Vaš pravni kompas 

  • Podnošenje tužbe

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1224  by legalis
 
Podnošenje tužbe

Parnični postupak se pokreće podnošenjem tužbe.

Sud ne prati rok zastare po službenoj dužnosti. Međutim, tuženi bi mogao iznijeti prigovor na tužbu u toku postupka.


4.1.1. Osnovni elementi tužbe


Morate biti oprezni kada pišete tužbu i osigurati da tužba sadrži sljedeće elemente:

a. naziv suda,
b. imena tužitelja i tuženog (naziv pravnog, ili ime fizičkog lica) sa adresama
c. naznaku vrijednosti spora,
d. tužbeni zahtjev,
e. činjenice na kojima tužitelj zasniva tužbeni zahtjev,
f. dokaze koji potvrđuju činjenice,
g. potpis (ovlaštenog lica tužitelja).Kako pronaći adresu tuženog?

Ako pokrećete tužbu protiv fizičkog lica i niste sigurni da imate tačnu adresu tuženog, ovu informaciju možete tražiti od Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH i Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH. U svom zahtjevu morate obrazložiti pravni osnov (interes) za koji vjerujete da Vam garantuje pravo na dobijanje traženih informacija.
25

Ukoliko pokrećete tužbu protiv pravnog lica, zahtjev za dobijanje podataka o nazivu, odnosno sjedištu pravnog lica, možete uputiti Odjeljenju registra za upis pravnih lica pri sudu pred kojim je suprotna stranka registrovala svoje preduzeće. Dodatno, možete pretražiti sve sudske elektronske registre poslovnih subjekata: Registar poslovnih subjekata Brčko distrikta BiH, Registar poslovnih subjekata FBiH i Registar poslovnih subjekata RS, koristeći sljedeću web stranicu: https://bizreg.pravosudje.ba/pls/apex/f ... 8751671453.Kada pišete tužbu potrebno je da formulišete tužbeni zahtjev kako slijedi:

- Prvo, objasnite činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtjev. Na primjer, ako tužite drugu stranu zbog namirenja duga važno je da opišete pravni osnov duga (npr. fakture i slično) i da navedete da dug nije bio izmiren. Važno je da sud razumije prezentirane činjenice.
- Drugo, navedite dokaze koje ćete koristiti za dokazivanje činjenica (npr. ugovori kao dokaz ugovornog odnosa, otpremnice kao dokaz da je roba isporučena, policijski zapisnici/izvještaji kao dokaz da je zaposlenik teško prekršio svoju dužnost itd.). Morate imati dokaze za sve svoje tvrdnje i Vi ste jedini odgovorni za pribavljanje tih dokaza. Ako ne možete potkrijepiti svoje tvrdnje, Vaš zahtjev neće biti uspješan.

Dokazi mogu biti dokumenti, saslušanje parničnih stranaka (tj. tuženog i/ili tužitelja), ili svjedoci. Također, kada je potrebno da se razjasne neke činjenice, moguće je predložiti uviđaj na licu mjesta, i/ili vještačenje.

Troškove vještačenja, kao i troškove pojavljivanja svjedoka na ročištu, inicijalno snosi stranka koje je iste predložila. Nakon donošenja presude sve ove troškove snosi stranka koja je izgubila spor. Ako obje stranke predlažu isto vještačenje (npr. ekonomski stručnjak), sud će odlučiti koja stranka snosi troškove vještačenja.

Da biste mogli objasniti osnovanost svojih tvrdnji, upoznajte se sa zakonodavstvom relevantnim za spornu stvar.
Zatražite od suda da donese presudu ukoliko tuženi propusti dostavljanje pisanog odgovora na tužbu u propisanom roku. Takav zahtjev nije obavezan element tužbe,
26

ali ako dostavite takav zahtjev, a tuženi propusti da dostavi pisani odgovor na tužbu na vrijeme, sud može donijeti presudu u Vašu korist. Sva komunikacija sa sudom mora biti na jednom od tri službena jezika2 koja se koriste u Bosni i Hercegovini. Ukoliko dostavljate dokumente na nekom drugom jeziku, priložite prijevode sačinjene od ovlaštenog sudskog tumača.

Lista sudskih tumača može se pronaći na službenoj stranici Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine.3

Primjer tužbe koji možete koristiti (odnosi se na naplatu duga):


Općinski sud u Sarajevu Šenoina 1
71 000 Sarajevo
Sarajevo, 25.10.2018.

TUŽITELJ: „PROMET“ d.o.o. ZENICA, JIB 1234567890123, ulica Privrednička br. 10, 72000 Zenica, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Mustafa Mustafić

TUŽENI: "KOMERC" a.d. Sarajevo, JIB 0123456789012, ul. Berzanska br. 233, 71000 Sarajevo, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Sanjin Sanić


T U Ž B A
Radi: duga Vsp. 14.500,00 KM

Osnov za nadležnost suda je član 27. stav 2. Zakona o sudovima FBiH („Službene novine FBiH“ br. 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13) i član 28. Zakona o parničnom postupku FBiH („Službene novine FBiH“ br. 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 98/15)

- Navedite sve činjenice na kojima zasnivate svoj tužbeni zahtjev.
- Navedite sve dokaze kojima potvrđujete gore navedene činjenice.


Na primjer:


Dokaz: Sporazum o isplati duga u ratama od 19.12.2017. godine.

Članom 4. Sporazuma o isplati duga u ratama tužitelj i tuženi su ugovorili da, ukoliko tuženi zakasni sa uplatom bilo koje rate, preostali iznos duga ima se smatrati dospjelim u cijelosti, te tužitelj ima pravo da potražuje od tuženog i pripadajuće zakonske zatezne kamate.

Iz toga navedite zaključak, kao na primjer:

Dakle, tužitelj potražuje od tuženog iznos od 14.500,00 KM po osnovu duga iz Sporazuma od 19.12.2017. godine, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, počevši od dana 01.02.2018. godine kao dana dospjelosti, pa do konačne isplate.

Kako tuženi nije izmirio svoj dug, to je tužitelj primoran da svoje potraživanje naplati putem suda. Na osnovu člana 17. Zakona o obligacionim odnosima, a u vezi sa članom 262. Stav 1. i članom 277. Stav 1. istog zakona, tužitelj predlaže da nakon provedenog postupka sud donese s lj e d e ć u

Formulišite svoj tužbeni zahtjev, na primjer:


P R E S U D U


OBAVEZUJE se tuženi da tužitelju na ime duga isplati iznos od 14.500,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od 01.02.2018. godine kao dana dospjelosti, pa do konačne isplate, kao i da tuženi tužitelju naknadi troškove parničnog postupka, a sve u roku od 30 kalendarskih dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.


Tužitelj predlaže da sud donese presudu zbog propuštanja, ukoliko tuženi u zakonom predviđenom roku ne dostavi odgovor na tužbu, a u skladu sa odredbama člana 182. Stav 1. ZPP-a.


U prilogu: tužba, 2 primjerka, dostavljaju se dokazi kao iz tužbe POTPIS I PEČAT PODNOSIOCA TUŽBE

4.1.2. Kako formulisati tužbeni zahtjev?

Važno je znati kako formulisati tužbeni zahtjev, jer on odražava ono što tražite od suda. U principu, prezentirajte Vaš tužbeni zahtjev jasno i precizno, ali samo pošto obrazložite činjenice na kojima će se Vaš tužbeni zahtjev bazirati i navedete dokaze koji potkrepljuju činjenice. Ne zaboravite podnijeti eventualni dodatni zahtjev (poput plaćanja kamata, nadoknade troškova parničnog postupka, troškova vještačenja, sudskih taksi i slično). Pogledajte u gore navedenom primjeru tužbe podnaslov
„Presuda“.

4.1.3. Kako precizno definirati tužbeni zahtjev?

Ako u momentu sastavljanja tužbe niste u mogućnosti da precizno definišete tužbeni zahtjev jer, na primjer, ne možete ustanoviti ili procijeniti tačne iznose, možete tražiti vještačenje koje će obaviti vještak koji raspolaže potrebnim znanjem. To može biti vještak ekonomske struke koji će odrediti vrijednost potraživanja vještačenjem (obračunom) u toku postupka. U skladu sa takvim nalazom vještaka, bit ćete u mogućnosti da preciznije definirate tužbeni zahtjev. Tužbeni zahtjev možete preciznije definirati i izmijeniti ga uz saglasnost tuženog sve do zaključenja glavne rasprave.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum