Vaš pravni kompas 

  • Osnov za provodenje promjene u katastarskom operatu

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #692  by comodore
 
OSNOV ZA PROVOĐENjE PROMJENE U KATASTARSKOM OPERATU
Pravilnik za održavanje premjera i katastra zemljišta

član 59

Ne mogu se na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja provoditi promjene u katastarskom operatu, a da bi određena nepokretnost imala karakter nepokretnosti u opštoj upotrebi, ona mora biti odlukom nadležne Skupštine opštine utvrđena kao nepokretnost u opštoj upotrebi.

Obrazloženje:

"Iz podataka spisa proizlazi da je parcela br.... zvana put "B." upisana u pl.... k.o. K. kao dobro u opštoj upotrebi na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja izvršenog 1970. godine, a da je prije toga bila upisana na ime I.K., prednika zainteresovanog lica. Prvostepenim rješenjem tužene usvojen je zahtjev zainteresovanog lica i izvršena ispravka upisa na način da je uspostavljeno pređašnje stanje upisa uz obrazloženje da nije postojao pravni osnov da se predmetna parcela upiše u katastarskom operatu kao dobro u opštoj upotrebi. Osporenim aktom je odbijena žalba tužioca, a pobijanom presudom je odbijena tužba i održan na snazi osporeni akt.

Pravilno nižestepeni sud ističe da aerofotogrametrijski snimak ne može biti pravni osnov u smislu člana 20. Zakona, odnosno člana 59. Pravilnika za provođenje promjene u katastarskom operatu, iz kojih razloga se navodi zahtjeva istaknuti u tom pravcu ukazuju neosnovanim.

Da bi određena nepokretnost imala karakter nepokretnosti u opštoj upotrebi, ta nepokretnost mora biti odlukom nadležne Skupštine opštine utvrđena kao nepokretnost u opštoj upotrebi.

Činjenica da je prednik zainteresovanog lica bio upisan u katastarskom operatu kao posjednik predmetne parcele, a što proizlazi iz nalaza vještaka geometra koji je u nalazu i mišljenju istakao da je predmetna parcela po starom premjeru iz 1948. i kasnije bila upisana na I.K., prednika zainteresovanog lica i da je na osnovu aerofotogrametrijskog snimka iz 1970. godine upisana kao dobro u opštoj upotrebi, a da Skupština opštine nije nikada donijela odluku kojom bi utvrdila da predmetna parcela predstavlja dobro u opštoj upotrebi, to je prvostepeni organ, na osnovu odredbe člana 1.3 Zakona u vezi člana 71. stav 1. i 2. Pravilnika, pravilno postupio kada je uvažio zahtjev podnosioca i izvršio ispravku upisa posjednika u katastarskom operatu. Iz istih razloga je pravilno pobijanom presudom odbijena tužba i održan na snazi osporeni akt kojim je žalba tužioca odbijena kao neosnovana.

Nije osnovano pozivanje tužioca u zahtjevu na odredbu člana 7. stav 2. ZSP, jer je tom odredbom propisano da su javna dobra stvari koje su po zakonu namijenjene da služe svima pod jednakim uslovima kao što su javni putevi, ulice, trgovi i dr. Dakle, tom odredbom je samo data definicija javnog dobra, a da bi neka nepokretnost imala status dobra u opštoj upotrebi mora postojati odluka nadležne Skupštine opštine da se ta nepokretnost utvrđuje kao dobro u opštoj upotrebi, a u konkretnom slučaju takva odluka ne postoji."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 U 014896 15 Uvp od 26.10.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum