zločine ima šest timova formiranih po regionalnom principu, raspoređenih u tri odsjeka:

- Odsjek I (Tim 4 i Tim 5);

- Odsjek II (Tim 1 i Tim 2); i

- Odsjek III (Tim 3 i Tim 6).

(4) Timovi formirani po regionalnom principu su:

- Tim 1 - Sjeverozapadna Bosna i dio Posavine;

- Tim 2 - Srednja Bosna;

- Tim 3 - Istočna Bosna (dolina Drine) i dio Posavine;

- Tim 4 - Sarajevo i istočna Bosna uključujući i Foču;

- Tim 5 - Zapadna Hercegovina i dolina Neretve; i

- Tim 6 - Srebrenica.

(5) Odsjecima rukovode šefovi odsjeka.

Član 6.


Član 31. mijenja se i glasi:


Član 31.
(Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju)

(1) Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju bavi se procesuiranjem počinilaca krivičnih djela organiziranog kriminala, privrednog kriminala, korupcije, terorizma, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima, ostalih krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine i pružanjem međunarodne pravne pomoći u skladu sa zakonom.

(2) Posebnim odjelom za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju rukovode dva zamjenika glavnog tužioca.

(3) Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju ima šest odsjeka, i to:

- Odsjek za organizirani kriminal;

- Odsjek za privredni kriminal;

- Odsjek za korupciju;

- Odsjek za terorizam;

- Odsjek za krijumčarenje ljudi i trgovinu ljudima; i

- Odsjek za međunarodnu pravnu pomoć i ostala krivična djela iz nadležnosti Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

(4) Odsjecima rukovode šefovi odsjeka.

Član 7.


(1) U članu 31a. stav d) i članu 65. stav c) uslovi za obavljanje poslova se mijenjaju i glase:

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stručna sprema ili gimnazija, poznavanje rada na računaru, poznavanje daktilografije, 1 (jedna) godina radnog iskustva i položen stručni upravni ispit.

Član 8.


Član 32. briše se.


Član 9.


U članu 33. stav (1) mijenja se i glasi:

(1) Tužilački odjel čine rukovodioci odjela, šefovi odsjeka i određeni broj tužilaca.

Član 10.


Član 34. mijenja se i glasi:


(1) Rukovodioce odjela pismenom odlukom imenuje glavni tužilac iz reda zamjenika glavnog tužioca.

(2) Odluka o imenovanju rukovodilaca odjela treba da sadrži obim poslova rukovodioca odjela iz okvira prava i obaveza propisanih članom 36. ovog Pravilnika.

(3) Rukovodioci odjela istovremeno obavljaju dužnost šefa jednog odsjeka unutar tužilačkog odjela kojim rukovode.

(4) Za svoj rad i rad odjela kojim rukovode, rukovodioci odjela neposredno odgovaraju glavnom tužiocu.

Član 11.


U članu 35. riječi "rukovodioce odsjeka" zamjenjuju se riječima "šefove odsjeka".

Član 12.


U članu 36. stavu (1) tački c) iza riječi "odsjecima" dodaju se riječi "odnosno, timovima".

Član 13.


U članu 47. stavu (1) tački a) prije posljednje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

Ostvaruje kontakte sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u pogledu pitanja vezanih za predmete ratnih zločina i druga pitanja vezana za vođenje krivičnog postupka uz saglasnost glavnog tužioca;

Član 14.


U članu 49. stavu (1) tački a) briše se šesta alineja.

Član 15.


U članu 49. stavovima f) i h), članu 51. stavu e), članu 51b. stavu b), članu 60. stav d), članu 69. stavovima c) i d) i članu 71. stavovima b) i c) brišu se riječi "viši".

Član 16.


(1) U članu 54. dodaje se novi stav b) koji glasi:

b) Stručni savjetnik za primjenu propisa o zaštiti ličnih i tajnih podataka

Obavlja sljedeće poslove:
- Prati propise o zaštiti ličnih podataka i zaštiti i tajnosti podataka;

- Stara se o primjeni propisa o zaštiti ličnih i tajnih podataka;

- Prati standarde za zaštitu i rukovanje tajnim podacima;

- Vrši nadzor nad primjenom propisa iz ove oblasti;

- Učestvuje u izradi propisa iz ove oblasti;

- Obavlja normativnopravne poslove koji se odnose na zakone o zaštiti ličnih i tajnih podataka;

- Priprema uputstva za postupanje sa tajnim podacima druge države, odnosno međunarodne ili regionalne organizacije;

- Priprema prijedloge propisa potrebnih za provođenje zakona;

- Priprema mišljenja o usaglašenosti opštih akata o određivanju, zaštiti i pristupu ličnim i tajnim podacima sa zakonima;

- Predlaže postupke za djelotvorniju zaštitu ličnih i tajnih podataka;

- Izrađuje prijedloge programa o edukaciji o pitanju zaštite ličnih podataka i sigurnosti tajnih podataka;

- Obavlja poslove prijema i dostavljanja tajnih podataka te razmjene podataka sa državnim sigurnosnim organima i međunarodnim organizacijama;

- Obavlja i druge poslove na zahtjev glavnog tužioca.

Uslovi za obavljanje poslova: visoka stručna sprema, prije reforme visokog obrazovanja stečeno zvanje diplomirani pravnik četvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četvorogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS; položen pravosudni ispit; najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

(2) Dosadašnji stav b) člana 54. postaje stav c).

Član 17.


(1) U članu 67. stavu d) riječi "škola za knjigovesce ili druga srednja škola srodnog smjera" brišu se.

(2) U članu 67. stavu f) riječi "završena osmogodišnja škola" zamjenjuju se riječima "završena osnovna škola".

Član 18.


U članu 71. stavovima d), e), f) i g) uslovi za obavljanje poslova se mijenjaju i glase:

Uslovi za obavljanje poslova: srednja stručna sprema IV stepena ili gimnazija, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva nakon sticanja školske spreme na istim ili sličnim poslovima i položen stručni upravni ispit.

Član 19.


Dosadašnji članovi 33. do 37. postaju članovi 32. do 36., a dosadašnji članovi 38. do 77. postaju članovi 37. do 75.

Član 20.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj A-241/21
22. aprila 2021. godine
Sarajevo


Glavni tužilac
Tužilaštva/Tužiteljstva BiH
Gordana Tadić, s. r.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum