Vaš pravni kompas 

  • Oporezivanje naknade na ime franšize na osnovu sporazuma sa Njemačkom

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1410  by comodore
 
OPOREZIVANJE NAKNADE NA IME FRANŠIZE NA OSNOVU SPORAZUMA SA NJEMAČKOM
Zakon o porezu na dobit

član 38

Ukoliko rezident plaća naknadu na ime franšize po sporazumu sa firmom iz Luksemburga, a po fakturi firme iz Njemačke, navedena naknada podliježe oporezivanju u Bosni i Hercegovini.

"Koji je porezni tretman plaćanja naknade na ime franšize po sporazumu između firmi hh - (Luksmeburg) a po fakturi firme uu - (Njemačka) i dodatnih naknada koje se plaćaju po franšiznom ugovoru?

Shodno članu 38. Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 - dalje: Zakon) porez po odbitku se obračunava na prihod, koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji Federacije, po osnovu naknada navedenih u stavu 1. tač. a) do i) Zakona, na način da je obaveza obračuna i obustave poreza po odbitku na isplatiocu - rezidentu. Stavom 10. istog člana propisan je pojam naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva te označava naknadu za korištenje ili pravo korištenja autorskog prava na književno, umjetničko ili naučno djelo uključujući kinematografske filmove, bilo koji patent, licence, zaštitni znak, dizajn ili model, plan, tajnu formulu ili postupak ili za informacije o industrijskom, komercijalnom ili naučnom iskustvu i druga slična prava koja se plaćaju nerezidentima.

Članom 40. Zakona, propisano je da ukoliko se primjenjuje niža porezna stopa od stopa navedenih u članu 38. stav 7. Zakona, isplatilac je dužan, uz propisani obrazac, priložiti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Potvrdu o rezidentnosti primaoca prihoda koju je izdao nadležni organ države primaoca, ne stariju od godine dana, i Izjavu nerezidenta da je on primalac prihoda i stvarni vlasnik, odnosno korisnik tog prihoda.

Članom 35. stavom 1. Zakona, ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je ratificirala ili na bazi notifikacije prihvatila Bosna i Hercegovina primjenjuju se kod oporezivanja dobiti ili prihoda nerezidenta i imaju prioritet u odnosu na odredbe Zakona.

Ugovor između između SFRJ i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu objavljen je u "Sl. listu SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 12/1988 - dalje: Ugovor.

Članom 13. Ugovora propisano je da se autorske naknade koje nastaju u državi ugovomici i isplaćene su rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi. S tim da se autorske naknade mogu oporezivati i u državi ugovomici u kojoj nastaju, u skladu sa zakonima te države, ali ako je primalac stvarni korisnik autorskih naknada, tako razrezan porez ne može biti veći od 10 posto od bruto iznosa autorskih naknada.

Stavom 3. istog člana definisan je pojam autorskih naknada te označava plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za korištenje ili za pravo korištenja autorskog prava na književno, umjetničko ili naučno djelo, uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju ili radio, kao i za korištenje ili za pravo korištenja patenta, zaštitnog znaka, nacrta ili modela, plana, tajne formule ili postupka, ili za korištenje ili pravo korištenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme, ili za obavještenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

Shodno navedenim odredbama i informacijama iz upita u kojem navodite da plaćate naknadu na ime franšize po sporazumu između firmi hh - (Luksmburg) a po fakturi firme uu - iz Njemačke, mišljenja samo da je ista oporeziva prema članu 38. Zakona u BiH.

Naime, ukoliko se naknada plaća prema nerezidentu iz Njemačke, primjenom člana 35. Zakona primjenjuje se Ugovor, koji je u članu 13. prepustio pravo oporezivanja BIH, a definicija autorske naknade iz Ugovora i Zakona uključuje zaštitni znak što predstvalja franšiza. Isti je slučaj i da se plaćanje vrši prema nerezidentu iz Luksemburga, sa kojim BiH nema Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Na pitanje o dodatnim naknadama koje se plaćaju po franšiznom ugovoru, cijenimo bitnim naglasiti da iste mogu biti sastavni dio franšizne naknade, a što je oporezivo kako je navedeno u prethodnom paragrafu, te je potrebno u skladu sa franšiznim ugovorom cijeniti činjenično stanje."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-7275/18-1 iz 2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum