Vaš pravni kompas 

  • Odgovornost drzave u sporovima za naknadu stete kada je vodjenje krivicnog postupka

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #622  by matrix
 
Odgovornost države u sporovima za naknadu štete kada je vođenje krivičnog postupka prenošeno na entitetske sudove

U sporovima za naknadu štete u vezi sa neosnovanim lišenjem slobode pasivno je legitimisana isključivo Bosna i Hercegovina bez obzira što je Sud Bosne i Hercegovine vođenje krivičnog postupka prenio na entitetski sud.

Iz obrazloženja:
Na osnovu činjenice prenošenja vođenja krivičnog postupka, prvostepeni sud je utvrdio da je prigovor pasivne legitimacije djelimično osnovan i to za period nakon 26.03.2013. godine kada je postupak vođen pred Kantonalnim sudom u Bihaću, u kome dijelu je iz navedenih razloga tužbeni zahtjev odbijen. Prigovor pasivne legitimacije nije osnovan za period od 12.02.2013. godine do 26.03.2013. godine u kome dijelu je tužbeni zahtjev usvojen.
Odluka o prigovoru pasivne legitimacije zasnovana je na pogrešnoj primjeni materijalnog prava, na što osnovano ukazuje žalba tužitelja.
Naime, u konkretnom sporu se ne radi o zahtjevu za naknadu štete koja je proizašla iz zajedničkog ili naizmjeničnog postupanja pravosudnih institucija na nivou države ili entiteta, da bi se njihova odgovornost cijenila prema vremenu preduzimanja radnji. U ovom slučaju Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv tužitelja za krivično djelo iz svoje nadležnosti i shodno odredbi člana 27. ZKP-a BiH (Sl. glasnik BiH br. 3/03 sa izmjenama) vođenje postupka prenio na sud na čijem području je prema osnovu sumnje, djelo počinjeno. Prema odredbi člana 22. stav 2 Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik BiH br. 29/00 sa izmjenama) odluka o prenošenju postupka obavezujuća je za sve sudove, stoga je Kantonalni sud u Bihaću, kome je predmet delegiran, bio u obavezi postupati po dostavljenoj potvrđenoj optužnici protiv tužitelja i provesti krivični postupak. Kako je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preduzelo radnje koje su imale za posljedicu vođenje krivičnog postupka, a Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu, proizilazi da je utužena šteta za koju se naknada potražuje u ovoj parnici u uzročno posljedičnoj vezi isključivo sa radnjama organa tužene. Činjenica da je Sud Bosne i Hercegovine prenio vođenje postupka na entitetski sud nema uticaja na pasivnu legitimaciju tužene za period od dana delegiranja predmeta do dana okončanja krivičnog postupka, jer i ovaj period predstavlja dio jedinstvenog krivičnog postupka pokrenutog i vođenog radnjama i odlukama organa tužene.


Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 P 019282 15 Gž od 26.07.2016. godine

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum