Vaš pravni kompas 

  • Ostvarivanje statusa civilne zrtve rata

  • Status i prava vojnih osoba, pripadnika policije te ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini
Status i prava vojnih osoba, pripadnika policije te ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini
 #542  by comodore
 
OSTVARIVANjE STATUSA CIVILNE ŽRTVE RATA
Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata

član 2 stav 3

Lice koje nije naišlo ili nagazilo na zaostali vojni materijal (bombu), već je povrijeđeno u mirnodopskom periodu od strane poznatog lica, izvršioca krivičnog djela Izazivanje opšte opasnosti koji je na lice mjesta donio i aktivirao ručnu bombu, nema status civilne žrtve rata.

Obrazloženje:

"Pravilno je pobijanom presudom odbijena tužba protiv osporenog akta od 23.07.2015. godine, jer je isti zasnovan na potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju i donesen pravilnom primjenom materijalnog prava, za što su od strane suda dati valjani razlozi koje tužilac nije doveo u sumnju navodima zahtjeva. Ovo stoga što tužilac ne ispunjava uslove iz odredbe člana 2. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, budući da se okolnosti njegovog povređivanja na dan 20.12.2009. godine koje je precizno utvrdio tuženi ne mogu podvesti pod okolnosti iz ove odredbe zakona.

Naime, odredba člana 2. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata propisuje da se civilnom žrtvom rata smatra: 1) lice kod kojeg je nastupilo oštećenje organizma zlostavljanjem, silovanjem, odnosno lišavanjem slobode (zatvor, koncentracioni logor, internacija, prinudni rad) ili koje je u zbjegu od strane neprijatelja zadobilo ranu, povredu, ozljedu i kod koga je nastupilo oštećenje organizma najmanje 60%, kao i lice koje je pod navedenim okolnostima ubijeno, poginulo, umrlo ili nestalo; 2) lice koje je zadobilo oštećenje organizma najmanje 60% usljed ranjavanja ili povreda nastalih u vezi s ratnim operacijama, kao što su: bombardovanje, ulične borbe, zalutali metak, minobacačka i topovska granata i slično; 3) lice koje je zadobilo oštećenje organizma najmanje 60% usljed ranjavanja ili povreda nastalih od zaostalih vojnih materijala ili kao posljedica neprijateljskih diverzantskih akcija.

Pravilnim tumačenjem ove odredbe zakona, kakvo je dao nižestepeni sud, jasno je da je ona neprimjenljiva na slučaj tužioca koji ne spori okolnosti svog povređivanja, ali smatra da se iste mogu smatrati okolnostima povređivanja od "zaostalog vojnog materijala” iz člana 2. stav 3. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, koji materijal po njegovom mišljenju jeste bomba M-57 usljed čijeg aktiviranja je on povrijeđen. Ovo zaključivanje nije osnovano o čemu se pravilno izjasnio nižestepeni sud podržavajući stav tuženog iz osporenog akta, jer tužilac nesporno nije naišao ili nagazio na zaostali vojni materijal (bombu), već je povrijeđen od strane poznatog lica N.D., izvršioca krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti koji je na lice mjesta donio i aktivirao ručnu bombu M-57 usljed čega je tužilac povrijeđen, a što nesporno nisu okolnosti iz odredbe člana 2. stav 3. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata.

Slijedom prednjeg izlaganja, ovaj sud nalazi da pobijanom presudom nisu ostvareni razlozi nezakonitosti iz člana 35. stav 2. ZUS, pa se zahtjev tužioca odbija kao neosnovan na osnovu odredbe člana 40. stav 1. istog zakona."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 U 017248 16 Uvp od 18.10.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum