Vaš pravni kompas 

  • Obaveza vracanja zaposlenika nakon bolovanja u radni odnos

  • Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
Prava iz radnog-pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati
 #475  by comodore
 
OBAVEZA VRAĆANjA ZAPOSLENIKA NAKON BOLOVANjA U RADNI ODNOS
Zakon o radu

član 65 stav 2

Kada je za vrijeme zaposlenikovog bolovanja poslodavac donio rješenje o otkazu njegovog ugovora o radu to rješenje je nezakonito pa se isto poništava i stavlja van snage.

Obrazloženje:

"Prvostepeni sud je pravilnom ocjenom provedenih dokaza, pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje i na isto pravilno primjenio materijalno pravo. Utvrđeno je da je tužitelj na osnovu Ugovora o radu od 01.08.2004.godine bio uposlenik kod tuženog. Tužitelj je zaključio ugovor o obavezama, ovlaštenjima, materijalnog i radnog statusa direktora razvoja prometnih funkcija. Ovim ugovorom uređena su sva prava i obaveze tužitelja kod tuženog. Uvidom u navedeni ugovor prvostepeni sud je na pouzdan način utvrdio da je tužitelj ovaj Ugovor zaključio sa tuženim na period od 4 godine. Na osnovu uvida u dopis tuženog utvrđeno je da je 17.08.2005.godine tužitelju dostavljeno rješenje o otkazu ugovora i odluka nadzornog odbora, te obavješten da radna knjižica i sva ostala dokumentacija tužitelju stoji na raspolaganju od 22.08.2005. godine. Na osnovu doznaka o bolovanju prvostepeni sud je utvrdio da je tužitelj u vrijeme kada mu je tuženi donio rješenje o otkazu ugovora o radu, bio na bolovanju odnosno tužitelj je bio na bolovanju od 04.07.2005.godine do 04.09.2005.godine. Na osnovu ovih pravno relevatnih činjenica prvostepeni sud je pravilno primjenio član 64. i 65. Zakona o radu gdje je članom 65. stav 2. regulirano: da zaposlenik koji je privremeno bio nespososban za rad zbog povrede ili povrede na radu, bolesti ili profesionalne bolesti a za koga nakon liječenja ilii opravka zdravstvena ustanova utvrdi da je sposoban za rad ima pravo da se vrati na poslove na kojima je radio prije nastupanja privremene nesposobnosti za rad ili na druge odgovarajuće poslove.

Prvostepeni sud je pravilnom ocijenom provedenih dokaza utvrdio da tužitelj nije losobno primio sporno rješenje tuženog i odluku o ponudi zaključenja ugovora o radu pod izmjenjenim uvjetima.

Prema tome prvostepeni sud je pravilno udovoljio tužbenom zahtjevu i utvrdio da je rješenje tuženog od 16.08.2005.godine i otkazu ugovora o radu od 20.07.2005.godine nezakoniti te se isti poništavaju i stavljaju van snage. Tuženom je naloženo da tužitelju uspostavi radno pravni status kod tuženog, te obavezao tuženog da isplati tužitelju zaostale plaće i regres te da uplati Zavodu PIO/MIO doprinose na ime tužitleja, zatim da uplati Zavodu za zdravstveno osiguranje, Zavodu za zapošljavanje.Na ovaj način tužitelj je vraćen na radno mjesto na kojem je radio prije odflaska na bolovanje u skladu sa čl.65st2 Zakona o radu.

Ovakvo utvrđenje prvostepenog suda i pravilna primjena odredaba člana 64. i 65. Zakona o radu nisu dovedeni u sumnju navodima žalbe. Po mišljenju ovog suda žalba se odnosi na činjenice koje su rpavno irelevatne jer je prvostepeni sud utvrdio i to da je tužitelj, u vrijeme kada je tuženi donio rješenje o otkazu ugovora o radu, bio na bolovanju i da je zbog te činjenice tuženi praivlnom primjenom člana 65. stav 2. Zakona o radu nakon bolovanja morao vratiti tužitelja u radni odnos i na radno mjesto koje je tužitelj obavljao prije bolovanja. Pošto tuženi nije vratio tužitelja na radno mjesto koje je obavljao prije odlaska na bolovanje, već je za vrijeme tužiteljevog bolovanja donio rješenje o otkazu Ugovora o radu to je prvostepeni sud pravilno utvrdio da je ovakvo rješenje nezakonito i zbog toga su rješenje i Ugovore poništeni i stavljeni van snage."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 P 050087 11 Gž od 14.9.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum