Vaš pravni kompas 

  • Krivicno djelo Davanje laznog iskaza iz clana 235. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZ BiH

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #610  by comodore
 
Krivično djelo Davanje lažnog iskaza iz člana 235. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZ BiH


Za utvrđenje da li je neko kao svjedok u krivičnom postupku dao lažni iskaz nije dovoljno utvrditi da je on u jednom postupku o istom događaju dao dva međusobno različita iskaza, već je neophodno utvrditi koji je od tih iskaza suprotan onome što se stvarno događalo, kao i da li je optuženi bio


subjektivno svjestan da govori neistinu i da je upravo to htio ili da je barem na to pristao.

Iz obrazloženja:
Optuženi se tereti da je na ročištu u predmetu Suda BiH na koje je bio pozvan u svojstvu svjedoka dao lažan iskaz, odnosno da nije tačno i istinito odgovarao na postavljena pitanja, a sve u namjeri da davanjem lažnog iskaza pogoduje odbrani optuženih u tome predmetu.

Tužilaštvo je posebno isticalo okolnost da je optuženi na glavnom pretresu dao oprečan, dakle, izmijenjen iskaz u odnosu na onaj kojeg je dao u istražnom postupku.

Vijeće nalazi da za utvrđenje da li je neko kao svjedok u krivičnom postupku dao lažni iskaz nije dovoljno utvrditi da je on u jednom postupku o istom događaju dao dva međusobno različita iskaza, već je neophodno utvrditi koji je od tih iskaza suprotan onome što se stvarno događalo, kao i da li je optuženi bio subjektivno svjestan da govori neistinu i da je upravo to htio ili da je barem na to pristao. Za takvo utvrđenje optužnica mora sadržavati opis djela iz kojeg proizilaze zakonska obilježja, vrijeme i mjesto učinjenja, kao i ostale okolnosti potrebne da se krivično djelo što preciznije odredi (čl. 227. stav 1. ZKP BiH). Da bi se utvrdilo da je iskaz svjedoka suprotan onome što se stvarno događalo, treba navesti, a potom i dokazati postojanje činjenica koje su odlučne za donošenje odluke u postupku u kome svjedok daje ovaj iskaz. Djelo iz optužnog akta ne obuhvata elemente koji uvijek moraju postojati da bi određeno ponašanje bilo kažnjivo (opći pojam krivičnog djela), a ni posebne elemente krivičnog djela davanja lažnog iskaza sadržane u zakonskom opisu djela. Dispozitiv optužnog akta kojim se tereti optuženi ne sadržava ove potrebne činjenice, već samo uopćen navod (stav) da je optuženi dao lažan iskaz, da nije tačno i istinito odgovarao na postavljena pitanja, a sve u namjeri da davanjem lažnog iskaza pogoduje odbrani optuženih u tome predmetu. Kako je sud našao da nije dokazano postojanje općih, a ni posebnih elemenata krivičnog djela davanja lažnog iskaza iz člana 235. stav. 3., u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, to je, na temelju odredbe člana 284. tač. c) ZKP BiH, donio oslobađajuću presudu.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 3 K 021322 17 Kžk od
11.05.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum