Vaš pravni kompas 

  • Podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1248  by comodore
 
Podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje

Ako propustite ročište ili rok (npr. ne pojavite se na ročištu ili ne uložite žalbu blagovremeno, itd.), pa zbog toga nastupe posljedice i izgubite pravo na poduzimanje te radnje, možete podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

Primjer podneska za povrat u prijašnje stanje:

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Broj predmeta: (upisati broj predmeta)

U skladu sa članovima 328. i 329. Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službeni list FBiH br. 53/03, 73/05, 19/06) (u daljem tekstu: "ZPP“) ovim putem i u zakonskom roku, podnosim

PRIJEDLOG ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE
Dana 02.11.2018. godine zaprimio sam Rješenje Općinskog suda u Sarajevu kojim se tužba u predmetu broj smatra povučenom. Naime, nisam pristupio na pripremno ročište zakazano za dan 1.10.2012. godine, te je sudija postupajući u skladu sa članom 84. stav 1. ZPP donio Rješenje da se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom.

- Navedite činjenice kojima potkrepljujete zahtjev, kao na primjer loše zdravstveno stanje.
- Dostavite dokaz sudu, na primjer:

Dokaz: Nalaz specijaliste Klinike urgentne medicine Sarajevo
- Navedite šta tražite od suda, na primjer:

Imajući u vidu navedene činjenice i dokaze, predlažem da sud povodom ovog Prijedloga postupi u skladu sa članom 332. stav 2. ZPP, tj. zakaže ročište povodom odlučivanja o Prijedlogu za povrat u prijašnje stanje, te u konačnici dozvoli povrat u prijašnje stanje, odnosno povrat u fazu pripremnog ročišta u ovoj pravnoj stvari.

POTPIS I PEČAT PODNOSIOCA ZAHTJEVA

Sud može usvojiti prijedlog za povrat u prijašnje stanje ako ocijeni da je do propuštanja došlo uslijed opravdanih razloga koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći (npr. iznenadna bolest, saobraćajna nesreća i sl.).


Kad se dopusti povrat u prijašnje stanje, postupak se vraća u ono stanje u kojem se nalazio prije propuštanja.


Sud ne prati rokove zastare po službenoj dužnosti, obje stranke to moraju učiniti same. Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se u roku od 8 kalendarskih dana od dana kad je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje.

Ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, prijedlog se može podnijeti računajući od dana kad je za to saznala. Ako je od dana propusta prošlo 60 kalendarskih dana, povrat u prijašnje stanje ne može se odobriti.

Ako ste propustili radnju i podnijeli prijedlog za povrat u prijašnje stanje, trebate istovremeno s podnošenjem prijedloga obaviti i propuštenu radnju. Na primjer, prijedlog za povrat u prijašnje stanje mora biti popraćen odgovorom na žalbu. Sud će zakazati ročište u vezi s prijedlogom za povrat u prijašnje stanje, osim u slučaju kada su činjenice na kojima se prijedlog zasniva općepoznate. Na ročištu morate usmeno izložiti razloge koji su doveli do propuštanja i za to priložiti dokaze.

8.2. Kakvu odluku može donijeti sud?

Sud može usvojiti ili odbiti prijedlog za povrat u prijašnje stanje i o tome će upoznati stranke u postupku.


8.3. Imam li mogućnost žalbe i kojem sudu?

Sud ne prati rokove zastare po službenoj dužnosti, obje stranke to moraju učiniti same. Žalba protiv rješenja kojim se odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje je dozvoljena u roku od 8 kalendarskih dana od dana primitka rješenja.

Rješenje kojim se odbija prijedlog za povrat će sadržavati pouku o pravnom lijeku, rok, i naznaku suda kojem možete uložiti žalbu.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum