Vaš pravni kompas 

  • Koristenje iskaza svjedoka pred MKSJ u postupku pred sudom BiH

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #777  by AntunHun
 
Korištenje iskaza svjedoka pred MKSJ u postupku pred Sudom BiH


Član 5. Stav 1. Zakona o ustupanju

Iskaz optuženog S.M. koji je on dao u svojstvu svjedoka pod zakletvom pred MKSJ ispunjava formalne kvalifikacije iz člana 5. stav 1. Zakona o ustupanju. Međutim, korištenjem tog iskaza protiv njega u ovom postupku povrijedilo bi se pravo na pravično suđenje koje omogućavaju ZKP BiH i Evropska konvencija.

Iz obrazloženja:

“…Mora se isključiti iskaz dat pod zakletvom koji je optuženi S.M. dao tokom glavnog pretresa u predmetu MKSJ Tužilaštvo protiv Vidoja Blagojevića. Optuženi je svoj iskaz dao pred MKSJ, u svojstvu svjedoka, a shodno tom statusu bio je primoran da odgovara na pitanja i da otkrije sve što mu je poznato o događaju o kome ga ispituju. Pravilom 90 (E). Pravila o postupku i dokazima MKSJ predviđeno je da vijeće može primorati svjedoka da odgovori na pitanje čak i ako ono može da ga inkriminiše. Zaštita koja se pruža svjedoku koji tada postaje optuženi pred MKSJ je u tome da „Svjedočenje dobijeno takvom prinudom ne može se upotrijebiti kao dokaz u kasnijem krivičnom postupku protiv svjedoka za bilo koje krivično djelo osim za davanje lažnog iskaza“. Bez obzira na to da li se optuženi zapravo usprotivio odgovaranju na pitanja pred MKSJ, s obzirom na njegovu obavezu kao svjedoka pod zakletvom pred tim sdom, korištenje njegovog inkriminirajućeg iskaza protiv njega bi u ovom slučaju kompromitovalo njegova prava protiv samooptuženja koja su zaštićena članom 6. stav 1. i stav 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (u daljem tekstu: Evropska konvencija). Vijeće pod ovim okolnostima, ne može smatrati njegov iskaz svjesnim i dobrovoljnim odricanjem od tih prava, stoga se ne dopušta korištenje ove izjave protiv S.M. u ovom predmetu kada on ima status optuženog. “

(Iz rješenja Suda BiH broj X-KR-05/24 od 29.03.2007. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum