Vaš pravni kompas 

  • Ne postoji osnov za iskljucenje brata ili sestre od prava na izuzetno materijalno obezbjedenje

  • Status i prava vojnih osoba, pripadnika policije te ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini
Status i prava vojnih osoba, pripadnika policije te ratnih vojnih invalida u Bosni i Hercegovini
 #1037  by sudija
 
Ĉlan 2. stav 3. i 3. stav 2. Zakona o izuzetnom materijalnom obezbjeĊenju ratnih vojnih invalida i porodica poginulog borca

NE POSTOJI OSNOV ZA ISKLJUĈENJE BRATA ILI SESTRE OD PRAVA NA IZUZETNO MATERIJALNO OBEZBJEĐENJE IZA POGIBIJE ILI NESTANKA BORCA ARMIJE BiH ZBOG TOGA ŠTO SU SPOSOBNI ZA PRIVREĐIVANJE, AKO BRAT ILI SESTRA NISU U RADNOM ODNOSU NE OBAVLJAJU

SAMOSTALNU DJELATNOST LIĈNIM RADOM, NITI SU KORISNICI PENZIJE.

Iz obrazloţenja:

Sud nalazi da se osporeno rješenje tuţene zasniva na pogrešnoj primjeni ĉlana
2. stav 2. Zakona o izuzetnom materijalnom obezbjeĊenju ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca (“Sl. list RBiH”, br. 33/95, 37/95 i 17/96), zbog ĉega tuţeni nije ni utvrĊivao ĉinjenice bitne za ostvarivanje prava na izuzetno materijalno obezbjeĊenje tuţiteljice, sestre poginulog F.J., borca Armije BiH.

Odredbom ĉlana 2. stav 3. istog zakona propisano je da, izmeĊu ostalih, i braća i sestre koje je izdrţavalo lice iz ĉlana 1. tog zakona u vrijeme njegove smrti, mogu ostvariti pravo na izuzetno materijalno obezbjeĊenje ako nema ĉlanova porodice iz stava 1. i 2. tog ĉlana.

Pojam izdrţavanja, u smislu ovog zakona, dat je u ĉlanu 3. stav 2. istog zakona, te propisano da se smatra da je lice iz ĉlana 1. tog zakona izdrţavalo braću i sestre ukoliko oni nisu u radnom odnosu, ne obavljaju samostalnu djelatnost liĉnim radom niti su korisnici penzije (zakonska pretpostavka sa eliminirajućim sluĉajevima).

Smisao ovih zakonskih odredbi je u tome da se pravo na izuzetno materijalno obezbjeĊenje priznaje onoj braći i sestrama poginulog lica, koji su materijalno neobezbijeĊeni, te iskljuĉenje tog prava u sluĉajevima kada su materijalno obezbjeĊeni iz navedena tri razloga.

Iz podataka spisa proizilazi da tuţiteljica nije u radnom odnosu, iz uvjerenja Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje BiH, Filijala, broj: 245/00, od 14.01.2000. godine, proizilazi da tuţiteljica nije uţivalac penzije, a iz uvjerenja Ministarstva fiansija, Poreska uprava-Podruĉni ured, broj: 09-458-493 od 27.02.1996. godine proizilazi da tuţiteljica ne obavlja samostalnu djelatnost liĉnim radom. Zato ĉinjenica da je tuţiteljica-sestra poginulog lica iz ĉlana 1. navedenog zakona sposobna za privreĊivanje, ne bi mogla biti smetnja za ostvarenje prava na izuzetno materijalno obezbjeĊenje, jer zakonom nije propisano da je uslov da bi tuţiteljica mogla ostvariti to pravo njena nesposobnost za privreĊivanje.

S obzirom na naprijed navedeno, sud nalazi da su tuţbeni navodi o povredi zakona na štetu tuţiteljice osnovani, pa je uvaţavanjem tuţbe ponišito osporeno rješenje primjenom ĉlana 38. stav 3. a u vezi sa ĉlanom 35. stav 2. Zakona o upravnim sporovima i predmet vratio tuţenom na ponovno rješavanje u skladu sa zakonom i primjedbama ovog suda.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: U-1236/00 od 25.9.2003.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum