Vaš pravni kompas 

  • Odlucivanje o izuzecu notara kao povjerenika suda

  • Nasljeđivanje u Bosni i Hercegovini, testament, zakonski i nužni dio....
Nasljeđivanje u Bosni i Hercegovini, testament, zakonski i nužni dio....
 #634  by comodore
 
ODLUČIVANJE O IZUZEĆU NOTARA KAO POVJERENIKA SUDA

Zakon o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine

član 262 stav 2

O zahtjevu za izuzeće notara kao povjerenika suda treba da odlučuje predsjednik suda, a ne stručni suradnik.

Obrazloženje:

"Prvostepenim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba zakonske nasljednice D. S., izjavljena dana 4. 9. 2017.godine, protiv rješenja istog suda broj... O od 9. 8. 2017.godine.

Protiv navedenog rješenja, blagovremeno u ostavljenom zakonskom roku, žalbu je izjavila zakonska nasljednica D. S. pobijajući rješenje u cijelosti, zbog pogrešne primjene materijalnog prava.

Žalba nije osnovana.

Ovaj sud ispitao je pobijano rješenje u granicama žalbenih navoda i po službenoj dužnosti, kada je odlučio kao u izreci iz slijedećih razloga:

U konkretnom predmetu, pobijanim rješenjem prvostepeni sud je odbacio kao nedopuštenu žalbu zakonske nasljednice izjavljene protiv rješenja suda od 9. 8. 2017. godine kojim rješenjem je zahtjev zakonske nasljednice za izuzeće od daljnjeg postupanja notara J. A. odbijen.

Odbacujući žalbu kao nedopuštenu prvostepeni sud je primijenio odredbu člana 257. stav 4. Zakona o nasljeđivanju FBIH, kojom odredbom je propisano da nije dozvoljena žalba protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za izuzimanje notara.

Drugostepeni sud zaključuje, jeste prvostepeni sud u ovom ostavinskom predmetu pravilno postupio kada je žalbu izjavljenu protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za izuzimanje notara, kao nedopuštenu odbacio jer je žalba nedopuštena sa aspekta pravilne primjene odredaba ZPP a ne odredaba Zakona o nasljeđivanju, međutim to što se sud pogrešno pozvao na odredbe materijalnog propisa koje nije mogao primijeniti, nije od značaja na zakonitost pobijanog rješenja pa se žalba ukazuje neosnovanom iz slijedećih razloga:

U konkretnom predmetu prvostepeni sud je ostavinski spis iza umrle S. R. rođene Z. povjerio na postupanje notaru A. J.

Zakonska nasljednica D. S. podnijela je zahtjev za izuzeće notara J. A., a u kojem zahtjevu je istakla da se kod notara D. M. vodi ostavinski postupak iza njenog oca S. S., da je taj postupak prekinut, da je ona jedini zakonski nasljednik iza svojih roditelja, te da vođenjem dva ostavinska postupka kod dva notara za nju predstavljaju mučnu proceduru u situaciji koja je sama od sebe preemotivna pa zbog toga moli da sud dozvoli izuzeće notara J. A. i ostavinski spis iza umrle S. R. prosljedi notaru D. M.

Navedeni zahtjev za izuzeće notara u smislu odredbe člana 358. stav 3. Zakona o parničnom postupku bio je nepotpun jer nije navedeni zakonski razlog zbog kojeg se traži isključenje ili izuzeće notara te nisu navedene činjenice na kojima se zasniva postojanje razloga za isključenje ili izuzeće.

U situaciji kada je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, sud podnositelju vraća podnesak radi ispravke ili dopune, uz navode što treba ispraviti ili dopuniti i određuje rok za ispravku ili dopunu podneska koji ne može biti duži od 8 dana (član 336. stav 1. ZPP).

Iako je zahtjev za izuzeće notara bio nepotpun, prvostepeni sud nije postupio u smislu odredbe člana 336. stav 1. ZPP što bi bila povreda postupka, međutim na navedenu povredu postupka sud ne pazi po službenoj dužnosti niti je može otkloniti iz razloga što je pravilna i zakonita odluka kojom je odbačena žalba kao nedopuštena.

O zahtjevu za izuzeće notara kao povjerenika suda treba da odlučuje a u smislu odredbe člana 359. ZPP predsjednik suda što u konkretnom predmetu nije slučaj jer je o izuzeću notara odlučivao stručni suradnik što jeste također povreda postupka.

Međutim, drugostepeni sud ispituje zakonitost rješenja kojim je odbačena žalba izjavljena protiv rješenja kojim je odbijen zahtjev za izuzeće notara, dakle sporno je da li je navedeno rješenje zakonito."(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, 17 0 0 085544 17 Gž od 30.10.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum