Vaš pravni kompas 

  • Neodredena vrijednost obiljezja nekih krivicnih dijela

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1070  by sudija
 
NEODREĐENA VRIJEDNOSNA OBILJEŽJA NEKIH KAZNENIH DJELA U KAZNENOM ZAKONU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
1. Za kons ko obilj ežje "v eći iznos" kod :
- kaznenog djela: Lažna porezna prijava iz čl. 274. st. 2. KZ FBiH,

postoji kad ugrožena naplata većeg iznosa javnih prihoda kod navedenog kaznenog djela prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konvertibilnih maraka).2. Za kons ko obilj ežje «z natna i movinsk a ko rist» kod:
- kaznenog djela: Iznuda iz čl. 295. st. 2.KZ FBiH,
- kaznenog djela: Ucjena iz čl. 296.st.2 KZ FBiH,

postoji kad vrijednost imovinske koristi pribavljene počinjenjem navedenih kaznenih djela prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konvertibilnih maraka).3. Za kons ko obilj ežje «z natna i movinsk a šteta » kod :
- kaznenog djela: Nesavjesno poslovanje u privredi iz čl. 242. st. 1.KZ
FBiH,

postoji kad vrijednost prouzročene imovinske štete prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konverbitilnih maraka).4. Zakonsko obilj ežje «z natna štet a» ko d :
- kaznenog djela: Nepostupanje po propisima za suzbijanje bolesti
životinja i bilja iz čl. 310. st. 3. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Oštećenje, uništenje i nedopušteni izvoz spomenika kulture i zaštićenih objekata prirode iz čl. 321. st. 2. KZ FBiH,
- kaznenog djela: nedopušteno vršenje istraživačkih radova i prisvajanje spomenika kulture iz čl. 322. st. 2. KZ FBiH,

postoji kad vrijednost prouzročene imovinske štete prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konverbitilnih maraka).5. Zakons ko obilj ežje «s tvar velike vrijed nosti » kod :
- kaznenog djela: Teška kraĊa iz čl. 287. st. 2a. KZ FBiH,
- kaznenog djela: ZagaĊivanje stočne hrane ili vode za napajanje stoke iz čl. 312. st. 2. KZ FBiH,

postoji kad vrijednost ukradene stvari, ili imovinske štete prelazi 15.000,00 (petnaest tisuća konvertibilnih maraka).6. Za kons ko obilj ežje "i mo vina ve ćeg obi ma" kod :
- kaznenog djela: Izazivanje opće opasnosti iz čl. 323. st. 1. i 2. KZ
FBiH,
- kaznenog djela: Oštećenje zaštitnih naprava na radu iz čl. 325. st. 1. i
2. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Nepropisno i nepravilno izvoĊenje graĊevinskih radova iz čl. 326. st. 1. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Neotklanjanje opasnosti iz čl. 331. st. 1. i 2. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Ugrožavanje javnog prometa opasnom radnjom iz
čl. 334. st. 1. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Nesavjesan nadzor nad javnim prometom iz čl. 335. st. 1. i 2. KZ FBiH,

postoji kad vrijednost imovine prelazi 30.000,00 (trideset tisuća konvertibilnih maraka).7. Za kons ko obilj ežje «i mo vina ve like vri jedn osti» kod:
- kaznenog djela: Neizvršenje i odbijanje izvršenja nareĊenja iz čl.
399. st. 1.KZ FBiH,
- kaznenog djela: Povreda stražarske, patrolne ili druge slične službe iz čl. 405. st. 1. KZ FBiH,

- kaznenog djela: Podnošenje neistinitog raporta i izvješća iz čl. 406.
KZ FBiH,
- kazenog djela: Nepoduzimanje mjera za zaštitu vojne jedinice iz čl.
407. st. 1. KZ FBiH, («imovina velike vrijednosti»),
- kaznenog djela: Neosiguranje pri vojnim vježbama iz čl. 408. st. 1.
KZ FBiH,

postoji kad vrijednost ugrožene imovine prelazi 60.000 (šesdeset tisuća konvertibilnih maraka).8. Za kons ko obilj ežje: " imovinsk a koris t velik e vrijedno sti" ko d :
- kaznenog djela: Pranje novca iz čl. 272. st. 2. KZ FBiH,

postoji kad ta imovinska korist prelazi 50.000 (pedeset tisuća konvertibilnih maraka).9. Za kons ko obilj ežje «i mo vina ve ćih raz mjer a» bilo k ao štete ili
ugrožava nja tak ve i movine, ko d :

- kaznenog djela: Ugrožavanje javnog prometa iz čl. 332. st. 1. i 2. KZ FBiH,

postoji kad vrijednost ugrožene imovine prelazi 50.000,00 (pedeset tisuća konvertibilnih maraka).10. Zakons ko obil ježje «i mo vinsk a šteta v eliki h raz mjera », kod :
- kaznenog djela: Onečišćavanje okoliša iz čl. 303. st. 4. i 6. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Teška djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz čl. 328. st. 1. i 3. KZ FBiH,
- kaznenog djela, Teška djela protiv sigurnosti javnog prometa iz čl.
336. st. 1. i 3. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Povreda stražarske patrolne ili druge slične službe iz čl. 405. st. 3. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Nepoduzimanje mjera za zaštitu vojne jedinice iz čl.
407. st. 2. KZ FBiH,
- kaznenog djela: Neosiguranje pri vojnim vježbama iz čl. 408. st. 2.
KZ FBiH,
- kaznenog djela: Izazivanje šumskog požara iz čl. 317. st. 1. KZ FBiH,
- postoji kad šteta, ili ugrožavanje imovine prelazi 100.000,00 (sto
tisuća konvertibilnih maraka).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum