Vaš pravni kompas 

  • Nacin dostavljanja tuzbe tuzeniku koji ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog prebivalista

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #665  by comodore
 
NAČIN DOSTAVLJANJA TUŽBE TUŽENIKU KOJI NE STANUJE NA ADRESI POSLJEDNJEG POZNATOG PREBIVALIŠTA
Zakon o parničnom postupku

član 348 stav 3

Kada tuženik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog prebivališta, dostava tužbe s prilozima će se izvršiti putem oglasne table suda i objavljivanjem u dnevnim novinama.

Obrazloženje:

"Nasuprot žalbenim prigovorima, prvostepeni sud nije počinio povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 209 st. 2 tačka 5. ZPP donošenjem presude bez održavanja glavne rasprave, a nije povrijedio ni odredbe čl. 339. st. 1. ZPP i čl. 348. ZPP koje se odnose na dostavu pismena fizičkim licima, pa žalbeni sud smatra neosnovanim žalbene prigovore da je u donošenju pobijane presude prvostepeni sud povrijedio odredbe parničnog postupka koje bi utjecale na pravilnost i zakonitost presude a na koje žalba ukazuje. Prema odredbi čl. 182. stav 1. ZPP, parnični sud je ovlašten da donese presudu bez propuštanja ako su ispunjeni zakonski uvjeti, koju sud donosi bez održavanja glavne rasprave a u konkretnom slučaju su bili ispunjeni zakonski uvjeti za njeno donošenje propisani navedenom zakonskom odredbom.

Dostava tužbe s prilozima nije se mogla izvršiti tuženoj na adresu Ul.... V. K. a koja je evidentirana i u službenoj evidenciji KMUP V. K., pa kako tužena ne stanuje na navedenoj adresi kao posljednjeg poznatog prebivališta, prvostepeni sud je pravilno primijenio čl. 348. st. 3. ZPP kada je odredio da se dostava tužbe s prilozima tuženoj izvrši putem oglasne table suda i objavljivanjem u dnevnim novinama pa neosnovano žalba ističe prigovor povrede odredbe čl. 339. st. 1 ZPP i čl. 348. ZPP

Žalbeni navodi tužene da je živjela na datoj adresi a samo povremeno da je odlazila u R. A., ne dovode u sumnju činjenice koje proizlaze iz dostavnica u spisu a i sama tužena u žalbi ne spori da ima adresu i u inostranstvu.

Prema evidenciji nadležnog organa, tužena je prijavljena na adresi Ul.... V. K. a tužena ničim ne potkrepljuje svoje navode u žalbi da je tužitelj znao za njenu adresu u inostranstvu, pa žalbeni prigovori istaknuti u ovom pravcu nisu osnovani.

Dakle, u konkretnom slučaju, a shodno odredbi čl. 348. stav 3. ZPP, pravilno je sud zaključio da se ima smatrati da je objavom tužbe u dnevnim novinama, tužena primila tužbu na odgovor dana 3. 10. 2016. godine, pa kako je tužena objavom u dnevnim novinama, upozorena da je dužna u roku od 30 dana od dana prijema dostaviti sudu pismeni odgovor na tužbu i koje su posljedice ako ne dostavi odgovor na tužbu, tada tuženoj nije uskraćeno pravo na raspravljanje kako u žalbi tužena neosnovano navodi."(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, 23 0 P 023697 17 GŽ od 27.11.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum