Vaš pravni kompas 

  • Nemogućnost kombinacije primjene različitih krivičnih zakona

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1219  by matrix
 
Nemogućnost kombinacije primjene različitih krivičnih zakona


Sa aspekta opštih pravila primjene krivičnog zakona nedopustivo je kombinovati odredbe dva različita krivična zakona, KZ BiH i KZ SFRJ. Svaki zakon predstavlja određenu cjelinu u koju se ne može integrisati neka njemu strana odredba, s obzirom na to da bi se na taj način uspostavio neki novi nepostojeći zakon.

Iz obrazloženja:
U konkretnom slučaju, prvostepeni sud se u izreci presude pozvao isključivo na odredbe KZ BiH, dok se u obrazloženju presude u dijelu odluke o kazni rukovodio i odredbama KZ SFRJ, čime je izreku presude učinio suprotnom njenom obrazloženju. Pri tome, kaznu iz izreke presude je, očigledno pogrešno rukovodeći se kaznenim okvirom iz KZ SFRJ, odmjerio u trajanju od 8 godina, bez da je


primijenio odredbe o ublažavanju kazne, čime je, izričući kaznu u trajanju kraćem od zakonom propisanog, povrijedio i krivični zakon. Ovakvo postupanje je prema stavu Apelacionog vijeća pravno nedopustivo obzirom da se krše osnovna pravila i načela krivičnog prava te primjenjuju odredbe dva različita krivična zakona.
Ovo Vijeće podsjeća da je sa aspekta opštih pravila i načela krivičnog zakona nedopustivo kombinovati odredbe dva različita krivična zakona, o čemu se teorija krivičnog prava oduvijek jasno određivala. Svaki zakon predstavlja organsko jedinstvo, pa se određena zakonska odredba ne smije istrgnuti iz cjeline kojoj pripada i uklopiti u neku drugu, njoj stranu.4

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 1 K 024092 19 Krž od 01.11.2019. godine)

https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum