Vaš pravni kompas 

  • Nastavak odgodenog glavnog pretresa

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #887  by comodore
 
NASTAVAK ODGOĐENOG GLAVNOG PRETRESA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

čl. 266 i 311

Ako na glavnom pretresu koji je nastavljen po proteku 30 dana od ranijeg glavnog pretresa, odbrani nije bilo uskraćeno pravo da ponovi neki od ranije izvedenih dokaza, pa tako i da se pročita njihov sadržaj, jer na nastavljenom pretresu nije ni tražila, ne može se zaključiti da je došlo do povrede prava na odbranu.

Obrazloženje:

"Branilac u zahtjevu navodi da je prvostepeni sud povrijedio odredbe čl. 266. st. 2. ZKP tako što je glavni pretres od 16.6.2010. godine nastavio dana 20.7.2010. godine, po proteku 30 dana od ranijeg glavnog pretresa, umjesto da ga započne iznova, a ovako postupanje je prihvatio i drugostepeni sud. Tvrdi da prvostepeni sud nije koristio izjave saslušanih svjedoka i vještaka jer je samo zaključio glavni pretres, a da te izjave nije čitao. Priznaje da su stranake i branilac dali saglasnost da se glavni pretres nastavi, ali se takva saglasnost ne može po zakonu odnositi na tu činjenicu već samo na to da se svjedoci ponovo ne saslušavaju, već da se koriste njihovi iskazi i iskazi vještaka. U ovakvom postupanju nižestepenih sudova vidi povredu prava na odbranu jer je sud prihvatio dokaze koje nije smio prihvatiti i na njima zasnovao presudu.

Ovi navodi zahtjeva se ne mogu prihvatiti kao osnovani jer se u konkretnom slučaju ni po samim navodima, a ni iz sadržaja spisa ne može zaključiti da je došlo do povrede prava na odbranu. Prije svega odbrani nije bilo uskraćeno pravo da se na glavnom pretresu ponovi neki od ranije izvedenih dokaza, pa tako i da se pročita njihov sadržaj, jer to ona na nastavljenom pretresu nije ni tražila. Za sve postupke suda postojala je njena saglasnost, uključujući i da glavni pretres ne teče iznova. To sam podnosilac zahtjeva priznaje, a ovo je u žalbi na presudu označio kao bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl. 311. st, 1. tač. i) i j) ZKP, a ne kao povredu prava na odbranu iz tač. g) ovog člana.

U konkretnom slučaju ako sud nije poštovao postupak u vođenju glavnog pretresa i izvođenju dokaza na način kako to zahtjev navodi i obrazlaže, a što nema razloga da se ne vjeruje, radilo bi se o bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz čl. 311. st. 2. ZKP, a nikako o povredi prava na odbranu. S druge strane kada bi tvrdnje iz zahtjeva da je osuđujuća presuda zasnovana na dokazu koji se po zakonu ne može koristiti i bile tačne tada ne bi bilo povrijeđeno pravo osuđenog na odbranu kao bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 311, st. 1. tač. g) ZKP i jedan od osnova za podnošenje ovog vanrednog pravnog lijeka, već bi se radilo o bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz tač. z) citiranog propisa zbog koje se ovaj pravni lijek ne može podnijeti.

Pošto nije utvrdio navedene povrede Zakona o krivičnom postupku Vrhovni sud je iz navedenih razloga odlučio kao u izreci presude odbijanjem zahtjeva za zaštitu zakonitosti kao neosnovanog. u smislu odredbe čl. 354."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 84 0 K 026127 11 Kvlz od 28.9.2011. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum