Vaš pravni kompas 

  • Osnove stecajnog postupka

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1251  by legalis
 
OSNOVE STEČAJNOG POSTUPKA

Stečajni postupak17 se provodi kada se utvrdi platežna nesposobnost preduzeća, što znači da preduzeće ima aktivan račun, ali nema sredstava da plati dugove svojim povjeriocima. U pravilu, smatra se da je preduzeće (dužnik) platežno nesposobno ukoliko ne izmiruje svoje dospjele novčane obaveze u neprekidnom trajanju od 30 kalendarskih dana.

Stečaj je poseban izvanparnični sudski postupak koji se provodi radi namirenja svih povjerilaca stečajnoga dužnika. Povjerioci se namiruju kolektivno putem prodaje imovine preduzeća i podjelom prikupljenih sredstava.

10.1. Kako se pokreće stečajni postupak?

Stečajni postupak pokreće se prijedlogom dužnika i/ili prijedlogom bilo kojeg povjerioca koji ima pravni interes za otvaranje stečajnog postupka.

Sud je obavezan da prijedlog razmotri u roku od 15 kalendarskih dana od dana njegovog prijema. U okviru ovog roka sudija će donijeti odluku o iznosu predujma koji je potreban za finansiranje prethodnog postupka.

10.2. Koja dokumentacija mora biti priložena uz prijedlog za pokretanje stečaja?

U prijedlogu je povjerilac dužan da pokaže da ima potraživanje prema dužniku i da dužnik nije u mogućnosti da izvrši isplatu tih potraživanja. Prijedlog treba potkrijepiti odgovarajućom dokumentacijom - računi, konačne odluke koje su osnova za dug i slično.


17 Više detalja o stečajnom postupku možete pronaći u Vodiču kroz stečajni postupak:

10.3. Podnošenje prijave potraživanja, šta je prijava potraživanja i koji su njeni elementi?
Za vrijeme stečaja povjerioci bi trebalo da svoja potraživanja prema dužniku prijave stečajnom sudu. Na ovaj način će stečajni sud i stečajni upravnik saznati iznose i vrste dugovanja koja stečajni dužnik ima prema povjeriocima, kako bi se njihova potraživanja mogla razvrstati i rangirati prema isplatnim redovima.

Kada podnosite prijavu, ona mora sadržavati sljedeće:
a. naziv i adresu povjerioca,
b. pravni osnov (presuda, rješenje, odluka nadležnog upravnog organa, fakture i sl.) i iznos potraživanja,
c. broj transakcionog računa povjerioca,
d. JIB povjerioca (ako je pravno lice) ili JMBG (ako je fizičko lice).

Ukoliko je potraživanje u stranoj valuti, ono treba biti izraženo u domaćoj valuti. Stečajni upravnik će popisati potraživanja radnika stečajnog dužnika do dana otvaranja
stečajnog postupka.

Ako se vodi sudski ili drugi postupak povodom potraživanja, povjerilac će prilikom prijave potraživanja navesti organ pred kojim se taj postupak vodi i broj predmeta pod kojim je postupak zaveden.

Prijava potraživanja podnosi se u dva primjerka, za sud i za stečajnog upravnika. Primjer prijave potraživanja:

OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU

- na broj predmeta: XY St …


U skladu sa čl. 110. Zakona o stečaju FBiH ("Službene novine FBiH", br. 29/2003, 32/2004, 42/2006, 4/2017 - odluka US i 52/2018.) blagovremeno podnosim
PRIJAVU POTRAŽIVANJA


- Stečajni postupak nad preduzećem (naziv preduzeća)

64

Saglasno Rješenju naslovljenog suda, donijetog u predmetu broj gornji, dana (datum), ovim putem prijavljujemo novčana potraživanja povjerioca (ime i prezime povjerioca) prema stečajnom dužniku (naziv preduzeća), sa sjedištem preduzeća na (adresa), a prema dolje navedenim podacima.

Stečajni povjerilac: (Name);


Prebivalište stečajnog povjerioca: JIB povjerioca:
Broj žiro računa povjerioca:


Vrsta potraživanja:

otvoren kod XY;
1. Novčano potraživanje po osnovu izvršenih neisplaćenih usluga (navesti), utvrđeno pravosnažnom i izvršnom sudskom odlukom;
2. Novčano potraživanje po osnovu naknade troškova parničnog postupka utvrđeno pravosnažnom i izvršnom sudskom odlukom;
3. Zakonske zatezne kamate na potraživanja iz tačke 1 i 2 (sporedno novčano potraživanje).

Pravni osnov potraživanja: Presuda zbog propuštanja Općinskog suda u Sarajevu, broj XY Mals … od (datum);

IZNOS POTRAŽIVANJA: XY KM
1) Glavno potraživanje - po osnovu izvršenih neisplaćenih usluga (navesti) u iznosu od XY KM.
2) Zakonska zatezna kamata na iznos glavnog potraživanja iz prethodne tačke, za periode kako slijedi:

- na iznos od XY KM, počev od (datum), do (datum);
- na iznos od XY KM, počev od (datum), do (datum); - u ukupnom iznosu od XY KM
3) Troškovi parničnog postupka u predmetu Općinskog suda u Sarajevu br. XY Mals … u iznosu od XY KM.
4) Zakonska zatezna kamata na potraživanje iz prethodne tačke, za period od dana (datum), pa do (datum), u ukupnom iznosu od XY KM
D o k a z: Pravosnažna i izvršna Presuda zbog propuštanja Općinskog suda u Sarajevu, broj XY Mals … od (datum);

Sarajevo, (datum)

Stečajni povjerilac po punomoćniku:Prilog:

- Punomoć punomoćnika

- Pravosnažna i izvršna Presuda zbog propuštanja Općinskog suda u Sarajevu, broj XY Mals … od (datum);
- Obračun zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga i troškova parničnog postupka


10.4. Kako će biti izabran stečajni upravnik?

Stečajnog upravnika imenuje sud s liste stečajnih upravnika koje donosi Ministarstvo pravde FBiH.

10.5. U kojem sam isplatnom redu?

Namirenje povjerilaca iz postojećih sredstava slobodne stečajne mase vrši se prema sljedećem redoslijedu:

- stečajni povjerioci viših isplatnih redova - u potraživanja višeg isplatnog reda ulaze (i) potraživanja iz radnog odnosa radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, nastala do dana otvaranja stečajnog postupka u ukupnom bruto iznosu, (ii) otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom, i
(iii) potraživanja na osnovu naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti;
- stečajni povjerioci općeg isplatnog reda - povjerioci koji u trenutku otvaranja stečajnog postupka imaju opravdan imovinski zahtjev prema stečajnom dužniku (stečajni povjerioci);
- stečajni povjerioci nižih isplatnih redova – na primjer: kamate na potraživanja stečajnih povjerilaca koje teku od otvaranja stečajnog postupka, troškovi koji su pojedinim stečajnim povjeriocima nastali njihovim učešćem u postupku, potraživanja koja se odnose na neku besplatnu uslugu stečajnog dužnika, itd.

Povjerioci kasnijeg isplatnog reda mogu se namiriti tek pošto budu u cijelosti namireni povjerioci prethodnog isplatnog reda. Stečajni povjerioci istog isplatnog reda namiruju se srazmjerno veličini svojih potraživanja.

Stečajni sud dužan je svako prijavljeno potraživanje s podacima o iznosima potraživanja unijeti u tabelu. Tabela se zajedno s priloženim prijavama i ispravama izlaže u službenim prostorijama suda na uvid svim učesnicima najmanje 8 kalendarskih dana prije ročišta za ispitivanje.

10.6. Okončanje stečajnog postupka

Odmah nakon okončanja glavne diobe, stečajni sudija donosi rješenje o zaključenju stečajnog postupka. Rješenje, kao i razlozi za zaključenje stečajnog postupka objavljuju se u Službenim novinama Federacije BiH.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum