Vaš pravni kompas 

  • Potrazivanje u parnici troskova disciplinskog postupka

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #626  by matrix
 
Potraživanje u parnici troškova disciplinskog postupka


Ukoliko disciplinski organ u propisanom roku ne odluči o zahtjevu za naknadu troškova disciplinskog postupka koji je sproveden u skladu sa načelima krivičnog postupka, policijski službenik koji je oslobođen od odgovornosti da je počinio težu povredu službene dužnosti, stiče pravo da troškove potražuje u parničnom postupku.

Iz obrazloženja:
Zaključak prvostepenog suda o razlozima odbijanja tužbenog zahtjeva zasnovan je na pogrešnoj primjeni materijalnog prava, na što osnovano ukazuje žalba tužitelja. Naime, disciplinski postupak protiv policijskih službenika, kakav status ima tužitelj, shodno odredbi člana 103. stav 4. Zakona o policijskim službenicima BiH (Sl. glasnik BiH br. 27/04 sa izmjenama) regulisan je odredbama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika BiH (Sl. glasnik BiH br. 18/05 sa izmjenama). Citirani Pravilnik u članu 19. stav 5. propisuje da se postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zbog teže povrede službene dužnosti sprovodi u skladu sa načelima krivičnog postupka, ukoliko nije drugačije predviđeno Pravilnikom.
Iz rješenja disciplinske komisije broj: Dp-32/14 od 17.09.2014. godine utvrđeno je da je disciplinski postupak protiv tužitelja pokrenut zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti definisanu kao zloupotreba službenog položaja. Stoga je zaključak prvostepenog suda da se disciplinski postupak vodi po odredbama upravnog postupka, zasnovan na pogrešnoj primjeni materijalnog prava, budući da se odredbe upravnog postupka primjenjuju u disciplinskim postupcima za lakšu povredu službe dužnosti, kako je to propisano članom 19. stav 6. Pravilnika.
U konkretnom slučaju podzakonski akt o disciplinskoj odgovornosti propisao je shodnu primjenu odredbi krivičnog postupka, a pri tome nije posebno regulisao naknadu troškova disciplinskog postupka. Stoga se kod odlučivanja o pravu na naknadu troškova disciplinskog postupka i rokovima za podnošenje zahtjeva imaju


primijeniti odredbe krivičnog postupka, a ne upravnog postupka, kako je to pogrešno zaključio prvostepeni sud.
Kako je tužitelj rješenjem prvostepene disciplinske komisije oslobođen disciplinske odgovornosti, shodno članu 189. stav 4. Zakona o krivičnom postupku u BiH (Sl. glasnik BiH br. 36/03 sa izmjenama) pripada mu pravo na podnošenje zahtjeva za naknadu nužnih izdataka, pri čemu zakonodavac nije propisao rok za podnošenje ili ograničio isticanje zahtjeva prije donošenja odluke. Pošto je tužitelj, nakon prijema odluke o oslobađanju od odgovornosti, tuženoj podnio zahtjev za naknadu troškova disciplinskog postupka, o kome nije odlučeno u roku od tri mjeseca, shodno stavu
4. citiranog člana, stekao je pravo da iste potražuje u parničnom postupku.
Na osnovu iznesenog drugostepeno vijeće, je nakon otklanjanja propusta u primjeni materijalnog prava, zaključilo da je tužbeni zahtjev tužitelja za naknadu troškova disciplinskog postupka osnovano istaknut u parnici.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 P 019052 15 Gž od
06.05.2016. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum