Vaš pravni kompas 

  • Obracanje nadleznom ministarstvu kao uslov sudske zaštite

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #624  by matrix
 
Obraćanje nadležnom ministarstvu kao uslov sudske zaštite


Podnošenje odštetnog zahtjeva izvan spora Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, u smislu odredbi člana 433. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, nije pozitivno procesna pretpostavka, pa nema mjesta odbacivanju tužbe niti odbijanju tužbenog zahtjeva ako je tužitelj propustio podnijeti taj zahtjev.

Iz obrazloženja:
Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za naknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode tužiteljice samo iz razloga što se tužiteljica, prije podnošenja tužbe sudu, nije prethodno obratila nadležnom Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi sporazumnog rješenja naknade štete, u smislu odredbi člana 433. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.
Po shvatanju ovog drugostepenog vijeća, podnošenje odštetnog zahtjeva izvan spora Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, nije pozitivno procesna pretpostavka, pa nema mjesta odbacivanju tužbe ako je tužitelj propustio podnijeti taj zahtjev, a pogotovu nije bilo osnova za odbijanje tužbenog zahtjeva za naknadu nematerijalne štete, kako je to odlučeno pobijanom prvostepenom presudom.
Prema stavu 2. odredbe člana 433. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, o zahtjevu oštećenog da mu Bosna i Hercegovina nadoknadi štetu, odlučuje nadležni sud, s tim što je prije podnošenja tužbe oštećeni dužan podnijeti zahtjev nadležnom ministarstvu Bosne i Hercegovine, radi postizanja sporazuma o postojanju štete i vrsti i visini naknade. Prema odredbi člana 434. stav 1. navedenog zakona, ako zahtjev za naknadu štete ne bude usvojen ili po njemu nadležno ministarstvo Bosne i Hercegovine ne donese odluku u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, oštećeni može kod nadležnog suda podnijeti tužbu za


naknadu štete.
Iz navoda žalbe i priloga uz žalbu (Odgovor Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, broj: 06-07-15-8382/16 od 09.11.2016. godine) proizilazi da je tužiteljica podnijela tužbu ovom sudu dana 21.09.2016. godine, a odštetni zahtjev Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine je podnijela 23.09.2016. godine, dva dana kasnije, s tim što je aktom navedenog Ministarstva, broj: 06-07-15-8382/16 od 09.11.2016. godine, obaviještena da Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine neće provoditi postupak, odnosno neće odlučivati o zahtjevu za naknadu štete, te da tužiteljica može podnijeti tužbu Sudu Bosne i Hercegovine za rješavanje naknade štete u parničnom postupku.
S obzirom na navedeno, drugostepeno vijeće nalazi da nije bilo mjesta ni odbačaju tužbe u ovom predmetu, a pogotovu za odbijanje tužbenog zahtjeva zbog navedene procesne pretpostavke.
To stoga jer, prema pravnom shvatanju drugostepenog vijeća ovog suda, odredbe člana 433. stav 2. i člana 434. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine treba tumačiti ne kao procesnu pretpostavku za pokretanje parnice, već kao zakonom predviđeni način rješavanja spora bez intervencije suda, pri čemu propust oštećenika da se obrati nadležnom Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine može imati nekih drugih odraza u postupku, npr. u pitanju prava tužitelja na naknadu parničnih troškova, ako tuženi prizna tužbeni zahtjev. Međutim, u konkretnom slučaju tuženi je i u parničnom postupku osporio osnovanost tužbenog zahtjeva, što znači da prethodno obraćanje tužitelja nadležnom organu tuženog ne bi bilo od koristi, odnosno ne bi bila ispunjena svrha prethodnog obraćanja prije podnošenja tužbe.
Na osnovu iznesenog, drugostepeno vijeće je, primjenom odredbi člana 194. stav 1. tačka 2) Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, uvažilo žalbu tužiteljice, pobijanu presudu ukinulo i predmet vratilo sudiji u prvostepenom postupku radi održavanja nove glavne rasprave.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P
023084 17 Gž od 04.07.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum