Vaš pravni kompas 

  • Oslobadjanje ratnih vojnih invalida od placanja komunalnih taksi

  • Status i prava vojnih osoba, pripadnika policije te ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini
Status i prava vojnih osoba, pripadnika policije te ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini
 #695  by comodore
 
OSLOBAĐANjE RATNIH VOJNIH INVALIDA OD PLAĆANjA KOMUNALNIH TAKSI
Zakon o komunalnim taksama

član 8 stav 1 tačka đ)

Oslobađanje od plaćanja komunalnih taksi koje je predviđeno za kategoriju ratnih vojnih invalida odnosi se isključivo na ta lica, a ne i na članove njihovih porodica.

"Lokalna zajednica traži mišljenje u vezi sa primjenom člana 8. stav 1. tačka đ) Zakona o komunalnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012 - dalje: Zakon). U dopisu se navodi da je pomenutim članom predviđeno oslobađanje za pojedine kategorije fizičkih i pravnih lica, između ostalog i RVI pa se traži mišljenje da li se oslobađanje od plaćanja komunalnih taksa odnosi isključivo na ratne vojne invalide ili se to oslobađanje odnosi i za članove njihovih porodica.

U članu 8. stav 1. tačka đ) Zakona propisao je da su od plaćanja komunalnih taksa oslobođena lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata. Imajući u vidu da se rješenje nadležnog organa odnosi samo na fizička lica kojima je priznat nevedeni status tj. svojstvo, ovo oslobađanje od plaćanja komunalnih taksi se odnosi na fizička lica i preduzetnike koji obavljaju preduzetničku djelatnost u svoje ime i za svoj račun radi sticanja dobiti u skladu sa odredbama člana 6. Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 117/2011, 121/2012, 67/2013 i 44/2016).

U vezi sa pitanjem, u konkretnom slučaju član 8. stav 1. tačka đ) Zakona odnosi se samo na ratne vojne invalide kojima je nadležni organ rješenjem priznao status RVI, a ne i na njihove članove porodice."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-810/19 od 6.3.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum