Vaš pravni kompas 

  • Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu kod zaključivanja dva ugovora sa nepunim radnim vremeno

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #1426  by AntunHun
 
OTKAZ SA PONUDOM IZMIJENjENOG UGOVORA O RADU KOD ZAKLjUČIVANjA DVA UGOVORA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

član 5

U situaciji kada poslodavac ima potrebu da angažuje radnika sa nepunim radnim vremenom na više radnih mjesta koja su posebno sistematizovana njegovim internim aktom, neophodno je sklopiti posebne ugovore o radu za svako od tih radnih mjesta, međutim, ukoliko se primjenjuje otkaz ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, poslodavac može radniku bez obaveze javnog oglašavanja ponuditi samo jedan novi ugovor o radu za jedno određeno radno mjesto, dok bi se za sklapanje eventualno drugog ugovora o radu (radi postizanja punog radnog vremena) morala obezbijediti procedura predviđena posebnim propisima.

"Da li postoji zakonska mogućnost da se radnici škole (majci djeteta sa posebnim potrebama) zaposlenoj po ugovoru o radu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ponudi otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu na drugom radnom mjestu za četiri sata nastavne norme, s tim da joj se srazmjerno smanji puno radno vrijeme na radnom mjestu koje trenutno obavlja po važećem ugovoru o radu, bez raspisivanja javnog oglasa?

Članom 22. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon) predviđeno je da se ugovor o radu zaključuje na neodređeno i određeno vrijeme. Također, članom 36. st. 1, 2. i 5. Zakona propisano je da se ugovor o radu može zaključiti za rad sa punim ili nepunim radnim vrijemenom. Puno radno vrijeme traje 40 sati sedmično, ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno u kraćem trajanju. Nepunim radnim vremenom smatra se radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.

Članom 69. stav 1. Zakona predviđeno je da jedan od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta) ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, u slučaju da se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena, pod uvjetom da dijete nije smješteno u ustanovu socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove.

Također, članom 107. Zakona propisano je da se odredbe ovog zakona koje se odnose na otkaz primjenjuju i u slučaju kada poslodavac otkaže ugovor i istovremeno ponudi radniku zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima. Ako radnik prihvati ponudu poslodavca iz stava 1. ovog člana, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava dopuštenost takve izmjene ugovora. O ponudi za zaključivanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam dana.

Članom 5. stav 1. alineja a) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 13/2019 - dalje: Uredba) predviđeno je da, izuzetno od odredbe člana 4. Uredbe, kod poslodavaca iz člana 1. stav 1. Uredbe prijem u radni odnos vrši se bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja u slučaju otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu za radno mjesto koje podrazumijeva iste uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, ukoliko radnik ispunjava navedene uvjete, osim izmjene u pogledu trajanja ugovora o radu.

Shodno navedenom, mišljenja smo da je općenito u situaciji kada poslodavac ima potrebu angažovati radnika sa nepunim radnim vremenom na više radnih mjesta koja su posebno sistematizovana njegovim internim aktom, neophodno sklopiti posebne ugovore o radu za svako od tih radnih mjesta sa svim obaveznim elementima koje, u skladu sa članom 24. Zakona, ugovor o radu treba da sadrži. Međutim, smatramo da ukoliko se primjenjuje otkaz ugovora o radu sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu, u smislu navedenog člana 5. Uredbe, poslodavac može radniku bez obaveze javnog oglašavanja ponuditi samo jedan novi ugovor o radu za jedno određeno radno mjesto. U navedenom slučaju bi se za sklapanje eventualno drugog ugovora o radu (radi postizanja punog radnog vremena) morala obezbijediti procedura predviđena posebnim propisima.

Naime, u navedenom kontekstu, mišljenja smo da ne bi bilo zakonito ponuditi radniku sklapanje novog ugovora o radu bez javnog oglašavanja, a pri tome ostaviti na snazi postojeći pod izmijenjenim uvjetima.

Sa aspekta radno-pravnih propisa, ne bi bilo nezakonito da poslodavac sa radnikom sklopi dva ugovora o radu sa nepunim radnim vremenom na različitim radnim mjestima (do ostvarivanja punog radnog vremena), bilo da se radi o ugovoru o radu na određeno ili neodređeno vrijeme. Međutim, da li će postojati obaveza javnog oglašavanja ili će postojati obaveza primjene određenih kriterija prilikom prijema radnika ovisi o načinu na koji su ova pitanja regulisana posebnim propisima, a za čije tumačenje nije nadležno ovo ministarstvo. Radno-pravni propisi ne predviđaju posebne pogodnosti niti prednosti u ostvarivanju prava iz radnog odnosa za majku/roditelje djeteta sa posebnim potrebama osim prava na rad polovinu punog radnog vremena, u skladu sa navedenim članom 69. stav 1. Zakona."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-3087/19 od 3.12.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum