Vaš pravni kompas 

  • Medijacija

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1256  by legalis
 
Medijacija – osnovne karakteristike

Medijacija22 u BiH je uređena jednoobraznim zakonima u čitavoj zemlji. Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (medijator) pomaže strankama da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora. Stranke mogu započeti medijaciju čak i u toku sudskog postupka. Ukoliko sud ocijeni da je to svrsishodno, može predložiti strankama da spor riješe medijacijom.

Prednosti medijacije u odnosu na sudsko rješavanje sporova su da je medijacija znatno brži, za stranke povoljni i jeftiniji način rješavanja sporova.

Medijacija je pogodan izbor za rješavanje spora ako: Vam je stalo da obnovite privremeno poremećeni odnos s protivnom strankom; imate interes da nastavite raditi sa protivnom strankom čak i nakon što se spor riješi (poslovni partneri, suvlasnici, osnivači, koautori); želite rješenje spora jer je to u interesu trećih osoba i Vas samih; želite koristiti mehanizam za rješavanje sporova u kojem možete aktivno učestvovati.

Iskustva u korištenju medijacije za rješavanje sporova23


Stranke koje su koristile medijaciju ističu sljedeća pozitivna iskustva:
- Brzina rješavanja spora - većina medijacija je završena u roku od dva sata; postupak uključujući pripremu je trajao nekoliko dana ili sedmica. Sve stranke koje su postigle sporazum u postupku medijacije svjedoče značajnu uštedu vremena.
- Poštovanje sporazuma od strane stranaka u medijaciji - većina sporazuma postignutih u postupku medijacije se poštuje od strane relevantnih stranaka, jer su ih stranke dogovorile u skladu s vlastitim interesima. Rješenja su trajna i postojana, i oko 90% stranaka je zadovoljno njihovim sadržajem.
- Uštede – stranke su ostvarile znatne uštede zbog manjih troškova postupka i bržeg ostvarenja potraživanja.
- Stranke održavaju dobre odnose - u velikom broju slučajeva stranke su ostale u dobrim odnosima i nastavile međusobnu saradnju.
- Većina stranaka koje nisu postigle sporazum u postupku medijacije do danas nije riješila spor.

Postupak medijacije vodi medijator pojedinac ili vijeće od tri medijatora, zavisno od volje stranaka.

Stranke zajednički biraju medijatora s liste medijatora koju utvrđuje Udruženje medijatora. Ako se stranke ne mogu dogovoriti oko izbora medijatora, medijatora imenuje Udruženje medijatora.

Postupak medijacije pokreće se pismenim ugovorom o medijaciji koji potpisuju stranke u sporu i medijator. Nakon potpisivanja ugovora o medijaciji, medijator u dogovoru sa strankama određuje vrijeme i mjesto održavanja sastanka za medijaciju.

Sporazum o nagodbi u postupku medijacije ima snagu izvršne isprave, odnosno predstavlja pandan sudskoj odluci.

Nagradu i naknadu troškova medijatora, u visini propisanoj aktom Udruženja medijatora24, stranke snose u jednakim dijelovima, osim ako ugovorom o medijaciji nije drugačije predviđeno.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum