Vaš pravni kompas 

  • Poreski tretman isplata nerezidentnom direktoru od strane rezidentne firme u FBiH

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1372  by matrix
 
PORESKI TRETMAN ISPLATA NEREZIDENTNOM DIREKTORU OD STRANE REZIDENTNE FIRME U FEDERACIJI BIH
Zakon o radu

član 27

Direktor, odnosno članovi uprave mogu obavljati poslovodnu funkciju bez zasnivanja radnog odnosa, a sve isplate u vezi sa navedenim angažmanom nerezidentnom direktoru, tj. članu uprave od strane rezidentne firme u Federaciji BiH podliježu obavezi plaćanja poreza na dohodak, bez uplate doprinosa.

"Društvo A - je registrovano u inostranstvu i osnivač je društva B sa sjedištem u Federaciji BiH. Društvo A šalje jednog svog zaposlenika da za račun društva A obavi neki rad u FBiH u društvu B (npr. da upravlja društvom, ili savjetovanje i sl.) Postoji potpisan sporazum o socijalnom osiguranju između dvije države.

Postavlja se pitanje tretmana eventualnih lokalnih isplata od strane društva B prema radniku koji je upućen na rad u BiH?

Iz samog upita nije jasno da li se radi o nerezidentu koji je u radnom odnosu kod poslodavca u Federaciji BiH ili se radi angažovanju lica u ograničenom vremenskom periodu od strane matične inostrane firme - poslodavca, radi obavljanja njene djelatnosti u Federaciji BiH temeljem zaključenog ugovora o realizaciji određenog posla ili pružanju određenih usluga, tj. o izaslanom radniku na privremeni rad u Federaciji BiH.

Bilateralnim sporazumima o socijalnom osiguranju koje je zaključila Bosna i Hercegovina kao i administrativnim sporazumima o provedbi ugovora o socijalnom osiguranju, uglavnom je regulirano da se obaveza osiguranja zaposlenog lica određuje prema pravnim propisima države ugovomice na čijem teritoriju je lice zaposleno ako odredbama drugih članova predmetnog ugovora nije propisano izuzeće od općeg pravila osiguranja (detašman radnika, rad u diplomatskim predstavništvima i konzulatima i sl.). Ukoliko se radi o radnom odnosu nerezidenta kod poslodavca rezidenta Federacije BiH, podsjećamo da je članom 5. stav 2. alineja 1) Zakona o doprinosima ("Sl. novine FBiH", br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016 i 34/2018 - dalje: Zakon), propisano da je obveznik doprinosa iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika i fizičko lice - nerezident Federacije koje je na teritoriji Federacije u radnom odnosu kod pravnog ili fizičkog lica - rezidenta Federacije. Obveznik doprinosa na isplaćena lična primanja na teret poslodavca je pravno ili fizičko lice - rezident Federacije, koje zapošljava zaposlenike, za zaposlenike u radnom odnosu i s njima izjednačene osiguranike, shodno odredbama člana 5 stav 3. alineja 1) Zakona.

Osnovicu za obračun doprinosa čini bruto plaća radnika kao i ostala primanja od nesamostalne djelatnosti koja nisu izuzeta od plaćanja poreza i doprinosa po propisima o doprinosima i propisima o porezu na dohodak.

Međutim, ukoliko se u skladu sa zaključenim bilateralnim sporazumima radi o upućenim radnicima iz matične inostrane firme na rad u određenom vremenskom periodu u firmu koja je registrirana u Federaciji BiH, koji će u ime inostrane firme i za njen račun obavljati privremeno određeni posao ili pružati usluge u firmi rezidentu Federacije BiH, predmetni radnici ostaju i dalje zaposleni u matičnoj inostranoj firmi koja mu isplaćuje plaću i uplaćuje doprinose za obavezna osiguranja, tada bi eventualne isplate (koje navodite u upitu) od strane firme iz Federacije BiH imale karakter primanja od drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada i podlijegale bi plaćanju poreza na dohodak u Federaciji BiH.

U slučaju da je radnik zaposlen u drugoj državi (ugovornici sporazuma) koji obavlja poslove u Federaciji BiH u ograničenom vremenskom periodu ostaje osiguranik prve države ugovonice s tim da mora dostaviti Poreznoj upravi Federacije BiH potvrdu od nadležnih organa zemlje ugovornice da će se na njega primjenjivati pravni propisi države iz koje je upućen.

U vezi sa navodima iz upita, upućujemo i na odredbe člana 27. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018) kojim je propisano da direktor/članovi uprave mogu obavljati poslovodnu funkcije bez zasnivanja radnog odnosa. Sve isplate, u vezi sa navedenim angažmanom, nerezidentnom direktoru/članu uprave od strane rezidentne firme u Federaciji BiH, podliježu obavezi plaćanja poreza na dohodak (bez uplate doprinosa)."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 04-02-4-5516/19 od 23.7.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum