Vaš pravni kompas 

  • Podnošenje odgovora na tužbu

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1243  by comodore
 
Podnošenje odgovora na tužbuSud ne prati rokove zastare po službenoj dužnosti, obje stranke to moraju učiniti same. Imate 30 kalendarskih dana od datuma prijema tužbe da podnesete Vaš odgovor.Sud će Vas informirati o roku prilikom slanja tužbe. Rok od 30 dana se broji tako da se svi (pa i neradni) dani računaju od prvog idućeg dana od dana prijema tužbe. Ako posljednji dan roka pada na neradni dan (nedjelja ili državni praznik), onda rok ističe narednog radnog dana.

Veoma je važno da podnesete odgovor na tužbu na vrijeme. Ako to ne učinite, sud može donijeti presudu u korist tužitelja.

Odgovor na tužbu podnosite na sljedeći način:

- Odgovor na tužbu podnosite sudu, ne tužitelju,
- Vodite računa da odgovor podnesete u dovoljnom broju primjeraka: jedan primjerak za sud i jedan za tužitelja/e; sačuvajte jedan primjerak odgovora i dokaza za Vašu evidenciju - to će Vam trebati u toku postup,ka
- Naznačite broj sudskog predmeta u odgovoru,
- Odgovor na tužbu, zajedno s odštampanim dokazima, možete podnijeti sudu lično (na njega će Vam u sudu staviti pečat prijema), ili preporučenom poštom sa povratnicom.

Tužbeni zahtjev je moguće pobijati u cijelosti ili djelomično. Ovisno o pristupu, odgovor na tužbu će se razlikovati u pogledu navedenih procesnih prigovora, razloga zbog kojih se zahtjev osporava i činjenica na kojima se zasnivaju navodi. Ključna razlika će biti Vaš zahtjev sudu, tj., što tražite od suda da učini.

Pogledajte primjere različitih dokaza i formulacija zahtjeva u primjeru ispod, poglavlje

„Presuda“.

Primjer odgovora na tužbu:

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU ŠENOINA 1
71 000 SARAJEVO


Na broj: (upisati broj predmeta) SARAJEVO, 10.11.2018

TUŽITELJ: „PROMET“ d.o.o. ZENICA, JIB 1234567890123, ulica Privrednička br. 10, 72000 Zenica, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Mustafa Mustafić TUŽENI: "KOMERC" a.d. Sarajevo, JIB 0123456789012, ul. Berzanska br. 233, 71000
Sarajevo, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Sanjin Sanić

ODGOVOR NA TUŽBU
Radi: duga Vsp. 14.500 KM

Tuženi je primio tužbu na odgovor dana 01.11.2018. godine, te u ostavljenom roku, blagovremeno, izjavljuje odgovor na tužbu i ističe da je tužba neosnovana
(dodajte ako je tužba u cijelosti ili djelomično neosnovana).

- Navedite sve procesne prigovore i razloge zbog kojih se tužbeni zahtjev osporava (pogledati naslov 5.1.3.).
- Navedite sve dokaz(e) kojima potvrđujete gore navedene činjenice.

Primjer dokaza kada se u cijelosti pobija tužbeni zahtjev:

- Dokaz: uvid u Sporazum o isplati duga u ratama od 19.12.2017. Međutim, tuženi je cjelokupan dug od 20.000,00 KM izmirio dana 03.03.2018. godine, i tužitelj prema tuženom više nema nikakvih potraživanja. Tuženi je izmirio cjelokupnu obavezu prema tužiocu, što je vidljivo iz bankarskog izvoda sa računa tuženog od 03.03.2018. godine.

- Dokaz: Izvod banke od 03.03.2018.

Primjer dokaza kada se djelomično pobija tužbeni zahtjev:

- Dokaz: uvid u Sporazum o isplati duga u ratama od 19.12.2017.
Nadalje, tuženi ističe i prigovor nedospjelosti potraživanja. Sporazumom o isplati duga u ratama od 19.12.2017. godine utvrđen je broj i dospjelost svake pojedinačne rate. Imajući u vidu kada je tužba podnijeta, jasno je da na plaćanje nisu dospjele sve rate, i da tuženi nema obavezu da plati cjelokupan dug.

Na kraju, tuženi ističe da je isplatio veći dio dospjelog duga dana 03.03.2018. godine. Tuženi smatra da u trenutku davanja odgovora na tužbu tužiocu duguje samo iznos od 1.500,00 KM.

- Dokaz: Izvod banke od 03.03.2018. Dakle, veći dio duga nije dospio na plaćanje, dok je dio dugovanja tražen u tužbi već izmiren. Tuženi predlaže da sud nakon provedenog postupka donese s lj e d e ć u

PRESUDU

Formulišite zahtjev u pogledu onoga što tražite od suda, na primjer: Primjer kada pobijate tužbeni zahtjev u cijelosti:
Tužbeni zahtjev tužioca se odbija kao neosnovan u cijelosti. Tužitelj je obavezan da
tuženom nadoknadi troškove parničnog postupka, a sve u roku od 15 kalendarskih dana od dana pravnosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

PRESUDU

Primjer kada djelomično pobijate tužbeni zahtjev:

Tužbeni zahtjev tužioca se odbija kao neosnovan u dijelu u kojem tužbeni zahtjev prelazi iznos duga od 1.500,00 KM.

Tužitelj je obavezan da tuženom nadoknadi troškove parničnog postupka, a sve u roku od 15 kalendarskih dana od dana pravnosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

- U prilogu: odgovor na tužbu u 2 primjerka, dokazi iz odgovora na tužbu. POTPIS I PEČAT PODNOSIOCA

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum