Vaš pravni kompas 

  • Kompenzacija dospjelih novcanih potrazivanja

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #498  by comodore
 
KOMPENZACIJA DOSPJELIH NOVČANIH POTRAŽIVANjA
Zakon o obligacionim odnosima

član 336

Stranke mogu nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji zaključiti ugovor o kompenzaciji, kojim ugovorom stavljaju u preboj međusobna novčana a dospjela potraživanja i to kupoprodajnu cijenu koju tuženi duguje tužitelju i ulaganja u adaptaciju poslovnog prostora tužitelja koju je izvršio tuženi.

Obrazloženje:

"Ovaj sud je ispitao pobijanu odluku pa je, nakon ocjene žalbenih navoda i stanja u spisu, našao sljedeće:

Prvostepeni sud je, nakon uvida u priloženu dokumentaciju te provođenjem dokaza vještačenjem po vještaku finansijske struke K.P. našao utvrđenim da je tuženi ostao dužan tužitelju iznos od 124.452,00 KM po osnovu kupoprodajnog ugovora zaključenog dana 26.02.2003.godine između tužitelja kao prodavca i tuženog kao kupca koji poslovni prostor je prodat tuženom za iznos od 162.372,00 KM navodeći da je tuženi platio dio u iznosu od 37.920,00 KM, te da se tuženi uknjižio u zemljišne knjige sa dijelom 1/1.

Ovakva odluka prvostepenog suda je dovedena u pitanje navodima iz žalbe i stanjem u spisu.

Među parničnim strankama nije sporno da su zaključili kupoprodajni ugovor i isti ovjerili kod suda pod brojem Ov:....godine, dana 26.02.2003.godine i to tužitelj kao prodavac nekretnina upisane u z.k.ul.br.... K.O.D.B. kao k.č..../7, k.č..../4 i k.č..../5 za ugovorenu kupoprodajnu cijenu od 162.372,00 KM i tuženi kao kupac tih nekretnina.

Takođe nije sporno među parničnim strankama da je tužitelj platio porez na promet nepokretnosti i podnio prijedlog za prijenos prava vlasništva na kupca tj. tuženog i tuženi je uknjižen sa 1/1 u zemljišnim knjigama.

Nije sporno da je tuženi na račun tužitelja uplatio iznos od 37.920,00 KM, a sporan je među strankama preostali iznos od 124.452,00 KM.

U odgovoru na tužbu i u toku postupka tuženi je osporavao preostali dio tužbenog zahtjeva navodeći da je tuženi platio tužitelju putem cesije iznos od 23.500,00 KM i to na temelju ugovora o cesiji br.... od 30.07.2003.godine zaključenog između tužitelja kao cedenta F. metala " kao cesionara i tuženog kao cesusa, a preostali iznos od 100.952,00 KM putem kompenzacije od 31.12.2003.godine.

Dana 25.12.2008.godine tužitelj je dostavio sudu izjašnjenje na odgovor na tužbu tuženog u kome je naveo da je tuženi platio dio kupoprodajne cijene i to iznos od 37.920,00 KM na transakcijski račun tužitelja i iznos od 23.500,00 KM koji je plaćen putem cesije na temelju ugovora o cesiji br.... od 30.07.2003.godine i da je tuženi ukupno platio iznos od 61.420,00 KM.

U konkretnom slučaju, što i nije sporno među parničnim strankama, tuženi nije vršio adaptaciju poslovnog prostora po ugovoru od 26.02.2003.godine već je izvršio adaptaciju poslovnog prostora u ul.... br.... S. koji poslovni prostor je tuženi koristio po ugovoru o zakupu od 27.03.1997.godine a što je potvrdio i punomoćnik tužitelja na ročištu održanom pred ovim sudom dana 03.03.2011.godine, navodeći da je u ugovoru od 26.02.2003.godine greškom konstatovano da je tuženi izvršio adaptaciju tog poslovnog prostora.

Kako nije sporno da je tuženi izvršio ulaganja svojih sredstava u zakupljeni poslovni prostor, tužitelja u ul.... br.... S.i da su tužitelj i tuženi dana 31.12.2003.godine sačinili Izjavu o kompenzaciji i navodeći da obaveze povjerioca (tužitelja) prema dužniku iznose 115.645,10 KM po računu br.... od 31.12.2003.godine a da dužnikove obaveze prema povjeriocu iznose 100.952,00 KM po računu br.... od 27.03.2003.godine i da su stranke konstatovale da razliku od 14.693,10 KM će se kompenzirati narednim kupoprodajnim ugovorom pa kako nije sporno da je tuženi izvršio ulaganje sredstava u poslovni prostor tužitelja u iznosu od 115.645,10 KM a koji iznos je upravo naveden u izjavi o kompenzaciji iz čega slijedi da je tužitelj pristao da svoja potraživanja kompenzira sa potraživanjem tuženog (prema izjavi o kompenzaciji) i obje strane potpišu i ovjere izjavu svojim pečatima pa je po mišljenju ovog suda jasno da je do plaćanja dijela kupoprodajne cijene izvršeno cesijom i kompenzacijom uz ispunjenje zakonskih pretpostavki za ispunjenje uslova za kompenzaciju jer se radi o dospjelim i novčanim potraživanjima (član 336.ZOO-a).

U konkretnom slučaju tužitelj je u prijeboj stavio svoja novčana potraživanja u iznosu od 100.952,00 KM po osnovu isplate preostalog dijela kupoprodajne cijene po ugovoru od 26.02.2003.godine i računa br.... a tuženi je u prijeboj stavio svoja dospjela potraživanja po računu br.... u iznosu od 115.645,10 KM na ime ulaganja u poslovni prostor... br.... i uz napomenu u kompenzaciji da će se razlika od 14.693,10 KM kompenzirati u narednim kupoprodajnim ugovorom.

Iz svih provedenih dokaza i uvida u priloženu dokumentaciju koja se nalazi u spisu proizilazi da su stranke nakon zaključenja Ugovora o kupoprodaji, zaključile Ugovor o kompenzaciji, kojim ugovorom su stavljena u prijeboj međusobna novčana a dospjela potraživanja a iz osnova kupoprodajne cijene iz Ugovora od 26.02.2003.godine i ulaganja u adaptaciju poslovnog prostora tužitelja u ul.... br.... koju je izvršio tuženi kao zakupac."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 Ps 013946 10 Pž od 8.3.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum