Vaš pravni kompas 

  • Koji dokumenti moraju biti priloženi uz prijedlog za pokretanje likvidacije?

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1250  by legalis
 
Koji dokumenti moraju biti priloženi uz prijedlog za pokretanje likvidacije?

Da bi se na sudu pokrenuo likvidacioni postupak, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

a. odluku o prestanku rada preduzeća,
b. aktuelni izvod iz sudskog registra, koji nije stariji od tri mjeseca,
c. bilans stanja i bilans uspjeha preduzeća,
d. potvrdu banke o stanju računa,
e. potvrdu Poreske uprave o plaćenim porezima,
f. potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima,
g. tačnu adresu na koju se dostavlja pošta i
h. dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.


Dokumente je potrebno predati općinskom sudu.


Primjer prijedloga za provođenje likvidacionog postupka:


OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU
Šenoina br. 1
71000 Sarajevo


PREDLAGATELJI: "KOMERC" a.d. Sarajevo, JIB 0123456789012,
ul. Berzanska br. 233, 71000 Sarajevo
RADI: likvidacije

Sarajevo, 23.04.2019


PRIJEDLOG ZA PROVOĐENJE LIKVIDACIONOG POSTUPKA

Poštovani/a,

Na temelju člana 4. Zakona o likvidacionom postupku FBiH (“Službene novine FBiH”, br.: 29/03), Predlagatelj, u svojstvu osnivača predlaže pokretanje likvidacionog postupka nad Preduzećem „KOMERC“ a.d. Sarajevo. Za likvidatora Preduzeća u predstojećem likvidacionom postupku, predlažemo da se imenuje Ahmet Ahmić.

Imajući u vidu da Preduzeće ne obavlja registrovanu djelatnost, osnivač ovim putem predlaže provođenje likvidacionog postupka nad Preduzećem. Shodno tome, u svrhu

utvrđivanja činjenica relevantnih za otvaranje likvidacionog postupka, u prilogu ovog prijedloga, dostavljamo Vam: (pogledajte podnaslov 9.2., lista dokumenata).

Predlagatelj predlaže da sud stvarno nadležan shodno alineji g. tačke 3 člana 27. Zakona
o sudovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10 i 7/13), a koji je mjesno nadležan shodno članu 7. Zakona o stečaju i članovima 22. i 23. Zakona o sudovima, u cijelosti usvoji ovaj Prijedlog za otvaranje likvidacionog postupka, te da shodno članu 4. Zakona o likvidacionom postupku donese:


R J E Š E NJ E


I. Pokreće se likvidacioni postupak nad preduzećem KOMERC a.d. Sarajevo sa sjedištem na adresi ulica Berzanska 233, Sarajevo, registrovanog u registru privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu pod brojem registracije 0123456789012.
II. Za likvidatora imenuje se Ahmet Ahmić.


POTPIS I PEČAT PREDLAGATELJASavjet:

- Ukoliko duži vremenski period niste vadili potvrdu u Poreskoj upravi, trebate podnijeti zahtjev za potvrdu najmanje 2-3 mjeseca prije nego što odlučite da pokrenete likvidaciju. Ovo predlažemo jer postoji mogućnost da Vaši interni podaci ne odgovaraju podacima Poreske uprave.
- Savjetujte se sa Vašim računovođom oko toga koji bi trebao biti datum likvidacije, jer računovođa mora napraviti početni likvidacioni obračun na dan likvidacije. Ovaj obračun ćete morati predati sudu.
- Sud će odmah odštampati/izdati potvrdu o prijemu koju ćete fotokopirati i ovjeriti, i s kojom ćete u Poreskoj upravi odjaviti direktora. Na ovaj način će prestati Vaše obaveze za obračun plata nakon datuma likvidacije.

Preduzeće ne smije imati neriješenih sporova pred sudovima ili upravnim organima. Likvidacioni postupak se neće okončati dok se ti sporovi ne riješe konačnom odlukom nadležnog organa.

9.3. Ko može biti likvidator?

Za likvidatora, po pravilu, treba biti postavljen član dosadašnjeg organa za zastupanje pravnog lica. Ako postoje naznake da se uredna likvidacija ne može osigurati putem dosadašnjih članova organa za zastupanje, sud može postaviti neku drugu osobu koja ispunjava uslove za likvidatora.

9.4. Kako se zastupati na sudu?

Likvidator je taj koji pruža sve potrebne informacije likvidacionom sudiji u cilju zaključenja postupka likvidacije.

9.5. Kako teče postupak u procesnom smislu?

Sud zakazuje ispitno ročište nakon što zaprimi prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka. Sudija utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za otvaranje likvidacionog postupka prije ispitnog ročišta. Ukoliko sud utvrdi da su svi uslovi ispunjeni sud će naložiti likvidatoru da objavi oglas u Službenim novinama FBiH kojim se pozivaju svi potencijalni povjerioci da u roku od 30 kalendarskih dana prijave svoje potraživanje sudu. Istovremeno sud zakazuje naredno ročište.

Na drugom ročištu sud će, ukoliko nije bilo podnesenih prijava, donijeti rješenje o brisanju preduzeća iz registra, te će rješenje dostaviti registru poslovnih subjekata. Ukoliko postoje potraživanja, a koja se ne mogu naplatiti iz likvidacione mase, sud će obavijestiti likvidatora da je dužan u roku od 15 kalendarskih dana podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.

9.6. Brisanje preduzeća iz registra – završetak likvidacije

Sud će narediti brisanje pravnog lica u svim javnim registrima nakon što zaključenje likvidacionog postupka postane pravosnažno.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum