Vaš pravni kompas 

  • Kako se stice pravo vlasnistva dosjeloscu

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #264  by legalis
 
Kako se stiče pravo vlasništva održajem (dosjelošću)?

Ako je posjednik samo savjestan (savjesnost se pretpostavlja, a savjestan je kad nije znao i nije mogao znati da stvar koju drži u posjedu nije njegova), za sticanje prava vlasništva dosjelošću, potrebno je da je protekao rok od 20 godina, a ako je i savjestan i zakonit, za sticanje prava vlasništva dosjelošću potreban je rok od 10 godina.

Kad će postati vlasnik, šta mu je još potrebno? Ništa, potreban mu je samo protek posljednjeg dana zakonom propisanog roka.

Potrebno je podnijeti tužbu za utvrđenje da je stekao prava vlasništva dosjelošću na nekretnini određenoj na način koji je dovoljan da se može izvršiti uknjižba. Presuda je samo dekleratorna i služi za upis u zemljišne knjige. Tužba se može podnijeti sudu samo ako su ispunjene sve zakonske pretpostavke, u protivnom sud će tužbu odbiti kao neosnovanu.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum