Vaš pravni kompas 

  • Osnovni koraci za podnošenje tužbe

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1225  by legalis
 
Osnovni koraci za podnošenje tužbe

- Napišite tužbu.
- Odštampajte više primjeraka tužbe: jedan za sud i jedan za suprotnu stranku; ako tužite više stranaka, dostavite po jedan primjerak s dokazima svakom tuženom; uvijek napravite jednu kopiju za Vašu evidenciju,
- Potpišite sve primjerke: tužbu mora potpisati ovlašteno lice za zastupanje preduzeća i ona mora imati pečat preduzeća ,
- Fotokopirajte sve dokaze u istom broju primjeraka kao što je broj primjeraka tužbe: molimo Vas da imate na umu da je potrebna samo obična kopija svih dokaza, sud može zatražiti naknadno dostavljanje originala na uvid (na zahtjev druge stranke),
- Stavite sve u kovertu,
- Pošaljite kovertu poštom: slanje putem pošte se tretira isto kao i direktna predaja sudu, pobrinite se da pošaljete preporučenom poštom s povratnicom; tužbu također možete predati na prijemnom šalteru suda; zadržite kopiju potvrde o prijemu podneska za sebe.


U svim narednim podnescima sudu trebali biste se pozvati na broj predmeta koji je sud dodijelio Vašem predmetu. Sud će ovaj broj dostaviti na potvrdi o prijemu podneska. Ako dostavljate tužbu lično na šalteru suda, broj predmeta će biti naveden u gornjem lijevom uglu potvrde o prijemu podneska. Ukoliko tužbu šaljete poštom, broj sudskog predmeta ćete saznati onda kada Vam se sud obrati pismenim putem. Broj predmeta će biti naveden u gornjem lijevom uglu dopisa kojeg primite.

Imajte na umu da ne možete podnijeti tužbu uvijek i za sve. Nakon što sud zaprimi tužbu, prvo će istu ispitati. Ako utvrdi postojanje bilo kojeg od sljedećih razloga, sud će tužbu odbaciti:

a. Spor ne potpada pod nadležnost suda, tj. ako je za to nadležno neko drugo tijelo (npr. povrat nepravilno naplaćenog poreza se traži od nadležnog poreznog organa),
b. Postojao je rok do kojeg ste morali podnijeti tužbu i propustili ste rok. Npr. kao vlasnik udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću, odluku skupštine društva protiv koje ste glasali možete pobijati tužbom samo u roku od 30 kalendarskih dana od dana donošenja odluke,
c. Ako je isti spor predmet drugog parničnog postupka između istih stranaka
d. Ako već postoji pravosnažna presuda koja se odnosi na isti spor,
e. Ako je spor već bio riješen sudskom nagodbom,
f. Ako ste već ranije pred sudom povukli isti tužbeni zahtjev.


Ako sud utvrdi da tužba nije jasna ili da ne sadrži sve elemente propisane zakonom, sud će je vratiti i naložiti Vam da je dopunite i izmijenite. Sud će Vam dati do 8 kalendarskih dana da to učinite. Ovaj rok shvatite ozbiljno, jer ako ga propustite, tužba će biti odbačena, i Vi ćete morati platiti sudsku taksu.

Nakon što ste predali tužbu, sud će Vas pismeno obavijestiti o daljnjim tokovima postupka. Ako suprotna stranka dostavi odgovor na tužbu, sud će Vam ga proslijediti. Sud će Vas pismenim putem informisati i o datumu pripremnog ročišta. Predmet možete pratiti i online – zatražite na pisarni suda Vaš kod za praćenje predmeta u sudskom elektroničkom sistemu.4

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum