Vaš pravni kompas 

  • Odluka o formiranju savjeta za djecu Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #631  by comodore
 
ODLUKA O FORMIRANjU SAVJETA ZA DJECU REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 47/2019)

I

Ovom odlukom formira se Savjet za djecu Republike Srpske kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

II

1. Savjet za djecu Republike Srpske (u daljem tekstu: Savjet) ima 11 članova, koje na prijedlog Ministarstva porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) imenuje Vlada.

2. Savjet bira predsjednika iz reda svojih članova.

3. Mandat članova Savjeta traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja na još jedan mandat u istom trajanju.

4. Postupak izbora i imenovanja članova Savjeta zbog zamjene ili ostavke dotadašnjih članova istovjetan je postupku i načinu izbora i imenovanja članova koji se zamjenjuju.

III

1. Članovi Savjeta su predstavnici nadležnih ministarstava i drugih republičkih organa, javnih ustanova i stručnih službi.

2. Savjet može u svoj rad uključivati, redovno ili po potrebi, predstavnike javnih institucija i nevladinih organizacija te lica iz akademske i istraživačke zajednice sa najvišim zvanjima i iskustvom iz oblasti koje su od značaja za unapređenje politika u oblasti prava djeteta.

IV

Zadatak i djelokrug rada Savjeta:

- promocija i zaštita prava djeteta,

- iniciranje i učestvovanje u donošenju i sprovođenju zakonskih, podzakonskih, strateških i akcionih dokumenata iz oblasti prava djece u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika),

- izvještavanje Vlade, nadležnih ministarstava, institucija, organa i službi o stanju, problemima i aktivnostima u oblasti prava djeteta u Republici i mogućnostima rješavanja istih,

- koordinacija aktivnosti između nadležnih ministarstava, javnih institucija, organizacija i ustanova te vladinih i nevladinih organizacija koje se bave promocijom i zaštitom prava djeteta,

- predlaganje mjera za unapređenje ostvarivanja prava djece Vladi i nadležnim javnim institucijama,

- davanje preporuka i mišljenja u vezi sa konkretnim mjerama i rješenjima za dobrobit djece i zaštitu njihovih prava i interesa,

- davanje preporuka i mišljenja nadležnim organima u postupku predlaganja i donošenja zakonskih i podzakonskih propisa u oblasti zaštite prava djeteta,

- kreiranje i učestvovanje u realizovanju naučnih, stručnih, istraživačkih i drugih projekata iz oblasti prava djeteta.

V

Administrativno-tehničke poslove za Savjet obavlja Ministarstvo.

VI

Rad i funkcionisanje Savjeta reguliše se Poslovnikom o radu Savjeta, koji se donosi natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

VII

Rad članova Savjeta je dobrovoljan i ne plaća se.

VIII

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Savjeta za djecu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 66/06 i 11/14).

IX

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

https://www.advokat.attorney/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum