Vaš pravni kompas 

  • Naknada troskova postupka od strane suparnicara

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #737  by AntunHun
 
NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA OD STRANE SUPARNIČARA
Zakon o parničnom postupku

član 393

Ukoliko postoji znatna razlika u pogledu udjela suparničara u predmetu spora, kada izgube spor dužni su da tuženom naknade troškove postupka prema srazmjeri tog udjela, a koju srazmjeru određuje sud.

Obrazloženje:

"Kada sud preinači ili djelimično preinači odluku protiv koje je podnesen pravni lijek, saglasno odredbi člana 397. stav 2. ZPP, odlučiće o troškovima cijelog postupka. O zahtjevu za naknadu troškova sud će odlučiti u presudi ili rješenju kojim se završava postupak pred tim sudom (član 396. stav 3. ZPP). Troškovi se dosuđuju prema uspjehu u parnici. Stranka koja u cjelini izgubi spor dužna je da protivnoj strani naknadi troškove, a u slučaju djelimičnog uspjeha naknađuje se samo srazmjerni dio troškova (član 386. stav 1. i 2. ZPP).

Prvotužitelj je, kao jedan od suparničara na tužilačkoj strani, izgubio spor, pa je dužan tuženom naknaditi troškove postupka. Suparničari u pravilu (član 393. stav 1. ZPP) snose troškove na jednake dijelove. Međutim, prema stavu 2. iste zakonske odredbe, ako postoji znatna razlika (a u konkretnom slučaju postoji) u pogledu njihovog udjela u predmetu spora, sud će prema srazmjeri tog udjela odrediti koliki će dio troškova naknaditi svaki od suparničara. Udio prvotužitelja u predmetu spora, s obzirom na novčane iznose čiju isplatu su zahtjevala oba tužitelja, predstavlja jednu trećinu.

Troškovi tuženog su uzrokovani angažovanjem punomoćnika advokata. Zahtjev za njihovu naknadu opredjeljeno je postavljen na ročištu održanom 16.01.2012. godine, u iznosu od 10.932,50 KM. Ovi troškovi su pravilno obračunati, na osnovu do tada preduzetih radnji u postupku, u skladu sa odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 68/05 - u daljem tekstu: AT). Kada se tome dodaju troškovi žalbenog postupka (dva održana ročišta pred drugostepenim sudom po 875,00 KM i iznos od 1.125,00 KM za sastavljanje žalbe), te troškovi sastava revizije od 1.125,00 KM, dobije se ukupan iznos troškova (koje je tužitelj imao i čiju isplatu je zahtjevao opredjeljenim zahtjevima) od 14.932,50 KM. Trećina tog iznosa predstavlja vrijednost od 4.977,50 KM koju prvotužitelj, saglasno naprijed citiranim odredbama ZPP, treba naknaditi tuženom.

Odluka da ostale troškove (preko dosuđenog iznosa na teret prvotužitelja) tuženi snosi sam, te da i drugotužitelj sam snosi svoje troškove postupka, temeljena je na odredbi člana 386. stav 2. ZPP, jer je ovaj sud ocijenio, imajući u vidu udio drugotužitelja u predmetu spora, odnosno novčanu vrijednost njegovog zahtjeva i konačnu odluku o tom zahtjevu, da je uspjeh ovih stranaka u sporu podjednak.

Iz naprijed navedenih razloga riješeno je kao u izreci na osnovu odredbe člana 248. ZPP, te člana 250. stav 1. istog zakona."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 048191 13 Rev od 5.3.2014. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum