Vaš pravni kompas 

  • Potvrđivanje pobijane presude

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1376  by sudija
 
POTVRĐIVANjE POBIJANE PRESUDE
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 327

Kada se utvrdi da su neosnovani prigovori žalbe branioca da je prestroga kazna izrečena pobijanom presudom, žalba se odbija, a pobijana presuda potvrđuje.

Obrazloženje:

"Za krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ RS, za koje je optuženi oglašen krivim, propisana je kazna zatvora od dvije do dvanaest godina. Pri odmjeravanju kazne optuženom, prvostepeni sud je cijenio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti na koje se presuda poziva u obrazloženju, pa je polazeći od odredbe člana 37. KZ RS - opšta pravila o odmjeravanju kazne, optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a što je obrazložio na način da je osim što je kao posljedica kršenja odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH (u daljem tekstu: ZOOBS na putevima BiH) koje su navedene u izreci pobijane presude, i dva lica zadobila teške tjelesne povrede od kojih jedno lice tešku tjelesnu povredu opasnu po život, dakle, kriminalna količina posljedice u ovom slučaju u znatnoj mjeri prevazilazi uslov za pravnu kvalifikaciju po članu 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ RS, a taj uslov je smrt jednog lica. Pravilnom ocjenom svih tih okolnosti a koje prihvata i ovaj sud, izrečena kazna zatvora je u svemu primjerena težini učinjenog djela, stepenu krivice optuženog i okolnostima pod kojima je djelo učinjeno. Ta kazna je i dovoljna i potrebna da bi se ostvarila svrha kažnjavanja propisana u članu 28. KZ RS, kako sa aspekta opšte (generalne) tako i posebne (specijalne) prevencije.

Stoga su prigovori žalbe branioca da je kazna izrečena optuženom pobijanom presudom prestroga, kao i zalaganje žalbe da mu se izrekne manja kazna, neosnovani.

Valjalo je stoga žalbu odbiti kao neosnovanu i na osnovu člana 327. ZKPRS, pobijanu presudu potvrditi."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 020292 17 Kž od 22.8.2017. godine)

https://epravo.ba

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum