Vaš pravni kompas 

  • Obrazlozenje suda da se u konkretnom slucaju radilo o prodaji stvari kao cjeline je jasno i odredeno

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #454  by matrix
 
Obrazlozenje suda da se u konkretnom slucaju radilo o prodaji stvari kao cjeline je jasno i određeno

Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3854/12 od 21. januara 2016. godine


Iz obrazloženja drugostepenog suda:

„Polazeći od prednjeg činjeničnog utvrđenja prvostepeni sud je donio pobijano rješenje kojim je utvrdio da u navedenom izvršnom postupku nije uspjelo drugo javno nadmetanje prodajom pokretnih stvari izvršenika, pa je slijedom toga odbio kao neosnovan prijedlog tražioca izvršenja kojim je predložio da se donese rješenja o dosudi predmeta koji su bili predmet prodaje putem javnog nadmetanja i istovremeno je odlučio da se navedeni izvršni postupak obustavlja i isti se ima smatrati završenim, a da se u tom izvršnom predmetu po pravosnažnosti tog rješenja ukidaju sve provedene izvršne radnje. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostepeni sud je zaključio da je u ovom izvršnom predmetu na drugom ročištu za prodaju pokretnih stvari izvršenika između prvostepenog suda kao prodavca i [...] kao kupca zaključen kupoprodajni ugovor kojim je kupac za cijenu od 1.520.000,00 KM kupio ukupno 43 predmeta-stvari koje su prodavane putem javnog nadmetanja, da kupcu nisu predate u posjed sve kupljene stvari, jer je nedostajao određeni broj predmeta, niti je prvostepeni sud u mogućnosti da kupcu preda u posjed predmete koji su nedostajali, da naknadno prodavač i kupac nisu zaključili drugi ugovor kojim bi kupac kupio samo predmete koji su mu predati u posjed, da su predmeti koji su prodavani putem javnog nadmetanja prodavani kao cjelina, da stvari koje su bile predmet kupoprodaje putem javnog nadmetanja predstavljaju tehničko-tehnološku proizvodnu cjelinu, kako je to ustvrdio i vještak mašinske struke u svom nalazu i mišljenju, u kojem je naveo da ‘stvari koje nisu pronađene bitno utiču na funkciju stvari kao cjeline. Bez njih se ne može odvijati cjelovit i zaokružen tehnološki proces proizvodnje, a imaju značajan uticaj na funkcionisanje pronađenih stvari kao tehničko-tehnološke cjeline. Stvari koje nisu pronađene bitno utiču na proces proizvodnje i bez njih nije moguće uspostaviti tehničko-tehnološki ciklus proizvodnje.’, da u uslovima prodaje
168

169
nije bila predviđena mogućnost kupovine samo određenih pokretnih stvari, niti je to od strane suda kao prodavca stvari ponuđeno u toku same prodaje, da su na ročištu za javno nadmetanje sve ponude bile usmjerene za kupovinu svih pokretnih stvari kao cjeline, a koje stvari su poimenično naznačene u zaključcima o prodaji, na koji način su učesnici u javnom nadmetanju, pa dakle i kupac [...], izrazili svoju svijest da se sve stvari prodaju kao jedna cjelina i da one predstavljaju jednu proizvodnu cjelinu, da je kupac u toku postupka izrazio jasan stav i volju da je zainteresiran za kupovinu svih stvari kao cjeline, da je kupac u žalbi izjavljenoj protiv rješenja o dosudi, nakon što mu je u posjed predat samo dio kupljenih stvari, ali ne i sve kupljene stvari, zatražio poništenje svih provedenih radnji sa drugog održanog ročišta za prodaju pokretnih stvari izvršenika i povrat uplaćene kupoprodajne cijene, da je kupcu u cjelosti vraćena uplaćena kupoprodajna cijena, kada je kupac izašao iz posjeda poslovnih prostorija gdje su se nalazile stvari koje su bile predmet prodaje, pa je slijedom naprijed iznijetog činjeničnog utvrđenja prvostepeni sud zaključio da drugo javno nadmetanje za prodaju pokretnih stvari izvršenika nije rezultiralo uspjelom prodajom pokretnih stvari izvršenika koje su bile predmet prodaje putem javnog nadmetanja, a da kupoprodajni ugovor koji su zaključili kupac i prodavač nije moguće izvršiti zbog neodostatka određenog broja predmeta koji predstavljaju tehničko-tehnološku proizvodnu cjelinu, bez kojih predmeta se ne može uspostaviti proces proizvodnje, da kupac nema interes za kupovinu samo dijela predmeta koji su mu predati u posjed, već da je zaključeni ugovor raskinut, budući da je kupcu vraćena uplaćena kupoprodajna cijena, a kupac je prestao vršiti faktičku vlast na predmetima koji su mu ranije bili predati u posjed, tako da više nije u posjedu stvari koje su bile predmet prodaje putem javnog nadmetanja.”

Iz odluke Ustavnog suda BiH:

„Ustavni sud smatra da su razlozi i obrazloženja na kojima su redovni sudovi zasnovali stav da se u okolnostima konkretnog slučaja radilo o prodaji stvari kao cjeline, a ne pojedinačno određenih stvari dovoljno jasni i određeni i da ne ostavljaju utisak proizvoljnosti.”

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum