Vaš pravni kompas 

  • Kako se pokreće izvršni postupak i koji su sastavni elementi prijedloga za izvršenje?

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1253  by legalis
 
11.1. Kako se pokreće izvršni postupak i koji su sastavni elementi prijedloga za izvršenje?

Izvršni postupak je sudski proces kojim se pravno ili fizičko lice prisiljava da se pridržava svojih obaveza utvrđenih izvršnim dokumentom/ispravom.

Izvršna isprava je uglavnom odluka suda, ali može biti i notarska isprava i druga isprava, koju je zakon predvidio kao izvršnu ispravu. Izvršni postupak pokreće se prijedlogom tražioca izvršenja. Tražilac izvršenja je lice (fizičko ili pravno) koje pokreće postupak i koje je izdejstvovalo izvršnu ispravu. Izvršenik je lice (fizičko ili pravno) protiv kojeg se pokreće izvršni postupak.

Prijedlog za izvršenje mora sadržavati naziv suda pred kojim se pokreće izvršenje, naziv tražioca izvršenja i izvršenika. Dodatno, u prijedlogu se obavezno navodi izvršna isprava, i navodi se prijedlog rješenja i način izvršenja u izvršnom postupku. Izuzetno je važno precizno navesti na što je izvršenje usmjereno (na pokretnu ili nepokretnu stvar).

Npr. ako se izvršenje traži naplatom novčanih potraživanja s računa izvršenika, potrebno je navesti brojeve računa i banke u kojoj su računi otvoreni. Ako se izvršenje traži prodajom pokretnih ili nepokretnih stvari, neophodno je navesti gdje se pokretne stvari nalaze i izvršiti njihov popis putem sudskog izvršitelja.


Prije nego što predate prijedlog za izvršenje sudu, neophodno je da osigurate da izvršna isprava sadrži klauzulu pravomoćnosti i izvršnosti18, te da izvršnu ispravu s relevantnom klauzulom predate uz prijedlog. Ukoliko nemate klauzulu, sud neće postupiti po dostavljenom prijedlogu.18 Prvostepeni organ (sud) nadležan za administrativno izvršenje na rješenje o upravnom postupku stavlja klauzulu pravosnažnosti i izvršnosti.

Primjer prijedloga:

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

TRAŽILAC IZVRŠENJA: „PROMET“ d.o.o. ZENICA, JIB 1234567890123, ulica Privrednička
br. 10, 72000 Zenica, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Mustafa Mustafić

IZVRŠILAC: "KOMERC" a.d. Sarajevo, JIB 0123456789012, ul. Berzanska br. 233, 71000
Sarajevo, zastupano po zakonskom zastupniku direktoru Sanjin Sanić

PRIJEDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE
- na novčanim sredstvima na računu kod banke - 4 primjerka, punomoć u prilogu
I. Na osnovu pravosnažne i izvršne presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj (navedite broj predmeta) dana (datum), Izvršenik je obavezan da Tražiocu izvršenja isplatiti na ime troškova postupka novčani iznos od 14.500,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude pa do isplate.

Dokaz:

- Presuda s klauzulom pravosnažnosti i izvršnosti;

II. Izvršilac nije u određenom roku dobrovoljno ispunio svoju obavezu iz tačke I. prijedloga.
III. Izvršilac ima novčana sredstva na transakcijskom računu:

- br.: otvoren kod

IV. Kako Izvršilac nije postupio po navedenoj izvršnoj presudi, odnosno sve do danas nije dobrovoljno Tražiocu izvršenja isplatio dug utvrđen navedenom odlukom, to Tražilac izvršenja predlaže da sud na osnovu čl. 23. stav 1. tačka 1. i 166. Zakona o izvršnom postupku FBiH, a u vezi troškova izvršenja na osnovu čl. 16. st. 4. i čl. 28. st. 2 istoga zakona donese

RJEŠENJE O IZVRŠENJU

Na osnovu pravosnažne i izvršne Presude broj i datum , radi naplate potraživanja tražioca izvršenja od izvršioca, i to novčanog iznosa na ime troškova postupka u visini od 14.500,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude pa do isplate,

DOZVOLJAVA SE IZVRŠENJE

na novčanim sredstvima izvršenika i to zapljenom (pljenidbom) novčanih sredstava koja izvršilac ima na transakcijskom računu:
- br.:
te prijenosom radi isplate na transakcijski račun Tražioca izvršenja broj otvoren kod banke.

Nalaže se XY banci, da zaplijenjeni iznos s navedenog računa prenese na transakcijski račun otvoren kod Tražioca izvršenja broj otvoren kod banke, do potpunog namirenja Tražioca izvršenja.

Tražilac izvršenja traži naknadu troškova postupka izvršenja i to:
- za sudske takse na prijedlog i rješenje o izvršenju po odluci suda DATUM, POTPIS I PEČAT PODNOSIOCA ZAHTJEVA

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum